Otvorené PO-ŠT od 9:00 do 17:00 h. 

Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom (CCMAA)

29.02.2024

Európska únia ukončila rokovania o obchodnej dohode s Novým Zélandom ešte 30. júna 2022. Rokovania prebiehali od roku 2016 a cieľmi tejto dohody sú liberalizácia a uľahčenie obchodu a investícií, ako aj podpora užších hospodárskych vzťahov medzi zmluvnými stranami.

Vzájomný obchod s tovarom v posledných rokoch neustále rástol a v roku 2022 dosiahol takmer 9,1 miliardy eur.

Európska únie je tretím najväčším obchodným partnerom Nového Zélandu.

Očakáva sa, že obchod medzi Novým Zélandom a Európskou úniou bude znamenať nárast o 30 %.

Vzájomná obchodná výmena medzi EÚ s Novým Zélandom predstavuje 7,8 miliardy EUR ročne za tovar a 3,7 miliardy EUR za služby. EÚ vyváža na Nový Zéland tovar v hodnote 5,5 miliardy EUR ročne a dováža novozélandské výrobky v hodnote 2,3 miliardy EUR, čo vedie k obchodnému prebytku EÚ vo výške 3,2 miliardy EUR.

EÚ vyváža viac ako dvakrát toľko vo sfére služieb ako dováža: 2,6 miliardy EUR služieb poskytovaných firmami z EÚ klientom na Novom Zélande oproti 1,1 miliardy EUR služieb poskytovaných klientom z EÚ firmami z Nového Zélandu.

Odstránenie ciel vo vzájomnom obchode ušetrí podnikom na clách vyše 140 miliónov EUR ročne. Investície Európskej únie na Novom Zélande by sa mohli zvýšiť o viac ako 80 %.

Obchod s tovarom

Dohoda odstraňuje clá na všetok tovar vyvážaný z EÚ na Nový Zéland po nadobudnutí platnosti. Napríklad Nový Zéland odstráni vysoké clá na priemyselné výrobky, ako sú:

 • Automobily a diely motorových vozidiel (aktuálne sadzby do 10 %)
 • Stroje (aktuálne tarify do 5 %)
 • Chemikálie (aktuálne clá do 5 %)
 • Oblečenie (aktuálne sadzby 10%)
 • Farmaceutické výrobky (aktuálne sadzby do 5 %)
 • Topánky (aktuálne sadzby do 10%)
 • Textil (aktuálne sadzby do 10%)

Dohoda po nadobudnutí platnosti odstráni aj clá na vývoz potravín a nápojov z EÚ, ako napríklad:

 • Bravčové mäso (súčasné clá 5 %)
 • Víno a šumivé víno (aktuálna sadzba 5 %)
 • Čokoláda, cukrovinky a sušienky (aktuálna sadzba 5 %)
 • Krmivo pre domáce zvieratá (aktuálne sadzby 5 %)

Dohoda tiež odstráni alebo podstatne zníži clá EÚ na väčšinu novozélandského tovaru vyvážaného do EÚ.

Pravidlá pôvodu

EÚ a Nový Zéland sa dohodli na pravidlách pôvodu, ktoré zaručujú, že výrobky, ktoré boli výrazne spracované v jednej zo strán, môžu využívať colné preferencie dohody. Tým sa zabezpečí, že výhody dohody sa budú vzťahovať na výrobky vyrobené v EÚ a na Novom Zélande, a nie na výrobky vyrobené v tretích krajinách.
Dokumentácia o pôvode sa riadi najnovším štandardom založeným na auto certifikácii podnikmi, aby bolo používanie zmluvy čo najjednoduchšie, najmä pre malé a stredné spoločnosti. Overenie pôvodu je založené na kontaktoch s dovozcom miestnymi colnicami a môže po ňom nasledovať administratívna spolupráca medzi colnými orgánmi EÚ a Nového Zélandu.

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

Ambiciózna kapitola o sanitárnych a fytosanitárnych záležitostiach (SPS), ktorá zahŕňa bezpečnosť potravín, zdravie zvierat a rastlín, antimikrobiálnu rezistenciu (AMR) a podvody v obchodovaných komoditách, bude dodržiavať naše najvyššie štandardy. 

Nič v dohode nemení spôsob, akým EÚ prijíma a presadzuje svoje pravidlá bezpečnosti potravín, či už ide o domáce alebo dovážané výrobky. V dohode sa opätovne potvrdzujú zásady Dohody WTO o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach vrátane "zásady predbežnej opatrnosti", čo znamená, že verejné orgány majú zákonné právo konať na ochranu zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín alebo životného prostredia, a to aj napriek vnímanému riziku. vedecká analýza nie je presvedčivá.

EÚ a Nový Zéland posilnia spoločnú prácu v záležitostiach SPS s cieľom zabezpečiť rýchly zásah v núdzových situáciách súvisiacich s dovozom a vývozom poľnohospodárskych produktov a produktov rybolovu. Okrem iného to bude zahŕňať zvýšenú transparentnosť, rýchlu výmenu informácií a technické konzultácie, bilaterálnu a medzinárodnú spoluprácu v kľúčových oblastiach, úradné kontroly a certifikáciu, ako aj hraničné dovozné kontroly.

Technické prekážky obchodu

Rôzne technické predpisy a normy pre výrobky na iných trhoch môžu vytvárať obchodné bariéry a zvyšovať náklady na dodržiavanie predpisov.

Dohoda podporuje transparentnosť a používanie medzinárodných noriem na uľahčenie prístupu na trh a zároveň zabezpečuje úroveň ochrany, ktorú každá strana považuje za primeranú. Pre spoločnosti z EÚ bude jednoduchšie preukázať súlad s technickými predpismi Nového Zélandu, keďže posudzovanie zhody môžu v EÚ vykonávať uznávané orgány pre určité sektory.

Nový Zéland súhlasil s akceptovaním osvedčení o typovom schválení EÚ pre motorové vozidlá. Mnoho kategórií motorových vozidiel schválených v EÚ nebude potrebovať ďalšiu certifikáciu pred vstupom na trh Nového Zélandu.

Požiadavky na označovanie a označovanie sa môžu vykonávať aj na území dovážajúcej strany a obe strany môžu spolupracovať v otázkach dohľadu nad trhom.

Príloha pre víno a liehoviny výrazne uľahčí obchod medzi dvoma partnermi s prosperujúcim vinárskym priemyslom na oboch stranách na vysoko regulovanom a konkurenčnom trhu. Poskytuje platformu, ktorá podporuje normy vo výrobe a označovaní vína a výrazne zvyšuje konvergenciu týchto noriem. Úspešné uzavretie tejto prílohy pripravilo pôdu pre ochranu všetkých zemepisných označení vín a liehovín EÚ na Novom Zélande a všetkých zemepisných označení vín z Nového Zélandu prostredníctvom tejto dohody.

Duševné vlastníctvo

EÚ a Nový Zéland sa dohodli na komplexných ustanoveniach o duševnom vlastníctve (IP) na účinnú ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva, ktoré podporia inovácie a kreativitu našich príslušných priemyselných odvetví, aby zostali konkurencieschopné. Dohoda obsahuje ustanovenia o autorských právach a súvisiacich právach, ochranných známkach, priemyselných vzoroch, zemepisných označeniach (GI), odrodách rastlín a ochrane nezverejnených informácií, ako aj pevné ustanovenia o presadzovaní práv duševného vlastníctva vrátane opatrení na hraniciach.

Pokiaľ ide o autorské práva a súvisiace práva, Nový Zéland súhlasil so zvýšením štandardov ochrany. To zahŕňa predĺženie práv výkonných umelcov, pokiaľ ide o verejný prenos zvukových záznamov, a predĺženie lehoty ochrany práv autorov, výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov o 20 rokov. Nový Zéland zavedie predĺženie lehoty do 4 rokov od nadobudnutia platnosti dohody.
Nový Zéland tiež súhlasil s poskytnutím práva na ďalší predaj umelcov do 2 rokov od nadobudnutia platnosti dohody.
Dohoda pokrýva ochranu zapísaných dizajnov s dobou ochrany najmenej 15 rokov a nezapísaných dizajnov.

Ochrana odrôd rastlín je v súlade s Medzinárodným dohovorom o ochrane nových odrôd rastlín z roku 1991 (UPOV 91).

Komplexná časť o presadzovaní práv duševného vlastníctva obsahuje ustanovenia týkajúce sa dostupnosti dočasných a iných opatrení týkajúcich sa sprostredkovateľov, ktorých služby využíva tretia strana na porušovanie práv duševného vlastníctva.

zemepisné označenia (GI)

Dohoda bude chrániť úplný zoznam vín a liehovín EÚ (takmer 2 000 názvov), ako sú Prosecco, poľská vodka, Rioja, šampanské a Tokaji. Okrem toho bude na Novom Zélande chránených 163 najznámejších zemepisných označení potravín EÚ, ako sú syry Asiago, Comté alebo Queso Manchego, šunka Istarski pršut, marcipán Lübecker, olivy Elia Kalamatas.

V dohode sa tiež predpokladá možnosť pridať v budúcnosti ďalšie zemepisné označenia.

Tým sa stane nezákonný predaj napodobenín: používanie označenia so zemepisným označením pre neoriginálne produkty bude zakázané a výrazy ako "druh", "typ", "štýl", "imitácia" a podobne nebudú povolené. Dohoda poskytuje ochranu pred zavádzajúcim používaním symbolov, vlajok alebo obrázkov naznačujúcich "falošný" geografický pôvod. Napríklad nikto nebude môcť nazývať syr Roquefort, pokiaľ nejde o pravý syr vyrobený vo francúzskom Roqueforte za špecifických výrobných podmienok.

Dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Novým Zélandom