Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Termín pre podanie žiadostí o registráciu do prechodného registra CBAM je 18.12.2023

17.12.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webe informácie k Mechanizmu CBAM, prikladáme ako link na uvedený web, tak najdôležitejšie informácie, ktoré z neho vyplývajú, okrem tých, o ktorých sme Váš už informovali.

https://www.minzp.sk/klima/cbam/

Prechodné obdobie - 1. októbra 2023 a potrvá do 31. decembra 2025

Prechodné obdobie CBAM, ktoré je charakteristické zberom dát, sa začalo 1. októbra 2023 a potrvá do 31. decembra 2025.Prvé ohlasovacie povinnosti si dovozcovia a nepriami colní zástupcovia budú plniť k 31. januáru 2024 spracovaním štvrťročnej správy o CBAM za posledný štvrťrok 2023. Podstatnou súčasťou štvrťročných správ CBAM sú údaje o množstve dovezeného tovaru CBAM do EÚ z tretích krajín a výpočet viazaných emisií skleníkových plynov, ktorý metodicky úzko vychádza z EU ETS.

Status schváleného deklaranta CBAM – od 1. januára 2025

Okrem toho od 1. januára 2025 môžu dovozcovia požiadať o status schváleného deklaranta CBAM, ktorý sa bude vyžadovať pri dovoze tovaru CBAM pre prepustenie daného tovaru na colné územie EÚ od začiatku riadneho obdobia, t.j. od 1. januára 2026.

Informačný systém / Prechodný register CBAM – od 1. januára 2024, žiadosť o registráciudo 18.12.2023

Európska komisia spustila informačný systém, ktorý sa bude používať v prechodnom období tzv. prechodný register CBAM. Plne funkčným sa stane 1. januára 2024. Tento systém bude slúžiť oznamujúcim dovozcom a nepriamym colným zástupcom na plnenie oznamovacích povinností, t. j. predkladanie správ o dovoze tovarov CBAM a viazaných priamych a nepriamych emisiách.

Národné orgány – Ministerstvo životného prostredia SR a Finančne riaditeľstvo SR

Príslušným orgánom pre CBAM na Slovensku je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). MŽP SR úzko spolupracuje s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, ktoré v pravidelných intervaloch informuje dovozcov a nepriamych colných zástupcov o ich povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy EÚ v súvislosti s CBAM a zasiela údaje o dovoze tovarov CBAM Európskej komisii.

Podanie žiadosti o registráciu do Prechodného registra CbAM podať na MŽP SR do 18.12.2023

MŽP SR udeľuje povolenie na prístup do prechodného registra CBAM dovozcom a nepriamym colným zástupcom usadeným v SR na základe žiadosti vyplnenej dovozcami alebo nepriamymi colnými zástupcami zaslanej elektronickou cestou v termíne do 18. 12. 2023. Zaregistrovanie subjektov je potrebné zrealizovať do 31. 12. 2023. Na správu procesu overovania totožnosti a overovania prístupových práv dovozcov a nepriamych colných zástupcov slúži systém jednotnej správy používateľov a digitálneho podpisu (UUM&DS).

Postup pri podaní žiadosti o udelenie povolenia na prístup dovozcu alebo nepriameho colného zástupcu do prechodného registra CBAM:

1. Pred podaním žiadosti je potrebné, aby mal dovozca alebo nepriamy colný zástupca účet EU login.
Ak už máte EU login vytvorený, je možné ho použiť. Ak ešte nemáte účet EU Login, prosím, kliknite sem a vytvorte si ho.

Podrobnejšie informácie o EU Login obsahuje Manuál a Najčastejšie otázky (pod "Nepracujem pre európsku inštitúciu"). Ak máte problém s vytvorením účtu EU Login, môžete zaregistrovať incident kontaktovaním externej podpory e-mailom: EU-LOGIN-EXTERNAL-SUPPORT@ec.europa.eu

2. Taktiež je nevyhnutné, aby mal dovozca alebo nepriamy colný zástupca pridelené číslo EORI.
Informácie o systéme identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov (EORI) nájdete na stránkach Finančnej správy. Doplňujúce informácie je možné získať na adrese eori@financnasprava.sk.

3. Dovozca alebo nepriamy colný zástupca vyplní žiadosť o udelenie povolenia na prístup do prechodného registra CBAM.

4. Dovozca alebo nepriamy colný zástupca zašle vyplnenú žiadosť v termíne do 18.12.2023 na adresu:

cbam@enviro.gov.sk a v predmete emailu uvedie "Registrácia CBAM". Následne MŽP SR zašle dovozcovi alebo nepriamemu colnému zástupcovi potvrdenie o prijatí žiadosti. MŽP SR posúdi žiadosť a rozhodne o udelení povolenia na prístup do prechodného registra CBAM a zašle elektronickou cestou vyjadrenie o udelení povolenia na prístup dovozcovi alebo nepriamemu colnému zástupcovi.

Po získaní povolenia na prístup sa dovozca alebo nepriamy colný zástupca bude môcť prihlásiť do prechodného registra CBAM na adrese https://cbam.ec.europa.eu/declarant.

Aktuálne a podrobné informácie týkajúce sa mechanizmu CBAM, prechodného registra CBAM, formátu správ a vzdelávacích aktivít Európskej komisie je možné získať tiež na webovej stránke Európskej komisie.