Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Zmena zoznamu položiek s dvojakým použitím v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2021/821

26.02.2024

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2616 z 15. septembra 2023, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821, pokiaľ ide o zoznam položiek s dvojakým použitím.

Podľa nariadenia (EÚ) 2021/821 položky s dvojakým použitím majú podliehať účinnej kontrole pri vývoze z Únie alebo pri tranzite cez jej územie, alebo ak sú dodávané do tretej krajiny na základe sprostredkovateľských služieb poskytovaných sprostredkovateľom, ktorý má bydlisko alebo je usadený v Únii.

V prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2021/821 sa stanovuje spoločný zoznam položiek s dvojakým použitím, ktoré podliehajú kontrolám v Únii. Rozhodnutia o položkách, ktoré podliehajú uvedeným kontrolám, sa prijímajú v rámci medzinárodne dohodnutých kontrol dvojakého použitia.

Zoznam položiek s dvojakým použitím uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2021/821 treba pravidelne aktualizovať, aby sa zabezpečil plný súlad s medzinárodnými záväzkami v oblasti bezpečnosti, zaistila transparentnosť a zachovala konkurencieschopnosť hospodárskych subjektov. Keďže kontrolné zoznamy prijaté v rámci medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia zbraní a o kontrole vývozu boli v roku 2022 zmenené, príloha I k nariadeniu (EÚ) 2021/821 by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v súlade s článkom 17 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia. Na zjednodušenie odkazov pre orgány kontroly vývozu a hospodárske subjekty treba nahradiť prílohu I k uvedenému nariadeniu.

Aby sa čo najskôr zabezpečil úplný súlad s medzinárodnými záväzkami v oblasti bezpečnosti, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení.

Nariadenie (EÚ) 2021/821 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, tzn. od 16.12.2023.