Colná hodnota a colnotarifné zatriedenie 

Termín konania všeobecnej formy: 19.3.2019 v Trnave

Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Správne určenie colnej hodnoty tovaru dovezeného z nečlenských štátov na colné územie EÚ a správne zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry spoločného colného sadzobníka tvoria spolu s určením pôvodu tovaru tri základné najdôležitejšie piliere pre správne vymeranie dovoznej platby cla a príslušných daní. Všetky tri piliere sú veľmi významné a majú vplyv na výmer dovoznej platby, sú pre každého deklaranta nesmierne dôležité. Zameriame sa na podstatné prvky colnej hodnoty a colnotarifného zatriedenia

Cieľ seminára: sprístupniť problematiku určovania colnej hodnoty a tarifného zatrieďovania tovaru pracovníkom obchodnej verejnosti uvedených v cieľovej skupine.  Poskytne základné informácie pre správne určenie colnej hodnoty a zatrieďovanie tovaru a ich uplatnenie v praxi. Pomôže porozumieť colným, obchodným, účtovným a iným pojmom, ich významu a obsahu v súvislosti s colnou hodnotou a zatriedením tovaru. Poskytne informácie o praktických prípadoch, ako ich aplikovať, aké majú výhody a nevýhody, ako eliminovať potenciálne riziká, opíše možnosti využitia v praxi.  

Cieľová skupina: deklaranti, zástupcovia v colnom konaní, zasielatelia, pracovníci logistiky, prepravcovia,  manažéri, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, poskytovatelia záruk za colný dlh a pod. Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colných procesoch, aby efektívnejšie komunikovali so zákazníkmi pri poskytovaní služieb a vybavovaní zásielok.

Program seminára:

 1. Terminológia
 2. Základné colné predpisy EÚ / SR
 3. Colné konanie (od začiatku, cez jeho priebeh, po ukončenie)
 4. Colné režimy (voľný obeh, osobitné režimy, vývoz)  
 5. Metódy určovania colnej hodnoty
 6. Určenie colnej hodnoty prevodnou metódou (metóda transakčnej hodnoty)
 7. Pripočítateľné položky (prvky)
 8. Podmienky a obmedzenia pre prijatie colnej hodnoty
 9. Deklarácia údajov o colnej hodnote (D.V.1)
 10. Klasifikácia tovarov (HS, KN, TARIC kódy) a Spoločný colný sadzobník
 11. Interpretačné pravidlá ich výklad a aplikácia  
 12. Databáza TARIC SK / TARIC EÚ
 13. Diskusia, otázky a odpovede
 

 VIAC TU