Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zmeny v kontrole vývozu položiek dvojakého použitia

17.12.2023

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2616 z 15. septembra 2023, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821, pokiaľ ide o zoznam položiek s dvojakým použitím.

Aby sa čo najskôr zabezpečil úplný súlad s medzinárodnými záväzkami Európskej únie v oblasti bezpečnosti, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení. 

Preto s účinnosťou od 16.12.2023 sa mení Príloha I nariadenia (EÚ) 2021/821, ktorá obsahuje položky s dvojakým použitím, ktoré podliehajú kontrole pri vývoze z Únie alebo pri tranzite cez jej územie, alebo ak sú dodávané do tretej krajiny na základe sprostredkovateľských služieb poskytovaných sprostredkovateľom, ktorý má bydlisko alebo je usadený v Únii.