Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Aktualizácia zoznamu výrobkov obranného priemyslu

26.02.2024

DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2024/242 z 27. septembra 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o aktualizáciu zoznamu výrobkov obranného priemyslu v súlade s aktualizovaným Spoločným zoznamom vojenského materiálu Európskej únie z 20. februára 2023

Smernica 2009/43/ES sa vzťahuje na výrobky obranného priemyslu uvedené v prílohe k nej. Uvedená príloha musí byť v plnom súlade so Spoločným zoznamom vojenského materiálu Európskej únie.

Rada 19. marca 2007 prijala Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie, ktorý bol niekoľkokrát aktualizovaný. Rada 20. februára 2023 prijala aktualizovaný Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie (2). Preto treba aktualizovať zoznam výrobkov obranného priemyslu stanovený v prílohe k smernici 2009/43/ES.

Smernica 2009/43/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom ( 3 ) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k oznámeniam o svojich transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov.

Článok 1

Príloha k smernici 2009/43/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 31. mája 2024 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Ich znenie bezodkladne oznámia Komisii.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 7. júna 2024. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.