Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Dovoz výrobkov zo železa a ocele do EÚ od 30.09.2023 

17.12.2023

Dovozcov výrobkov zo železa a ocele do EÚ čaká od 30.9.2023 povinnosť preukázať, že pri ich výrobe nebolo použité železo alebo oceľ ruského pôvodu.

Ide o ďalší balíček sankcií proti Ruskej federácii, ktoré upravuje Nariadenie Rady č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na činnosti Ruska destabilizujúce situáciu na Ukrajine.

Konkrétne podľa znenia článku 3g odsek 1 písm. d) sa od 30.9.2023:

Je zakázané:

a) priamo alebo nepriamo dovážať do Únie výrobky zo železa a z ocele uvedené v prílohe XVII, ak:

i) majú pôvod v Rusku alebo

ii) boli vyvezené z Ruska;

b) priamo alebo nepriamo nakupovať výrobky zo železa a z ocele uvedené v prílohe XVII, ktoré sa nachádzajú alebo majú pôvod v Rusku;

c) prepravovať výrobky zo železa a z ocele uvedené v prílohe XVII, ak majú pôvod v Rusku alebo sa vyvážajú z Ruska do ktorejkoľvek inej krajiny;

d) priamo alebo nepriamo dovážať alebo nakupovať od 30. septembra 2023 výrobky zo železa a z ocele uvedené v prílohe XVII, ak sú spracované v tretej krajine a obsahujú výrobky zo železa a z ocele s pôvodom v Rusku, ktoré sú uvedené v prílohe XVII; pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe XVII spracované v tretej krajine a obsahujúce výrobky z ocele s pôvodom v Rusku patriace pod číselné znaky KN 7207 11, 7207 12 10 alebo 7224 90, tento zákaz sa vzťahuje na číselný znak KN 7207 11 od 1. apríla 2024 a na číselné znaky KN 7207 12 10 a 7224 90 od 1. októbra 2024.

Na účely uplatňovania tohto písmena dovozcovia v čase dovozu poskytnú dôkaz o krajine pôvodu vstupov zo železa a z ocele použitých na spracovanie výrobku v tretej krajine;

e) priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby, financovanie alebo finančnú pomoc vrátane finančných derivátov, ako aj poistenie a zaistenie v súvislosti so zákazmi uvedenými v písmenách a), b), c) a d).

4. Zákazy uvedené v odseku 1 písm. a), b), c) a e) sa nevzťahujú na dovoz, nákup alebo prepravu týchto množstiev tovaru, ktorý patrí pod číselný znak KN 7207 12 10, ani na súvisiacu technickú alebo finančnú pomoc:

a) 3 747 905 metrických ton od 7. októbra 2022 do 30. septembra 2023;

b) 3 747 905 metrických ton od 1. októbra 2023 do 30. septembra 2024.

5. Zákazy uvedené v odseku 1 sa nevzťahujú na dovoz, nákup alebo prepravu týchto množstiev tovaru, ktorý patrí pod číselný znak KN 7207 11, ani na súvisiacu technickú alebo finančnú pomoc:

a) 487 202 metrických ton od 7. októbra 2022 do 30. septembra 2023;

b) 85 260 metrických ton od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2023;

c) 48 720 metrických ton od 1. januára 2024 do 31. marca 2024.

5a. Zákazy uvedené v odseku 1 sa nevzťahujú na dovoz, nákup alebo prepravu týchto množstiev tovaru, ktorý patrí pod číselný znak KN 7224 90, ani na súvisiacu technickú alebo finančnú pomoc:

a) 147 007 metrických ton od 17. decembra 2022 do 31. decembra 2023;

b) 110 255 metrických ton od 1. januára 2024 do 30. septembra 2024.

6. Kvóty na objem dovozu stanovené v odsekoch 4, 5 a 5a spravuje Komisia a členské štáty v súlade so systémom správy colných kvót stanoveným v článkoch 49 až 54 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (1).

7. Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány povoliť nákup, dovoz alebo presun tovaru uvedeného v prílohe XVII za podmienok, ktoré považujú za vhodné, po tom, ako určia, že je to potrebné na zriadenie, prevádzku, údržbu, dodávku paliva a jeho opätovné spracovanie a zaistenie bezpečnosti civilných jadrových kapacít, a na pokračovanie projektovania, výstavby a uvádzania do prevádzky, ktoré sú potrebné na dokončenie civilných jadrových zariadení, na dodávku prekurzorového materiálu na výrobu rádioizotopov na lekárske účely a podobných lekárskych aplikácií, alebo kritické technológie na monitorovanie environmentálneho žiarenia, ako aj na civilnú jadrovú spoluprácu, najmä v oblasti výskumu a vývoja.

8. Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 7 do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.

Pobočky colných úradov v Slovenskej republike v prípade dovozu tovaru uvedeného v prílohe XVII Nariadenia Rady č. 833/2014 budú požadovať predloženie dôkazu o krajine pôvodu vstupov zo železa a ocele použitých v tretej krajine na spracovanie výrobkov zo železa a ocele dovážaných do EÚ.

Dovozca je zodpovedný za informácie uvedené v MTC alebo MTC a predložené colným orgánom členského štátu dovozu ako dôkaz o krajine pôvodu použitých vstupov zo železa a ocele.

Colné orgány môžu v prípade opodstatnených pochybností požadovať akékoľvek dodatočné dôkazy, ako sú napríklad dodatočné samostatné certifikáty o skúškach vo valcovni pre rôzne stupne transformácie, ktorými výrobok prešiel. Všetky MTC by mali byť navzájom zosúladené. Dovozca by mal vynaložiť náležitú starostlivosť, aby zabezpečil presnosť poskytnutých informácií.

Začiatok uplatňovania zákazu v závislosti od výrobku Zákaz dovozu alebo nákupu výrobkov zo železa a ocele spracovaných v tretích krajinách s použitím železa alebo ocele s pôvodom v Rusku sa uplatňuje v rôznych okamihoch v závislosti od použitých vstupov: Začína sa uplatňovať zákaz dovozu alebo nákupu:

  • od 1. apríla 2024 pre výrobky uvedené v prílohe XVII, ktoré obsahujú výrobky kódu KN 7207 11,
  • od 1. októbra 2024 pre výrobky uvedené v prílohe XVII, ktoré obsahujú výrobky kódov KN 7207 12 10 alebo 7224 90,
  • od 30. septembra 2023 pre výrobky uvedené v prílohe XVII, ktoré obsahujú iné výrobky ako výrobky kódov KN 7207 11, 7207 12 10 alebo 7224 90.

Ako dôkaz bude požadované:

V prípade polotovarov: hutnícky certifikát (mill test certificate – MTC) typu 3.1 alebo 3.2, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti, z ktorých bude zrejmé, ktorá huť vykonala tavbu, kto si tavbu objednal, normu, podľa ktorej bola tavba vykonaná

V prípade hotových výrobkov: hutnícky certifikát (mill test certificate – MTC) typu 3.1 alebo 3.2, spoločne s jedným alebo viacerými hutníckymi certifikátmi (mill test certificate – MTC) obsahujúci názov výrobného zariadenia a názov krajiny, ktorá (mill test certificate – MTC) je vystavila, šesťmiestny kód HS výrobku, názov krajiny a názov zariadenia, kde boli vykonané relevantné spracovateľské operácie: valcovanie za tepla, valcovanie za studena, žiarové pokovovanie, elektrolytické pokovovanie, organické poťahovanie, zváranie, dierovanie, pretláčanie, ťahanie/preťahovanie, ERW/SAW /HFI/laserové zváranie

Iné doklady (okrem hutníckych certifikátov MTC typu 3.1 alebo 3.2), ktoré jednoznačne preukážu, že pri výrobe polotovarov alebo hotových výrobkov nebolo použité železo alebo oceľ pochádzajúca pôvodom z Ruska.

Ako ostatné dôkazy budú orgány Pobočky colných úradov pri dovoze do Slovenskej republiky uznávať tieto dokumenty, ktoré preukázateľne vylúčia ruský pôvod ocele či železa.

Ako príklad uvedieme niektoré dokumenty vhodné využiť na tento účel napríklad dodacie listy, osvedčenie o kvalite, dlhodobé vyhlásenia dodávateľa, kalkulačné a výrobné doklady, colné dokumenty z krajiny vývozu, vyhlásenie výrobcu, vylučujúce doložky v kúpnych zmluvách, ktoré preukazujú neruský pôvod primárnych výrobkov a podobne.

Viac informácii nájdete tiež na: https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

prípadne na: https://sanctionsmap.eu/#/main