Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Elektronické colné systémy

26.02.2024

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/2879 z 15. decembra 2023, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie.

V článku 6 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa stanovuje, že výmena informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi a uchovávanie takýchto informácií sa má uskutočňovať s využitím techník elektronického spracovania údajov. V článku 280 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 sa stanovuje, že Komisia má vypracovať pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (ďalej len "pracovný program").

Komisia prijala prvý pracovný program prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/255/EÚ ( 2 ), ktoré bolo aktualizované prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/578 ( 3 ) a vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2151 ( 4 ). Verzia pracovného programu prijatá vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2019/2151 sa musí aktualizovať, aby sa zohľadnil nový vývoj v oblasti plánovania pre elektronické systémy.

V pracovnom programe sa podrobnejšie vymedzujú skutočné dátumy zavádzania jednotlivých elektronických systémov a stanovuje sa konečný dátum zavádzania v súlade s prechodnými obdobiami stanovenými v článku 278 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/341 (7).

Komisia by mala zaviesť postupnú implementáciu v troch krokoch:

  • najprv od 3. júna 2023 sa budú do systému ICS2 pripájať námorní dopravcovia,
  • potom od 4. decembra 2024 námorní zasielatelia a
  • napokon od 1. apríla 2025 prevádzkovatelia cestnej a železničnej dopravy

Výnimky udelené prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2023/237 majú vplyv na projekt centralizovaného colného konania pri dovoze (CCI) a viedli k novému vymedzeniu projektového prístupu.

Pokiaľ ide o fázu 1 centralizovaného colného konania pre dovoz podľa CKÚ, harmonogram sa predlžuje o 7 mesiacov a členské štáty majú možnosť zaviesť fázu 1 CCI len so štandardným colným vyhlásením, ktoré bude prvým krokom celej realizácie projektu CCI.

Členské štáty majú možnosť implementovať fázu 1 CCI s použitím špecifikácií fázy 2 CCI (plná prevádzka), čím zabránia prechodu z fázy 1 CCI na fázu 2 CCI.
To pomôže aj hospodárskym subjektom, keďže budú môcť pružne prispôsobiť svoje systémy, čím sa zabezpečí hladké využívanie systému CCI.

Projekt CCI by sa preto mal zaviesť do 2. júna 2025.
Od 2. decembra 2024 by členské štáty a obchodníci mali používať nové systémy NCTS a AES zatiaľ čo niektoré prechodné pravidlá sa naďalej (z technických dôvodov) uplatňujú v prípade fázy 5 systému NCTS do 21. januára 2025 a v prípade systému AES do 11. februára 2025.


Členské štáty a Komisia by takisto mali zabezpečiť, aby hospodárske subjekty dostali včas technické informácie, ktoré potrebujú na aktualizáciu svojich vlastných elektronických systémov a na pripojenie sa k novým alebo aktualizovaným elektronickým systémom stanoveným v nariadení (EÚ) č. 952/2013. Členské štáty a Komisia by mali informovať hospodárske subjekty o zmenách v období od 12 do 24 mesiacov pred zavedením konkrétneho systému v závislosti od systému, prípadne podľa rozsahu a povahy tohto systému. V prípade menších zmien môže byť toto obdobie kratšie

Takže sme veľmi zvedaví ako si splní svoju domácu úlohu na Slovensku Finančná správa SR, resp. jej colná sekcia a ako a kedy, ale najmä akým spôsobom bude a včas informovať obchodnú a širokú verejnosť o týchto zmenách. Ak sa tak nestane, budeme o tom informovať nielen Európsku komisiu, ale podáme podnet i na prešetrenie zákonnosti postupu štátnych orgánov pri plnení nariadení Európskej únie.