Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2024/1071 z 12.2024, ktorým sa mení VN (EÚ) 2015/2447, pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií v oblasti určovania colnej hodnoty, a ktorým sa zavádza el. systém pre ZIP a ZICH

03.05.2024

Uplatňuje sa od 1. decembra 2027.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401071

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2024/1072 sa do delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 zaviedli rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií o colnej hodnote (ďalej len rozhodnutia "ZICH"). 

S cieľom zaistiť prostredníctvom delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 bezproblémovú implementáciu zavedenia rozhodnutí ZICH do colných predpisov je nutné stanoviť vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2447 procesné pravidlá pre tieto rozhodnutia ZICH, a to podľa vzoru pre rozhodnutia ZINZ a ZIPT, ktorý je stanovený existujúcimi procesnými pravidlami vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447. 

Aby sa zároveň zaistila čo možno najväčšia konzistentnosť medzi jednotlivými druhmi záväzných informácií, uvedené procesné pravidlá by sa mali zosúladiť s procesnými pravidlami týkajúcimi sa rozhodnutí ZINZ a ZIPT. 

Články 16, 17, 21, 22 a 23 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 by sa mali zmeniť, aby sa rozsah ich pôsobnosti rozšíril na rozhodnutia ZICH a, ak je to vhodné, na rozhodnutia ZIPT, pričom treba zohľadniť osobitnú povahu rozhodnutí ZICH aj ZIPT, a aby sa zaistila jednotnosť elektronickej správy medzi všetkými druhmi rozhodnutí týkajúcich sa záväzných informácií. Článok 16 ods. 4 uvedeného nariadenia by sa navyše mal vypustiť a znenie uvedeného ustanovenia by sa malo vložiť do článku 17 uvedeného nariadenia, keďže sa obe ustanovenia zmieňujú o tom, že na rôzne účely sa nahliada do elektronického systému.