Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení (C/2024/788)

26.02.2024

1. V súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie ( 1 ), Komisia oznamuje, že pokiaľ sa nezačne revízne prešetrovanie v súlade s nasledujúcim postupom, platnosť ďalej uvedených antidumpingových opatrení uplynie dňom uvedeným ďalej v tabuľke.

2. Postup Výrobcovia z Únie môžu podať písomnú žiadosť o revízne prešetrovanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne malo za následok pokračovanie alebo opätovný výskyt dumpingu a ujmy. V prípade, že sa Komisia rozhodne prešetriť dotknuté opatrenia, dovozcovia, vývozcovia, zástupcovia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia z Únie dostanú príležitosť doplniť informácie uvedené v žiadosti o revízne prešetrovanie, vyvrátiť ich alebo predložiť k nim pripomienky.

3. Lehota Výrobcovia z Únie môžu na základe uvedených skutočností predložiť písomnú žiadosť o revízne prešetrovanie na adresu Európskej komisie: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit G-1), CHAR 4/39, 1049 Brussels, Belgicko ( 2 ), a to kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, avšak najneskôr tri mesiace pred dátumom uvedeným ďalej v tabuľke.

4. Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1036.

Výrobok: Žehliace dosky

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu: Čínska ľudová republika

Opatrenia: Antidumpingové clo

Odkaz: Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1662 z 1. októbra 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz žehliacich dosiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 252, 2.10.2019, s. 1) 3. 10. 2024 ( 1 )

Dátum uplynutia platnosti: 3. 10. 2024 (Poznámka. Platnosť opatrenia uplynie o polnoci (00.00 hod.) v deň uvedený v tomto stĺpci).