Colné delikty a prevencia

 

Termín konania všeobecnej formy: nevyhlásený na 1.polrok 2019

Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára:  jednodňový seminár zameraný na : oblasť porušenia colných predpisov právnických osôb, vymedzenie najčastejších prípadov colných deliktov, objasnenie ich skutkovej podstaty a správnu prevenciu.

Poskytnúť účastníkom relevantné informácie o rizikách v procese colného konania, o subjektívnych a objektívnych nedostatkoch hospodárskych subjektov (ich colných deklarantov a zmluvných colných zástupcov) súvisiacich s colným deliktom, informovať o možnostiach predchádzania negatívnemu stavu a poradiť ako správne nastaviť kontrolný systém.

 

Cieľová skupina: seminár je určený najmä hospodárske subjekty, ktoré dovážajú, vyvážajú alebo prepravujú tovar do/z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, právni zástupcovia, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, ktorí pripravujú podklady k colnému konaniu, disponenti dopravy, koordinátori, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod). Je vhodný aj pre schválené hospodárske subjekty (AEO), ktoré vlastnia povolenie druh C.

Program seminára:  

1.       Základné komunitárne a národné colné predpisy – súčasný legislatívny stav 

2.       Colná hodnota, zatriedenie, pôvod tovaru, netarifné opatrenia (stručný výklad a význam)

3.       Colné konanie (význam, colné formality, práva a povinnosti colného deklaranta, colný dlh)

4.       Zastupovanie v colnom konaní (význam, právna zodpovednosť, druhy a rozdiely)

5.       Colný audit, kontrola po prepustení tovaru (výklad, rozdiely, právny stav vo veci dokazovania)

6.       Schválený hospodársky subjekt (význam, proces certifikácie, výhody)

7.       Colný priestupok a colný delikt (rozdiely, výklad, sankcie)

8.       Rozdelenie skutkovej podstaty colného deliktu (druhy, výklad, príklady z praxe)

9.       Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za porušenie colných predpisov spôsobené predložením nesprávnych údajov alebo neúplných údajov

10.    Konanie vo veci porušenia colných predpisov (začatie, priebeh, dôkazy, ukončenie, opravné prostriedky)

11.    Prevencia (nastavenie procesu odhaľovania a zabránenia nedostatkov)

12.    Diskusia.

 

VIAC TU

Termín konania všeobecnej formy: nevyhlásený na 1.polrok 2019

Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára:  jednodňový seminár zameraný na : oblasť porušenia colných predpisov právnických osôb, vymedzenie najčastejších prípadov colných deliktov, objasnenie ich skutkovej podstaty a správnu prevenciu.

Poskytnúť účastníkom relevantné informácie o rizikách v procese colného konania, o subjektívnych a objektívnych nedostatkoch hospodárskych subjektov (ich colných deklarantov a zmluvných colných zástupcov) súvisiacich s colným deliktom, informovať o možnostiach predchádzania negatívnemu stavu a poradiť ako správne nastaviť kontrolný systém.

 

Cieľová skupina: seminár je určený najmä hospodárske subjekty, ktoré dovážajú, vyvážajú alebo prepravujú tovar do/z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, právni zástupcovia, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, ktorí pripravujú podklady k colnému konaniu, disponenti dopravy, koordinátori, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod). Je vhodný aj pre schválené hospodárske subjekty (AEO), ktoré vlastnia povolenie druh C.

Program seminára:  

1.       Základné komunitárne a národné colné predpisy – súčasný legislatívny stav 

2.       Colná hodnota, zatriedenie, pôvod tovaru, netarifné opatrenia (stručný výklad a význam)

3.       Colné konanie (význam, colné formality, práva a povinnosti colného deklaranta, colný dlh)

4.       Zastupovanie v colnom konaní (význam, právna zodpovednosť, druhy a rozdiely)

5.       Colný audit, kontrola po prepustení tovaru (výklad, rozdiely, právny stav vo veci dokazovania)

6.       Schválený hospodársky subjekt (význam, proces certifikácie, výhody)

7.       Colný priestupok a colný delikt (rozdiely, výklad, sankcie)

8.       Rozdelenie skutkovej podstaty colného deliktu (druhy, výklad, príklady z praxe)

9.       Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za porušenie colných predpisov spôsobené predložením nesprávnych údajov alebo neúplných údajov

10.    Konanie vo veci porušenia colných predpisov (začatie, priebeh, dôkazy, ukončenie, opravné prostriedky)

11.    Prevencia (nastavenie procesu odhaľovania a zabránenia nedostatkov)

12.    Diskusia.

VIAC TU