Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Tabuľka diagonálnej kumulácie EURMED

17.12.2023

Oznámenie Komisie o uplatňovaní prechodných pravidiel pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia medzi uplatňujúcimi zmluvnými stranami v paneuro-stredomorskej zóne

Je potrebné pripomenúť, že diagonálna kumulácia (opracovania, spracovania a/alebo materiálov) sa môže uplatňovať iba v prípade, že uplatňujúce zmluvné strany poslednej výroby a konečného určenia uzavreli dohody o voľnom obchode obsahujúce rovnaké pravidlá pôvodu so všetkými uplatňujúcimi zmluvnými stranami, ktoré sa podieľajú na získaní statusu pôvodu.

Výrobky s pôvodom v uplatňujúcej zmluvnej strane, ktorá neuzavrela dohodu s uplatňujúcimi zmluvnými stranami poslednej výroby a/alebo konečného určenia, sa považujú za nepôvodné.

Na základe oznámení, ktoré uplatňujúce zmluvné strany predložili Európskej komisii, sa v pripojených tabuľkách uvádza:

  • v tabuľke 1 – zjednodušený prehľad možností kumulácie k 1 decembra 2023,

  • v tabuľke 2 – dátum, od ktorého sa diagonálna kumulácia začína uplatňovať.

V tabuľke 1 "X" znamená existenciu dohody o voľnom obchode obsahujúcej pravidlá pôvodu umožňujúce kumuláciu na základe prechodných pravidiel pôvodu medzi dvomi partnermi. Pri použití diagonálnej kumulácie s tretím partnerom by sa mal vo všetkých priesečníkoch tabuľky medzi danými tromi partnermi uvádzať znak "X".

V tabuľke 2 uvedené dátumy odkazujú na dátum uplatňovania diagonálnej kumulácie na základe článku 8 dodatku A ku každému protokolu o pravidlách pôvodu medzi uplatňujúcimi zmluvnými stranami. V tom prípade sa pred dátumom uvádza označenie "(T)".

Zoznam uplatňujúcich zmluvných strán, ktoré sa rozhodli jednostranne rozšíriť uplatňovanie článku 7 ods. 3 prechodných pravidiel ustanovených v dodatku A k bilaterálnym protokolom o pravidlách pôvodu pri dovoze výrobkov patriacich do 50. až 63. kapitoly, je uvedený v prílohe I.