Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Ďalšia novela zákonov o spotrebných daniach od 1.7.2024

27.05.2024

Dňa 17.5.2024 bol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zákon č. 102/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  (ďalej len "zákon"). 

Uvedeným zákonom sa menia a dopĺňajú:  

  • zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
  • zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu  a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov ,

Cieľom zákona je:

  • v súvislosti s centralizovaným colným konaním sa ustanovujú povinnosti povinných osôb a colného úradu pri prepustení minerálneho oleja, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov alebo uhlia do voľného obehu podľa colných predpisov.  
  • zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov obchodujúcich s predmetmi spotrebnej dane a
  • legislatívno-technické úpravy niektorých ustanovení zákonov o spotrebných daniach vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

Zákon nadobudne účinnosť 1. júla 2024 resp. niektoré ustanovenia nadobudnú účinnosť 1. januára 2026.

Sledujte našu webovú stránku, aby ste sa stihli včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované aj novelám týchto zákonov a ktoré budeme organizovať v priebehu tohto roka. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke.