Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zmeny v kombinovanej nomenklatúre od 1.1.2024

10.11.2023

Nariadením (EHS) č. 2658/87 sa zaviedla nomenklatúra tovaru (ďalej len "kombinovaná nomenklatúra" alebo "KN") tak, aby spĺňala súčasne požiadavky Spoločného colného sadzobníka, štatistík zahraničného obchodu Únie a ostatných politík Únie týkajúcich sa dovozu alebo vývozu tovaru.

V záujme zjednodušenia právnych predpisov je vhodné KN modernizovať a prispôsobiť jej štruktúru.

Modernizácia ako aj zjednodušenie si vyžiadalo zmeny v KN s cieľom implementovať postupné znižovanie colných sadzieb na výrobky, na ktoré sa vzťahuje dohoda vo forme Vyhlásenia o rozšírení obchodu s produktmi informačných technológií (ITA), ako to požaduje ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/971 zo 17. júna 2016 o uzavretí dohody vo forme vyhlásenia o rozšírení obchodu s produktmi informačných technológií (ITA) v mene Európskej únie.

V záujme zachovania rovnakého "bezcolného" zaobchádzania s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje dohoda vo forme Vyhlásenia o rozšírení obchodu s produktmi informačných technológií (ITA), keďže sa určité pasívne optické rozdeľovače musia zatriediť do položky 9013, je pre tieto špecifické výrobky potrebné vytvoriť samostatný číselný znak KN.

9013 80 – Ostatné zariadenia, prístroje a nástroje:

★ 9013 80 40 – – Pasívne optické rozdeľovače, neobsahujúce žiadne elektrické alebo elektronické prvky, pre telekomunikácie.........bez cla

★ 9013 80 80 – – Ostatné......................................................................................................................................................................... 4,7 %

Je tiež potrebné zmeniť KN s cieľom zohľadniť zmeny v požiadavkách týkajúcich sa štatistiky, obchodnej politiky a technologického a obchodného vývoja, a to zavedením nových podpoložiek alebo modernizáciou súčasnej štruktúry podpoložiek a uľahčením monitorovania špecifického tovaru:

Kapitola 8, 0803 90 11 - "Plátano de Canarias"

0803 Banány, vrátane plantajnov, čerstvé alebo sušené:

0803 90 Ostatné:

––Čerstvé:

0803 90 11 –––Plátano de Canarias.................................................................................................................................. 114 €/1 000 kg/net

0803 90 19 –––Ostatné............................. ................................................................................................................................. 114 €/1 000 kg/net

Kapitola 20, 2002 10 11 - "Rajčiaky"

2002 Rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej:

2002 10 Rajčiaky, celé alebo pokrájané:

––Lúpané:

2002 10 11 –––V bezprostrednom obale s čistým obsahom presahujúcim 1 kg.............................. 14,4 %  —

2002 10 19 –––V bezprostrednom obale s čistým obsahom nepresahujúcim 1 kg........ .............. 14,4 %  —

2002 10 90 ––Ostatné........................................................................................................................................................................ 14,4 %  —

Kapitola 39, 3915 20 10 - "Plastový odpad"

II. ODPADY, ÚLOMKY A ODREZKY; POLOTOVARY; VÝROBKY 3915 Odpady, úlomky a odrezky, z plastov:

3915 10 Z polymérov etylénu:3915 10 10 ––So špecifickou hmotnosťou menej ako 0,94 (napríklad PE-LD).................................... 6,5 % —

3915 10 20 ––So špecifickou hmotnosťou 0,94 alebo viac (napríklad PE-HD)..................................... 6,5 %  —

3915 20 00 Z polymérov styrénu ........................................................................................................................................... 6,5 %  —

3915 30 00 Z polymérov vinylchloridu ............................................................................................................................. 6,5 %  —

3915 90 Z ostatných plastov:

3915 90 11 ––Z polymérov propylénu..................................................................................................................................................................................................... 6,5 %  —

3915 90 20 ––Z polymérov etyléntereftalátu (napríklad PET)......................................................................... 6,5 %  —

3915 90 70 ––Ostatné..................................................................................................................................................................... 6,5 %  —

Kapitola 56 - "Netkané textílie"

5603 Netkané textílie, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované:

Z chemických vlákien:

–––Ostatné:

5603 14 20 –––– Nosné fólie, z polyesteru, uvedené v doplnkovej poznámke 1 k tejto kapitole..... 4,3 %  —

5603 14 80 –––– Ostatné.......................................................................................................................................................................... 4,3 %  —

Ostatné:

––– Ostatné:

5603 94 20 –––– Nosné fólie, z polyesteru, uvedené v doplnkovej poznámke 1 k tejto kapitole... 4,3 %  —

5603 94 80 –––– Ostatné........................................................................................................................................................................ 4,3 %  —

Kapitola 70, 7019 62 10 - "Odpad a zvyšky z ostatných uzavretých textílií z prameňov sklenených vlákien"

7019 Sklenené vlákna (vrátane sklenenej vlny) a výrobky z nich (napríklad priadza, pramene, tkaniny):

Predpriadza, pramene, priadza a striž a rohože z nich:

Mechanicky spájané textílie:

7019 62 –– Ostatné uzavreté textílie z prameňov:

7019 62 10 ––– Odpad a zvyšky....................................................................................................................................................... 5 %  —

7019 62 90 –––Ostatné........................................................................................................................................................................... 5 %  —

Kapitola 94 - "Časti a súčasti sedadiel motorových vozidiel"

9401 Sedadlá (iné ako sedadlá položky 9402), tiež premeniteľné na lôžka, a ich časti a súčasti:

Časti a súčasti:

9401 99 –– Ostatné:

9401 99 10 ––– Sedadiel druhu používaného v lietadlách............................................................................................................................................................................................................. 1,7 %  —

9401 99 20 ––– Sedadiel druhu používaného v motorových vozidlách................................................................................................... 2,7 % —

9401 99 80 ––– Ostatné....................................................................................................................................................................... 2,7 %  —

Zjednodušenie podpoložky 5007 20 "Ostatné tkaniny, obsahujúce 85 hmotnostných % alebo viac hodvábu alebo hodvábneho odpadu iného ako buretový hodváb".

5007 20 Ostatné tkaniny, obsahujúce 85 hmotnostných % alebo viac hodvábu alebo hodvábneho odpadu iného ako buretový hodváb:

––Krepy:

5007 20 11 ––– Nebielené, prané alebo bielené....................................................................................................................................... 6,9 % m2

5007 20 19 ––– Ostatné.......................................................................................................................................................................... 6,9 %  m2

––Ponžé, habutai, honan, šantung, corah a podobné tkaniny z Ďalekého východu, celé z hodvábu (nemiešané s buretovým ani ostatným hodvábnym odpadom, ani ostatnými textilnými materiálmi):

5007 20 21 ––– V plátnovej väzbe, nebielené ani inak upravené ako prané.............................................................................................. 5,3 % m2

–––Ostatné:

5007 20 31 –––– V plátnovej väzbe................................................................................................................................................ 7,5 %  m2

5007 20 39 –––– Ostatné....................................................................................................................................................................... 7,5 %  m2

––Ostatné:

5007 20 41 ––– Priesvitné tkaniny (voľná väzba)................................................................................................................. 7,2 %  m2

–––Ostatné:

5007 20 51 –––– Nebielené, prané alebo bielené............................................................................................................. 7,2 %  m2

5007 20 59 –––– Farbené..................................................................................................................................................................... 7,2 %  m2

5007 20 60 –––– Z rôznofarebných priadzí........................................................................................................................ 7,2 %  m2

5007 20 71 –––– Potlačené................................................................................................................................................................. 7,2 %  m2

Vývoj výkladu HS ("harmonizovaný systém") a číselných znakov KN a vývoj vedeckých poznatkov si vyžiadal nutné zmeny zatriedenia niektorých látok v zozname nevlastníckych názvov farmaceutických látok v prílohe 3 tretej časti prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87.

S účinnosťou od 1. januára 2024 by príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 mala byť nahradená úplnou a aktuálnou verziou KN spolu so sadzbami všeobecného a zmluvného cla vyplývajúcimi z opatrení prijatých Radou alebo Komisiou.

Od 1. januára 2024 sa budú používať nové alebo zmenené tarifné kódy. Ešte pred nadobudnutím účinnosti nvého spoločného colného sadzobníka odporúčame všetkým obchodným subjektom posúdiť, do akej miery sú týmito zmenami dotknuté a ovplyvnené kódy Vašich hotových výrobkov a materiálov, ktoré používate pri výrobe vo vzťahu k colným vyhláseniam a povolenia pre používanie osobitných colných režimov alebo spotrebných daní ako i podávania hlásení o dovoze a vývoze v rámci Únie v systéme Intrastat a to do 1.1.2024.

★ nové podpoložky KN