Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Uhlíkové clo pri dovoze

10.11.2023

Ešte 16.3.2023 sme Vám priniesli informáciu ohľadom mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach, tzv. uhlíkové clo. Pôvodnú informáciu rozširujeme a v kocke nižšie sú zhrnuté podstatné prvky, ktoré vyplývajú zo zavedenia toho mechanizmu.

Prijatím NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/956 sa stal tento mechanizmus dostáva do praxe.

Treba však jedným dychom dodať, že tzv. uhlíkové clo má svoje špecifiká a na tie Vás chceme v tomto článku upozorniť:

 • Zavedenie prechodného obdobia od 1.10.2023 do 31.12.2025 počas ktorého
 • sa povinnosti dovozcu obmedzujú výlučne na ohlasovacie povinnosti podľa znenia článkov
 • 34 a 35 tohto nariadenia
 • Ohlasovacia povinnosť
 • podľa článku 34 nariadenia sa vzťahuje aj na dovoz (pozri článok 3, bod 4, kde sa dovoz cdefinuje ako prepustenie do voľného obehu) zušľachtených výrobkov získaných v colnom režime aktívny zušľachťovací styk a to napriek tomu, že nie sú uvedené v prílohe I nariadenia, ale platí to, že musia byť získané v rámci spracovateľských operácií z tovaru uvedeného v prílohe I nariadenia.
 • Povinnosti dovozu / nepriameho colného zástupcu
 • určuje článok 35 tohto nariadenia pre situácie uvedené v článku 32, ktorý určuje rozsah prechodného obdobia, tzn. že počas prechodného obdobia
 • od 1.10.2023 do 31.12.2025
 • sa povinnosti dovozcu podľa tohto nariadenia obmedzujú na ohlasovacie povinnosti stanovené v článkoch 33, 34 a 35 tohto nariadenia.

 • Ak je dovozca usadený v členskom štáte a určí si nepriameho colného zástupcu v súlade s článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a ak s tým nepriamy colný zástupca súhlasí, ohlasovacie povinnosti sa vzťahujú na tohto nepriameho colného zástupcu. Ak dovozca nie je usadený v členskom štáte, ohlasovacie povinnosti sa vzťahujú na nepriameho colného zástupcu.
 • Dovozca alebo nepriamy zástupca, ktorý doviezol tovar v danom štvrťroku kalendárneho roka, predkladá Komisii za uvedený štvrťrok správu obsahujúcu informácie o tovare dovezenom v uvedenom štvrťroku, a to najneskôr jeden mesiac po skončení uvedeného štvrťroka.
 • V prílohe I toho nariadenia je ustanovený zoznam tovaru a skleníkových plynov. Na účely identifikácie tovaru sa toto nariadenie uplatňuje na tovar patriaci pod číselné znaky kombinovanej nomenklatúry (ďalej len "KN") stanovené v tabuľke Prílohy I. Na účely tohto nariadenia sú skleníkovými plynmi vzťahujúcimi sa na tovar uvedený v bode 1 tie skleníkové plyny, ktoré sú pre príslušný tovar stanovené v nasledujúcom Skrátenom prehľade z Prílohy I. tohto nariadenia
 • kapitola 25 KN - Cement

2507 00 80 – Ostatné kaolínové íly

2523 10 00 – Slinky cementové

2523 21 00 – Cement portlandský biely, tiež umelo farbený

2523 29 00 – Ostatný cement portlandský

2523 30 00 – Cement hlinitanový

2523 90 00 – Ostatné cementy hydraulické, skleníkový plyn - oxid uhličitý

 • Kapitola 26 KN – Železná ruda

2601 12 00 – Aglomerované železné rudy a koncentráty okrem pražených pyritov, skleníkový plyn oxid uhličitý

 • Kapitola 27 KN - Elektrina

2716 00 00 – Elektrina

 • Kapitola 28 a 31 KN - Hnojivá

2808 00 00 – Kyselina dusičná; zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitričná zmes) Oxid uhličitý a oxid dusný 2814 – Amoniak (čpavok), bezvodý alebo vo vodnom roztoku Oxid uhličitý

2834 21 00 – Dusičnany draslíka Oxid uhličitý a oxid dusný

3102 – Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté Oxid uhličitý a oxid dusný

3105 – Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor a draslík ostatné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo v balení s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg (Okrem: 3105 60 00 – Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky fosfor a draslík Oxid uhličitý a oxid dusný)

 • Kapitola 72 KN - Železo a oceľ

72 – Železo a oceľ – skleníkový plyn oxid uhličitý (Okrem: 7202 2 – Ferosilícium, 7202 30 00 – Ferosilikomangán, 7202 50 00 – Ferosilikochróm, 7202 70 00 – Feromolybdén, 7202 80 00 – Ferovolfrám a ferosilikovolfrám, 7202 91 00 – Ferotitán a ferosilikotitán, 7202 92 00 – Ferovanád, 7202 93 00 – Feroniób, 7202 99 – Iné: 7202 99 10 – Ferofosfor, 7202 99 30 – Ferosilikomagnézium, 7202 99 80 – Iné 7204 – Železný a oceľový odpad a šrot; pretavený odpad zo železa a ocele v ingotoch)

 • Kapitola 73 - Železo a oceľ

7301 – Štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo ocele skleníkový plyn oxid uhličitý

7302 – Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladnice, prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc, skleníkový plyn oxid uhličitý

7303 00 – Rúry, rúrky a duté profily, z liatiny, skleníkový plyn oxid uhličitý

7304 – Rúry, rúrky a duté profily, bezšvové, zo železa (okrem liatiny) alebo z ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

7305 – Ostatné rúry a rúrky (napríklad zvárané, nitované alebo podobne uzavierané), s kruhovým prierezom, vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm, zo železa alebo ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

7306 – Ostatné rúry, rúrky a duté profily (napríklad spájané sponou [open seam] alebo zvárané, nitované alebo podobne uzavierané), zo železa alebo ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

7307 – Príslušenstvo na rúry alebo rúrky (napríklad spojky, kolená, nátrubky), zo železa alebo ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

7308 – Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií (napríklad mosty, časti mostov, stavidlá, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky), zo železa alebo ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

7309 00 – Nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), zo železa alebo ocele, s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia, skleníkový plyn oxid uhličitý

7310 – Cisterny, sudy, barely, plechovky, škatule a podobné zásobníky, na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), zo železa alebo ocele, s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia, skleníkový plyn oxid uhličitý

7311 00 – Zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn, zo železa alebo ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

7318 – Skrutky, svorníky (skrutky s maticou), matice, vrtule (do podvalov), háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných) a podobné výrobky, zo železa alebo ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

7326 – Ostatné výrobky zo železa alebo z ocele, skleníkový plyn oxid uhličitý

 • Kapitola 76 KN - Hliník

7601 – Neopracovaný (surový) hliník, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7603 – Hliníkový prášok a hliníkové vločky, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky 7604 – Hliníkové tyče, prúty a profily, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7605 – Hliníkové drôty, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7606 – Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7607 – Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7608 – Hliníkové rúry a rúrky, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7609 00 00 – Hliníkové príslušenstvo k rúram alebo rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)¸ skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7610 – Hliníkové konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií, (napríklad mosty, časti mostov, veže, stožiare a priehradové stĺpy, strechy, strešné rámové konštrukcie, dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy dverí, stĺpikové zábradlia, piliere a stĺpiky); hliníkové dosky, tyče, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie ako konštrukcie, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7611 00 00 – Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7612 – Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7613 00 00 – Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7614 – Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované, skleníkový plyn oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

7616 – Ostatné výrobky z hliníka, skleníkový plyn Oxid uhličitý a perfluórované uhľovodíky

 • Nariadenie sa uplatní na tovar dovezený na colné územie Únie v Prílohe I s pôvodom v tretej krajine, ak je tento tovar alebo zušľachtené výrobky z tohto tovaru získané v colnom režime aktívny zušľachťovací styk v súlade so znením článku 256 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013.

Uhlíkové clo sa nevzťahuje na tovar:

 • Nepatrnej hodnoty - dovezený, ktorého vlastná hodnota nepresahuje na jednu zásielku hodnotu uvedenú pre tovar nepatrnej hodnoty (článok 23 NARIADENIA RADY (ES) č. 1186/2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla = "Tovar nepatrnej hodnoty" je tovar, ktorého materiálna hodnota nepresahuje 150 EUR na zásielku"),
 • Tovar nachádzajúci sa v osobnej batožine cestujúcich prichádzajúcich z tretej krajiny a nepresahuje na jednu zásielku hodnotu uvedenú pre tovar nepatrnej hodnoty (tzn. do 150 EUR),
 • Vojenský materiál - tovar, ktorý sa má prepravovať alebo používať v súvislosti s vojenskými činnosťami.

Správa, ktorú dovozca / nepriamy colný zástupca bude v rámci ohlasovacej povinnosti podávať Európskej komisii bude obsahovať tieto informácie:

 • Celkové množstvo každého duhu tovaru
 • vyjadrené v megawatthodinách v prípade elektriny a v tonách pri ostatnom tovare, špecifikované za každé zariadenie vyrábajúce tovar v krajine pôvodu,
 • Skutočné celkové viazané emisie vyjadrené v tonách emisií CO2e
 • na megawatthodinu elektriny alebo v prípade iného tovaru v tonách emisií CO2e na tonu každého druhu tovaru, vypočítané v súlade s metódou stanovenou v prílohe IV nariadenia,
 • Celkové nepriame emisie
 • vypočítané v súlade s vykonávacím aktom uvedeným v odseku 7 nariadenia,
 • Cenu uhlíka
 • splatnú v krajine pôvodu v prípade viazaných emisií v dovezenom tovare, a to s prihliadnutím na akúkoľvek zľavu alebo inú dostupnú formu kompenzácie.
 • Ohlasovacia povinnosť dovozu / nepriameho colného zástupcu sa neuplatní na dovoz:
 • Zušľachtených výrobkov získaných v colnom režime pasívny zušľachťovací styk podľa článku 259 CKÚ,
 • Vráteného tovaru, ktorý spĺňa podmienky na vrátený tovar v súlade s článkom 203 CKÚ

Poznámka pod čiarou:

CKÚ - Oddiel 3 - Článok 259 Pasívny zušľachťovací styk

Rozsah pôsobnosti

1. V colnom režime pasívny zušľachťovací styk možno tovar Únie dočasne vyviezť z colného územia Únie s cieľom jeho podrobenia spracovateľským operáciám. Zušľachtené výrobky, ktoré sú výsledkom zušľachtenia uvedeného tovaru, sa môžu prepustiť do voľného obehu s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla na základe žiadosti držiteľa povolenia alebo akejkoľvek inej osoby usadenej na colnom území Únie v prípade, že táto osoba získala súhlas držiteľa povolenia a že sú splnené podmienky tohto povolenia.

2. Colný režim pasívny zušľachťovací styk sa nepovolí pre žiaden z tohto tovaru Únie:

a) tovar, ktorého vývoz zakladá nárok na vrátenie alebo odpustenie dovozného cla;

b) tovar, ktorý bol pred vývozom prepustený do voľného obehu s oslobodením od cla alebo so zníženou sadzbou cla na základe jeho konečného použitia, až pokiaľ sa nesplní účel konečného použitia, pokiaľ tento tovar nemá prejsť opravami;

c) tovar, ktorého vývoz zakladá nárok na priznanie vývoznej náhrady;

d) tovar, na ktorý je v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky na základe jeho vývozu priznaná iná finančná výhoda, ako je náhrada uvedená v písmene c).

3. Colné orgány určia lehotu, v ktorej sa musí dočasne vyvezený tovar opätovne doviezť na colné územie Únie vo forme zušľachtených výrobkov a prepustiť do voľného obehu, aby bolo možné využiť úplné alebo čiastočné oslobodenie od dovozného cla. Na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia môžu túto lehotu primerane predĺžiť.