Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Pozastavenie preferencií v rámci GSP

26.02.2024

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2780 zo 14. decembra 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2022/1039, pokiaľ ide o predĺženie pozastavenia určitých colných preferencií udelených určitým zvýhodneným krajinám podľa VSP.

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 sa colné preferencie všeobecného opatrenia v rámci všeobecného systému preferencií (ďalej len "VSP") majú pozastaviť v súvislosti s výrobkami triedy VSP s pôvodom v zvýhodnenej krajine podľa VSP, keď priemerná hodnota dovozu takýchto výrobkov z danej zvýhodnenej krajiny podľa VSP do Únie počas troch po sebe nasledujúcich rokov prekročí limity uvedené v prílohe VI k uvedenému nariadeniu.

Podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 má Komisia tento zoznam každé tri roky preskúmať a prijať vykonávací akt s cieľom pozastaviť alebo obnoviť colné preferencie.

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2022/1039 ( 2 ) sa v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 978/2012 na základe obchodných štatistík týkajúcich sa kalendárnych rokov 2018 – 2020 dostupných k 1. septembru 2021 a s prihliadnutím na dovoz zo zvýhodnených krajín podľa VSP uvedených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 978/2012 v znení platnom k uvedenému dátumu stanovuje zoznam tried výrobkov, v prípade ktorých boli colné preferencie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 pozastavené.

V čase prijatia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1039 mala platnosť nariadenia (EÚ) č. 978/2012 uplynúť 31. decembra 2023. Colné preferencie v súvislosti s dotknutými zvýhodnenými krajinami podľa VSP boli preto v prípade revidovaného zoznamu výrobkov tried VSP stanoveného v prílohe k uvedenému nariadeniu pozastavené na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

S cieľom zabezpečiť kontinuitu uplatňovania tohto režimu, dokým sa neukončí legislatívny postup v nadväznosti na návrh Komisie na revidované nariadenie o VSP, ktorý bol prijatý 22. septembra 2021, sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2663 ( 3 ) predlžuje obdobie uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 978/2012 do 31. decembra 2027.

Pozastavenie určitých colných preferencií stanovených v nariadení (EÚ) 2022/1039 by sa preto malo predĺžiť na štandardné trojročné obdobie stanovené v článku 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 978/2012.

Ak sa toto nariadenie uverejní po 31. decembri 2023, malo by sa uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2024, aby sa zabezpečilo nepretržité uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 978/2012.

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1039 V článku 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2022/1039 sa dátum "31. decembra 2023" nahrádza dátumom "31. decembra 2025".

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto nariadenie sa uplatňuje odo dňa nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo od 1. januára 2024, podľa toho, čo nastane skôr.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2023