Colná politika a medzinárodný obchod

 

Termín konania všeobecnej formy: nevyhlásený na 1.polrok 2019

Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: jednodňový odborný seminár, ktorý sa venuje colnej politike Európskej únie v kontexte jej spoločnej obchodnej politiky a cieľov, ktoré má v oblasti zahraničnej politiky ambíciu dosahovať. Colná únia je základným pilierom fungovania jednotného trhu Európskej únie. Bezpečnosť jednotného colného územia závisí od ekonomickej ochrany, ktorú zabezpečujú colníci s využitím uplatnenia obchodnopolitických opatrení a tiež nástrojov obchodnej politiky v aplikačnej praxi. Právna úprava Európskej únie je postavená na pevnom systéme a hierarchií, ktorú Vám nielen z inštitucionálneho, ale i právneho hľadiska vysvetlíme a predstavíme vám hlavné nástroje zahraničnoobchodnej politiky. 

Cieľová skupina: odporúčame pre obchodníkov v zahraničnom  obchode s tretími krajinami, výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colnými zástupcami.

Program seminára:  

 1. Colníctvo a historické korene  
 2. Ekonomická integrácia SR do EÚ, formy a osobitosti foriem ekonomickej integrácie
 3. Vymedzenie pojmu colná politika a jej význam       
 4. Clo ako nástroj colnej a obchodnej politiky, druhy cla a ich význam
 5. Vplyv colnej politiky na medzinárodný obchod 
 6. Liberalizmus a protekcionizmus v medzinárodnom obchode a v colnej politike
 7. Fungovanie colnej únie, piliere colnej únie EÚ, fungovanie jednotného trhu EÚ
 8. Právne akty Európskej únie, hierarchia, význam, orientácia  
 9. Nástroje zahraničnoobchodnej politiky   
 10. Diskusia, otázky a odpovede
 

VIAC TU

Termín konania všeobecnej formy: nevyhlásený na 1.polrok 2019

Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: jednodňový odborný seminár, ktorý sa venuje colnej politike Európskej únie v kontexte jej spoločnej obchodnej politiky a cieľov, ktoré má v oblasti zahraničnej politiky ambíciu dosahovať. Colná únia je základným pilierom fungovania jednotného trhu Európskej únie. Bezpečnosť jednotného colného územia závisí od ekonomickej ochrany, ktorú zabezpečujú colníci s využitím uplatnenia obchodnopolitických opatrení a tiež nástrojov obchodnej politiky v aplikačnej praxi. Právna úprava Európskej únie je postavená na pevnom systéme a hierarchií, ktorú Vám nielen z inštitucionálneho, ale i právneho hľadiska vysvetlíme a predstavíme vám hlavné nástroje zahraničnoobchodnej politiky. 

Cieľová skupina: odporúčame pre obchodníkov v zahraničnom  obchode s tretími krajinami, výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colnými zástupcami.

Program seminára:  

 1. Colníctvo a historické korene  
 2. Ekonomická integrácia SR do EÚ, formy a osobitosti foriem ekonomickej integrácie
 3. Vymedzenie pojmu colná politika a jej význam       
 4. Clo ako nástroj colnej a obchodnej politiky, druhy cla a ich význam
 5. Vplyv colnej politiky na medzinárodný obchod 
 6. Liberalizmus a protekcionizmus v medzinárodnom obchode a v colnej politike
 7. Fungovanie colnej únie, piliere colnej únie EÚ, fungovanie jednotného trhu EÚ
 8. Právne akty Európskej únie, hierarchia, význam, orientácia  
 9. Nástroje zahraničnoobchodnej politiky   
 10. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU