Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zmeny spoločného colného sadzobníka - pozastavenie ciel 

26.02.2024

NARIADENIE RADY (EÚ) 2023/2890 z 19. decembra 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2278, ktorým sa pozastavujú clá Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov.

Všetky zmeny sú obsiahnuté v prílohe toho nariadenia.

Cieľom je zabezpečiť dostatočné a neprerušované dodávky určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov, ktoré sa v Únii nevyrábajú, a vyhnúť sa tak akýmkoľvek narušeniam trhu s uvedenými výrobkami, sa pozastavili na uvedené výrobky clá Spoločného colného sadzobníka druhu uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013.

V dôsledku toho sa výrobky uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278 môžu dovážať do Únie so zníženými alebo s nulovými colnými sadzbami bez akýchkoľvek obmedzení v súvislosti s ich množstvom.

S cieľom podporiť integrovanú výrobu batérií v Únii by sa malo udeliť čiastočné pozastavenie ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých výrobkov súvisiacich s výrobou batérií, ktoré v súčasnosti nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278 a ktorých príslušná výroba v Únii nepostačuje na splnenie osobitných požiadaviek odvetví používateľov v Únii. Dátumom povinného preskúmania uvedených pozastavení by mal byť 31. december 2024, aby toto preskúmanie zohľadnilo krátkodobý vývoj odvetvia výroby batérií v Únii.

S cieľom zohľadniť technický vývoj výrobkov a hospodárske trendy na trhu treba v prípade určitých pozastavení ciel Spoločného colného sadzobníka uvedených v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278 zmeniť opis výrobkov a zatriedenie.

Komisia v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) 2021/2278 preskúmala určité pozastavenia ciel Spoločného colného sadzobníka uvedené v prílohe k uvedenému nariadeniu. V prípade uvedených pozastavení ciel Spoločného colného sadzobníka by sa preto mali stanoviť nové dátumy ich ďalšieho povinného preskúmania.

Pre určité výrobky, ktoré sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/2278, už nie je v záujme Únie zachovať pozastavenie ciel Spoločného colného sadzobníka. Pozastavenia týkajúce sa uvedených výrobkov by sa preto mali vypustiť s účinnosťou od 1. januára 2024.

Nariadenie (EÚ) 2021/2278 sa preto zodpovedajúcim spôsobom zmenilo a uplatní sa od 1.1.2024.

S cieľom predísť akémukoľvek prerušeniu uplatňovania systému pozastavení autonómnych ciel a dodržať usmernenia uvedené v oznámení Komisie z 13. decembra 2011 o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach by sa zmeny stanovené v tomto nariadení týkajúce sa pozastavení ciel na dotknuté výrobky mali uplatňovať od 1. januára 2024. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(1) Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2278 z 20. decembra 2021, ktorým sa pozastavujú clá Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1387/2013 (Ú. v. EÚ L 466, 29.12.2021, s. 1).

(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(1) Pozastavenie ciel podlieha colnému dohľadu nad konečným použitím v súlade s článkom 254 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

(2) Pozastavenie ciel sa však neuplatňuje, ak sa spracovanie vykonáva na maloobchodnej úrovni alebo podnikom v oblasti stravovania.

(3) Pozastavené je len valorické clo. Osobitné clo sa naďalej uplatňuje.

(4) Dohľad nad dovozom tovaru, na ktorý sa vzťahuje toto pozastavenie ciel, sa stanoví v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 55 a 56 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(5) CUS (Štatistické číslo colnej únie) sa priraďuje každému záznamu (produktu) ECICS. ECICS (Európsky colný súpis chemických látok) je informačný nástroj, ktorý spravuje Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu. Viac informácií získate, keď kliknete na tento odkaz: https://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm.

(*1) Opatrenie zavedené alebo zmenené nariadením Rady (EÚ) 2023/2890 z 19. decembra 2023, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/2278, ktorým sa pozastavujú clá Spoločného colného sadzobníka uvedené v článku 56 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov (Ú. v. EÚ L, 2023/2890, 29.12.2023, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2023/2890 /oj). Ak sa uvádza viac kódov KN patriacich do rozsahu daného opatrenia, hviezdička sa vzťahuje na celé opatrenie.