Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Ochranné opatrenia na dovoz výrobkov z ocele

26.02.2024

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2840 zo 14. decembra 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/159, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele.

Únia uplatňuje prostredníctvom vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/159 ( 3 ) ochranné opatrenie týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele. Opatrenie má formu colnej kvóty, pričom bezcolný dovoz je povolený v rámci kvóty založenej na historických obchodných tokoch. Bezcolná kvóta sa uplatňuje na dovoz na územie Únie. Ochranné clo vo výške 25 % sa uplatňuje na dovoz uskutočnený nad rámec uplatniteľnej kvóty.

Delegovaním nariadením Komisie (EÚ) 2023/2777 ( 4 ) sa zmenilo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2170 ( 5 ), pokiaľ ide o uplatňovanie colných kvót Únie a iných dovozných kvót Únie na určité výrobky presúvané do Severného Írska.

V dôsledku tejto zmeny sú tieto kategórie výrobkov z ocele v ochrannom opatrení uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2020/2170 s pôvodom v Spojenom kráľovstve a vstupujúce do Severného Írska priamou prepravou z iných častí Spojeného kráľovstva oprávnené na zaobchádzanie podľa príslušných colných kvót Únie, ak je uvedený tovar prepustený do voľného obehu na území Severného Írska: plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla ( 6 ) (kategória 8), plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena ( 7 ) (kategória 9), roxorové tyče ( 8 ) (kategória 13), veľké zvárané rúry ( 9 ) (kategória 25.A) a drôt z nelegovanej ocele ( 10) (kategória 28).

S cieľom zaistiť, aby sa obchodné toky z iných častí Spojeného kráľovstva do Severného Írska neuskutočňovali v rámci zvyškovej kvóty v týchto kategóriách, ak najskôr nebola vyčerpaná osobitná kvóta "Spojené kráľovstvo – Severné Írsko", kvóta "ostatné krajiny" na presun tovaru z iných častí Spojeného kráľovstva do Severného Írska bysa mala používať až vtedy, keď sa vyčerpá príslušná kvóta "Spojené kráľovstvo (do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva)". Používatelia z Únie by sa tak neocitli neoprávnene vytesnení zo zvyškovej kvóty obchodnými tokmi, ktoré sa majú uskutočňovať v rámci inej colnej kvóty.

POSTUP

Komisia 6. novembra 2023 uverejnila oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie ( 11), v ktorom vysvetlila, že po zmene nariadenia (EÚ) 2020/2170 bolo potrebné, aby zmenila nariadenie (EÚ) 2019/159 vytvorením nových osobitných colných kvót obmedzených na presun kategórií výrobkov uvedených v prílohe k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2023/2777 do Severného Írska s pôvodom v Spojenom kráľovstve a odosielaných priamo z iných častí Spojeného kráľovstva. Presuny výrobkov patriacich do týchto kategórií výrobkov s pôvodom v Spojenom kráľovstve a odosielaných priamo z iných častí Spojeného kráľovstva by tak mohli vstupovať do Severného Írska bez cla až do vyčerpania pridelenej kvóty. Zainteresované strany dostali možnosť vyjadriť sa k obsahu oznámenia.

S cieľom vypočítať primeraný objem nových osobitných colných kvót, ktorý by zabezpečil hospodársku životaschopnosť týchto priamych presunov do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva, vzhľadom na osobitné okolnosti v Severnom Írsku, ako sa stanovuje v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2023/2777, Komisia analyzovala dostupné štatistiky ( 12), aby vypočítala objem presunov do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva.

Colné kvóty vytvorené týmto nariadením sa majú používať výlučne na tovar s pôvodom v Spojenom kráľovstve uvedený v prílohe k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2023/2777, ktorý vstupuje do Severného Írska priamou prepravou z iných častí Spojeného kráľovstva a prepúšťa sa do voľného obehu na území Severného Írska. Tieto nové colné kvóty preto nemajú vplyv na prideľovanie alebo objemy existujúcich colných kvót pre tretie krajiny pri dovoze na územie Únie. 3. PRIPOMIENKY OD ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

V oznámení sa zainteresovaným stranám poskytla možnosť predložiť pripomienky v stanovenej lehote. Komisia nedostala žiadne pripomienky od zainteresovaných strán.

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ochranné opatrenia zriadeného podľa článku 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/478 a článku 22 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/755.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2024.

Pozri si kvóty v prílohe tohto nariadenia.