Spotrebné dane - semináre

ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA

Jednodňový seminár so zameraním na výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.  V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV

Jednodňový seminár so zameraním na výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov.  V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Jednodňový seminár so zameraním na výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.  V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

ZÁKON O SPOTREBNEJ DANI Z ELEKTRINY, UHLIA A ZEMNÉHO PLYNU

Jednodňový seminár so zameraním na výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

ZÁKONY O SPOTREBNÝCH DANIACH - ZMENY V ROKU 2017

Ucelené informácie o novelách zákonov o spotrebnej dani. Účastníci sa dozvedia  informácie o dôvodoch potreby prijatia novely, o jej dosahu na činnosť daňových subjektov s uceleným výkladom každej zmeny. V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

MINERÁLNE OLEJE - OBCHODNÍK S VYBRANÝM MO

Podmienky povolenia obchodovania s minerálnym olejom. Právny rámec podľa zák. č. 98/2004 Z. z. o SPD z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Povolenie, evidencie, sankcie, zaradenie do evidencie. V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

MINERÁLNE OLEJE - DISTRIBÚTOR, PREDAJCA A SPOTREBITEĽ POHONNÝCH LÁTOK

Podmienky povolenia obchodovania s pohonnými látkami. Právny rámec podľa zák. č. 98/2004 Z. z. o SPD z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Povolenie, evidencie, sankcie, zaradenie do evidencie.V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

SPOTREBITEĽSKÉ BALENIE LIEHU - DISTRIBÚCIA

Kto je oprávnený k distribúcií SBL, spôsob podávania hlásení a ako generovať správy xml? Okrem toho aj § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, o povolení, evidencii, sankciách. V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

SPOTREBITEĽSKÉ BALENIE LIEHU - PREDAJ

Dozviete sa právny rámec § 54 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov o vydaní povolenia, o vedení evidencií, hroziace  sankcie za nevedenie evidencií, nákup a predaj bez povolenia. V cene: študijné materiály, obed, občerstvenie, osvedčenie. VIAC TU.

ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA - PREDAJ A DISTRIBÚCIA SBL

Jednodňový seminár so zameraním na výklad § 54 zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov  a ako vykonávať elektronické vedenie evidencií, elektronické podávanie hlásení , aké prípadné sankcie hrozia za nevedenie evidencií .  V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

KONTROLNÉ ZNÁMKY - SBL A TABAKOVÉ VÝROBKY

Systém objednávania, posudzovania, tlače, distribúcie a použitia kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov - Informačný systém na odber kontrolných známok a na oznamovanie údajov odberateľom kontrolných známok - ISKZ. V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.  

DAŇOVÝ SKLAD

Podmienky prevádzky na daňový sklad v súlade s platnou legislatívou k SPD. Osobitosti podľa jednotilvých zákonov o SPD (cigarety, tabakové výrobky, lieh, pivo, víno, minerálny olej). Vydanie povolenia, vedenie evidencií, sankcie za nevedenie evidencií. V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

DOVOZ LIEHU

Dovoz liehu v pozastavení a mimo pozastavenia dane. Postup pri dovoze liehu, denaturovaného liehu v daňových režimoch na územie SR a EÚ. Uplatňovanie colných a daňových predpisov pri obchodovaní s liehom. V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.    

LIEHOVARNÍCKY ZÁVOD

Pálenie, uvádzanie liehu na trh - zák. č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov. Daňový sklad, pestovateľská pálenica - zák. č. 530/2011 Z. z. o SPD z alkoholických výrobkov. V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.    

PREPRAVA TICHÉHO VÍNA

Podmienky a spôsob prepravy tichého vína na daňové územie. Ucelené informácie o právnom rámci prepravy podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

SPOTREBNÉ DANE - ZÁBEZPEKY

Povinnosti daňových subjektov v oblasti zábezpek pri preprave a nakladaní s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani. V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

Záznamy: 1 - 16 zo 16