Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Elektronické dôkazy o pôvode v zóne EURMED

26.02.2024

ODPORÚČANIE SPOLOČNÉHO VÝBORU REGIONÁLNEHO DOHOVORU O PANEUROSTREDOMORSKÝCH PREFERENČNÝCH PRAVIDLÁCH PÔVODU č. 1/2023 zo 7. decembra 2023 o používaní sprievodných osvedčení vydaných elektronicky [2024/243].

Začiatkom roka 2020 Komisia informovala zmluvné strany Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu ( 1 ) (ďalej len "dohovor") (ďalej len "zmluvné strany") o tom, že väčšina partnerov voľného obchodu nie je schopná poskytnúť sprievodné osvedčenia na účely preferenčného pôvodu v náležitej forme (a to ručne podpísané, s odtlačkom mokrej pečiatky alebo v správnom papierovom formáte), keďže vo viacerých zmluvných stranách boli v dôsledku pandémie COVID-19 pozastavené kontakty medzi colnými správami a hospodárskymi subjektmi.

TÝMTO ODPORÚČA, ABY:

1. Zmluvné strany akceptovali sprievodné osvedčenia vydané elektronicky, keď sa predkladajú pri dovoze za predpokladu, že:

  • a) formulár sprievodného osvedčenia vydaného elektronicky je podobný formuláru podľa vzoru opísaného v prílohe IIIa a IIIb dodatku I k dohovoru;
  • b) colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany poskytujú zabezpečený online internetový systém na overovanie pravosti sprievodných osvedčení vydaných elektronicky, v prípade ktorých nie sú splnené pokyny na tlač opísané v prílohe IIIa a IIIb (napríklad chýba vytlačený zelený gilošovaný vzor na pozadí, odtlačok mokrej pečiatky, vlastnoručný podpis);
  • c) sprievodné osvedčenia vydané elektronicky majú jedinečné sériové číslo, a ak sú k dispozícii, bezpečnostné prvky, na základe ktorých ich možno identifikovať, a
  • d) dátum, od ktorého zmluvná strana začne vydávať elektronické sprievodné osvedčenia, sa uvedie v oznámeniach uverejňovaných v Úradnom vestníku Európskej únie (séria C) a v súlade s vlastnými postupmi zmluvných strán.

2. Zmluvná strana sa môže rozhodnúť, že pozastaví akceptovanie sprievodných osvedčení vydaných elektronicky, ak nie sú splnené uvedené podmienky, a v takom prípade o tom vopred informuje ostatné zmluvné strany prostredníctvom sekretariátu spoločného výboru