Colná deklarácia

Termín konania všeobecnej formy: nevyhlásený na 1. polrok 2019

Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: jednodňový odborný seminár, ktorý sa venuje špecifikám colného vyhlásenia pri všetkých colných režimoch. Podaním colného vyhlásenia začína colné konanie a tento úkon je z procesného hľadiska veľmi dôležitý. Za správne, úplne, riadne a včasné podanie colného vyhlásenia zodpovedá deklarant, pričom platí, že každá osoba smie využiť možnosť colného zastúpenia. Pre často sa opakujúce prípady podania colného vyhlásenia po splnení podmienok môže deklarant prípadne jeho zástupca využiť zjednodušené colné postupy pri podaní colného vyhlásenia a plnení colných formalít. Vyplnenie colného vyhlásenia si vyskúšate pri jeho nácviku s príkladmi podľa zadania z aplikačnej praxe.

Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníci zodpovedný za styk s colným zástupcom.

Program seminára:  

  1. Čo je to colné vyhlásenie, druhy colných vyhlásení  
  2. Kto a prečo podáva colné vyhlásenie, colné zastúpenie
  3. Kde treba podať colné vyhlásenie, miesto colného konania
  4. Ako podať colné vyhlásenia, spôsob podania colného vyhlásenia, čo
  5. Zjednodušenia pri podaní colného vyhlásenia (zjednodušené vyhlásenie, centralizované colné konanie, zápis do evidencie deklaranta, najvyššia colná sadzba, samovymeriavanie)
  6. Colné vyhlásenie v prechodnom období – osobitosti  s príkladmi
  7. Správne vyplnenie colného vyhlásenia (dovoz/vývoz) - príklady s nácvikom vyplnenia colných vyhlásení
  8. Diskusia
 

VIAC TU