Colné semináre

AKTUÁLNE ZMENY COLNÝCH PREDPISOV ÚČINNÉ OD 1.1.2018

Jednodňový seminár venovaný aktuálnym zmenám colných predpisov, ktoré nadobudli účinnosť od 1.januára 2018. Zmeny odborný lektor prezentuje s dopadmi na praktické  plnenie colných formalít ako i činnosť firiem a na vykonanie potrebných procesných úprav, súčasne odborný lektor zodpovie dopyty účastníkov seminára. Všetci účastníci dostanú aktuálne znenie colných predpisov v elektronickej forme v jednom komplexnom balíku.
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnymi zmenami v komunitárnych a národných colných predpisoch. Získate poznatky na základe ktorých budete schopní pristúpiť k zmenám v logistike Vašej firmy, zvládnete zmeny v procesoch a postupoch, včas zakomponujete zmeny do Vášho systému, požiadate o zmenu povolení, či vydanie nových povolení. Máte možnosť dohodnúť si osobné konzultácie, či už po skončení odborného seminára v dohodnutý termín aj u Vás priamo vo firme. Predídete incidentom a včas zareagujete na vyvolané zmeny colno-právnych predpisov. Zabezpečte preškolenie Vašich pracovníkov z aktuálnych zmien a pripravte ich na správnu aplikáciu zmien colných predpisov v každodennej praxi Vašej firmy. Eliminujte prípadné sankcie za colné delikty, ktoré Vám zbytočne zvyšujú náklady a zvyšujú daňovo neodpísateľné položky, súčasne  znižujú efektivitu colného konania, či kredibilitu firmy, nezabúdajte na to, že sa pripravuje právna úprava delenia firiem podľa ich spoľahlivosti, čo sa bude vzťahovať na všetky druhy daní, tzn. aj na tie vyberané v súvislosti so zahraničným obchodom. VIAC TU

COLNÁ HODNOTA A ZATRIEDENIE TOVARU

Správne určenie colnej hodnoty tovaru dovezeného z nečlenských štátov Únie na colné územie Únie a správne zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka tvoria spolu s určením pôvodu tovaru tri základné najdôležitejšie piliere pre správne vymeranie dovoznej platby cla a príslušných daní. Keďže obidva piliere sú aj súčasťou základu pre výmer dane z pridanej hodnoty vyrubenej z dovezeného tovaru, sú pre každého dovozcu, príjemcu, deklaranta, zástupcu v colnom konaní, dlžníka, poskytovateľa ručenia na zabezpečenie colného dlhu a pod. nesmierne dôležité. Účelom odborného semináru je sprístupniť problematiku určovania colnej hodnoty a tarifného zatrieďovania tovaru pracovníkom obchodnej verejnosti uvedených v cieľovej skupine.  Poskytne základné informácie pre správne určenie colnej hodnoty a zatrieďovanie tovaru a ich uplatnenie v praxi. Pomôže porozumieť colným, obchodným, účtovným a iným pojmom, ich významu a obsahu v súvislosti s colnou hodnotou a zatriedením tovaru. Poskytne informácie o praktických prípadoch, ako ich aplikovať, aké majú výhody a nevýhody, ako eliminovať potenciálne riziká, opíše možnosti využitia v praxi.  Seminár trvá 1 deň, 6 hodín; od 9.00 do 15.00 h. Účastníci dostanú materiály v elektronickej forme. VIAC TU

COLNÁ PROBLEMATIKA PRE LOGISTIKU

Jednodňový seminár určený pre zasielateľov a pracovníkov v logistike. Svojím charakterom a zameraním je vhodný a dôležitý pre získanie základnej orientácie v colnej problematike, ktorá je rozsiahla a zložitá. Získané informácií a poznatkov pomôžu vo vzťahu k zákazníkom efektívnejšie vedieť ponúknuť zodpovedajúci produkt, či sprostredkovať službu alebo podať potrebnú informáciu. To pôsobí profesionálne a zákazníka to presvedčí, že je na tom pravom mieste. Umožní Vám dokonalú orientáciu v spleti colných a súvisiacich predpisov, ich aplikácie na príkladoch z praxe. Pochopíte dôležité pojmy,  ich význam, a obsah, dozviete sa viac o colných režimoch, ich používaní, o ich výhodách i nástrahách. Naučíte sa ako eliminovať možné riziká. Zdôrazní osobitosti  colného konania u všetkých druhoch dopravy. Vhodné pre výrobné spoločnosti, dovozcov, vývozcov, prepravcov, dopravcov i logistických operátorov. Oveľa viac sa dozviete pri absolvovaní tohto odborného seminára. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie.  VIAC TU 

COLNÉ DELIKTY A PREVENCIA

Jednodňový seminár zameraný na : oblasť porušenia colných predpisov právnických osôb, vymedzenie najčastejších prípadov colných deliktov, objasnenie ich skutkovej podstaty a správnu prevenciu. Cieľom je poskytnúť účastníkom relevantné informácie o rizikách v procese colného konania, o subjektívnych a objektívnych nedostatkoch hospodárskych subjektov (ich colných deklarantov a zmluvných colných zástupcov) súvisiacich s colným deliktom, informovať o možnostiach predchádzania negatívnemu stavu a poradiť ako správne nastaviť kontrolný systém. Seminár je určený najmä hospodárske subjekty, ktoré dovážajú, vyvážajú alebo prepravujú tovar do/z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, právni zástupcovia, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, ktorí pripravujú podklady k colnému konaniu, disponenti dopravy, koordinátori, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod). Je vhodný aj pre schválené hospodárske subjekty (AEO), ktoré vlastnia povolenie druh C. VIAC TU

COLNÉ KONANIE PRI DOVOZE A VÝVOZE

Splnenie colných formalít je predpoklad úspešnej obchodnej transakacie. Zvládnutie všetkých formalít predpokladá ich znalosť a pravidelné vzdelávanie pracovníkov v tejto oblasti. Colné konanie v dovoze a vývoze Vám predstavíme komplexne v súlade s colnými predpismi, vysvetlíme Vám súvislosti s uvedením príkladov z aplikačnej colnej praxe. Seminár odporúčame a je vhodný pre pracovníkov colnej deklarácie, začiatočníkov, či disponentov, ktorí komunikujú pri príprave a spracovaní dokladov. V cene je študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. Viac TU.

COLNÉ SKLADY A COLNÉ USKLADNENIE

Jednodňový seminár k problematike colných skladov. Od zriadenia colného skladu, cez uplatňovanie povolenia a zjednodušných postupov až po nastavenie systému preclievania tovaru pri dovoze na colný sklad, vývoze z colného skladu, ale i vedení evidencie, dodržiavaní podmienok, komunikácií s colnými orgánmi a veľa ďalších prospešných informácií a zručností. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU. 

 Prevádzkovanie colných skladov.pdf

COLNOTARIFNÉ ZATRIEDENIE A PÔVOD TOVARU

Jednodňový špecializovaný seminár venovaný problematike colnotarifného zatriedenia tovaru a oblasti pôvodu tovaru, ktoré sú úzko previazané. Schopnosť správne zatriediť tovar do podpoložky colného sadzobníka znamená elimináciu incidentov.  Správne colnotarifné zatriedenie tovaru má vplyv na efektívny priebeh obchodu vrátane zabezpečenia logistiky pre dodanie tovaru s bezproblémovým colným konaním. Pôvod tovaru má priamy vplyv na konečnú cenu tovarov a ich konkurencieschopnosť na trhu tretích krajín pri vývoze, či na trhu Európskej únie pri ich dovoze. Naučíme Vás ako aplikovať interpretačné pravidlá,  ako pracovať s colným sadzobníkom, s vysvetlivkami ku kombinovanej nomenklatúre, ako správne aplikovať pravidlá pôvodu. Súčasťou seminára sú praktické príklady a ukážky. V cene je zahrnutý: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie.  VIAC TU.

COLNÝ AUDIT - OPTIMALIZÁCIA PROCESOV VO FIRME

Seminár je určený pre firmy, ktoré obchodujú s tretími krajinami mimo Európskej únie. Odporúčem pre hospodárske subjekty, ak ich obchod súvisí bezprostredne najmä s dovozom tovaru, na ktorý je (vzhľadom na jeho riziká) sústredený aj výkon následných kontrol orgánmi Finančnej správy v oblasti colníctva po prepustení tovaru - colný audit. Dozviete sa, aké máte práva a povinnosti počas colného auditu, naučíme Vás uplatniť ich v praxi. Predchádzajte dôsledkom sankcií, pripravte sa vopred na vykonanie auditu zo strany colných orgánov. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

 

COLNÝ AUDIT NA COLNÚ HODNOTU

Colná hodnota je jedným z troch hlavných pilierov colného konania. Správna suma cla a daní závisí od správnosti údajov o colnej hodnote. Naučíme Vás aké náklady v akých prípadoch a podľa druhu dopravy a obchodnej transakcie započítať do colnej hodnoty. Nevystavujte sa hrozbe odhalenia nesprávnych postupov v rámci colného auditu zo strany colných orgánov, predchádzajte rizikám uvalenia sankcií a pripravte Vašich pracovníkov, aby aplikovali správne postupy pri platnej úprave vo vzťahu k colnej hodnote tovaru vo Vašich zásielkách. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie.  VIAC TU.

Colný kódex Únie a zmeny colných predpisov od 1.5.2016 - 1. časť

Úvodný seminár venovaný aktuálnemu stavu príprav na zavedenie Colného kódexu Únie do praxe po 1. máji 2016. Odborný lektor s dlhoročnou praxou a vysokou kvalifikáciou v danej oblasti vysvetlí najdôležitejšie zmeny v colných predpisoch a postupnosť ich nasadzovania do praxe. Účastníci dostanú autorsky spracovaný materiál s najdôležitejšími zmenami. 

Oboznámime účastníkov so zásadnými zmenami v colných predpisoch Únie. Vysvetlíme praktický význam a dosah zmien na činnosť firiem v rámci zahraničného obchodu. 

Účastníci získajú poznatky, na základe ktorých budú schopní pristúpiť k zmenám firemnej logistiky, zvládnu zmeny v procesoch a postupoch, včas zapracujú zmeny do systému, požiadajú o nové povolenia, či schválenie postupov a pod. Predídete vzniku incidentov, včas dokážete reagovať na vyvolané zmeny.  V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

Colný kódex Únie a zmeny colných predpisov od 1.5.2016 - 2.časť

Seminár nadväzuje na úvodnú  1.časť, je venovaný podrobnejším zmenám  v  aktuálnom stave príprav na zavedenie Colného kódexu Únie do praxe po 1. máji 2016. Odborný lektor s dlhoročnou praxou a vysokou kvalifikáciou v danej oblasti vysvetlí najdôležitejšie zmeny a postupnosť ich nasadzovania do praxe. Účastníci dostanú autorsky spracovaný materiál.  

Oboznámime účastníkov, ktorí absovovali náš úvodný seminár s podrobnejšími zmenami v colných predpisoch Únie. Vysvetlíme praktický význam dosahu zmien na činnosť firiem v rámci zahraničného obchodu. Účastníci získajú praktické poznatky nevyhnutné pre vykonanie zmien firemnej logistiky, správne uplatňovanie novej legislatívy, prehľad a orientáciu v spleti zmien, budú vedieť požiadať včas v prechdoných obdobiach o nové povolenia, či požiadať o schválenie zjednodušených postupov atď, prípadne absolvovanie AEO certifikácie. Predídete tak vzniku incidentov, včas dokážete reagovať na vyvolané zmeny. Viac TU.

                      

COLNÝ KONZULTAČNÝ SEMINÁR

V rámci toho praktického seminára môžete konzultovať aktuálne problémy praxe z mnohých oblastí colnej problematiky. Predídete komplikovanému zisťovaniu a zdĺhavému procesu hľadania riešení. Sme flexibilní pri príprave obsahovej náplne na mieru presne podľa Vašich potrieb, vyberiete si vhodný termín, s prípadným rozdelením na skupiny (cez víkendy, či počas celozávodnej dovolenky). Výhodou je možnosť, že prídeme priamo ku Vám (INTERNÁ FORMA po dohode) a poskytneme RIEŠENIA PRE VÁS, pre ucelenú skupinu, či individuálne. Riešenie praktických problémov je našou výhodou. Ideálny pre skupiny. V cene: študijný materiál, občerstvenie a obed (pri konaní v C&D Services), osvedčenie. VIAC TU.

DOHOVOR CMR A NÁKLADNÝ LIST CMR

Vyplňovanie, používanie medzinárodného nákladného listu CMR pri preprave tovaru v cestnej nákladnej doprave. Predmetom seminára je aplikácia Dohovoru CMR v praxi. Ozrejmíme vystavovanie nákladného listu CMR, od momentu uzavretia prepravnej zmluvy, cez zodpovednosť, práva a povinnosti, dopravcu, prepravcu, odosielateľa, či stratu a poškodenie tovaru v zásielke. V súvislosti s tým Vám posyktneme veľa iných užitočných a potrebných informácii a poznatkov z oblasti preprvy tovaru po ceste. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.


 

 

DOHOVOR TIR a KARNET TIR

Použitie karnetu TIR pri preprave tovaru najmä do štátov Ázie, Stredného východu, Západného Balkánu. Aplikácia Dohovoru TIR dopravcami, deklarantmi a operátormi v logistike, poznatky a skúsenosti, príklady a prípady porušenia podmienok, straty, či mimoriadnych udalostí a ich reišenie. Zaobstaranie, distribúcia, vyplňovanie, záručný systém, reklamačné konanie a iné praktické príklady riešení priamo z praxe. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

DPH PRI DOVOZE - COLNÝ REŽIM 42 00

Jednodňový seminár zameraný na problematiku DPH pri dovoze tovaru, objasní aktuálne zmeny v zákone o DPH. Vysvetlíme a naušíme Vás sa správne rozhodnúť pre vhodné a správne využitie colného režimu voľný obeh s oslobodením od DPH (colný režim 42 00). Naučíme Vás orientoavť sa v spleti colných a daňových predpisov. Praktické a užitočné informácie o aplikácií predpisov v praxi, výhody a nevýhody, ako eliminovať možné riziká. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

INCOTERMS 2010 pre uľahčenie obchodu

Medzinárodné dodacie podmienky INCOTERMS 2010 sú určené pre uľahčenie medzinárodného obchodu ako štandardné obchodné podmienky zoradené do jedenástich doložiek. Súčasne s novými pravidlami INCOTERMS 2010, ktoré sa používajú od 1.1.2011 sa môžu používať aj ich pôvodné znenie v úprave INCOTERMS 2000. Treba zdôrazniť, že dodacie podmienky riešia prechod nákladov a rizík zo straty a poškodenia tovaru počas prerpavy z predávajúceho na kupujúceho. Počas seminára sa venujeme všetkým doložkám s uvedením príkladov, upozorníme Vás na zmeny oproti pôvodnej úprave podľa skupín, nové rozdelenie podľa druhov dopravy, odporučíme Vám ich použitie pri obchodovaní, vysvetlíme význam každej dodacej podmienky s uvedením praktických príkladov. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

 

 

INTRASTAT-SK 2018 - intrakomunitárny obchod a jeho vykazovanie

Jednodňový seminár k pravidlám INTRASTATu podľa platných predpisov EÚ a SR po 1.1.2018. Spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe zisťovaní v súlade so znením ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 540/2011 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších zmien a doplnení v súlade s Vyhláškou ŠÚ SR č. 250/2017 Z. z. platnej na roky 2018 – 2020. Cieľ seminára: Naučíme Vás ako správnym postupom ako vykazovať údaje; ako zostaviť hlásenie; ako zatriediť tovar a priradiť mu správny kód tovaru, ak chýba na faktúre; ako vykázať osobitné prípady; akon vpláva zákon o DPH na vykazovanie údajov; ako elektornicky podávať hlásenia. Prestavíme príklady z praxe, upozorníme na možné riziká a chyby, ktoré sa obyvkle vyskytujú. Získate odpovede na Vaše otázky a od odborného lektora a to i po skončení seminára.

Naučíme Vás ako správnym postupom ako vykazovať údaje; ako zostaviť hlásenie; ako zatriediť tovar a priradiť mu správny kód tovaru, ak chýba na faktúre; ako vykázať osobitné prípady; akon vpláva zákon o DPH na vykazovanie údajov; ako elektornicky podávať hlásenia. Predstavíme príklady z praxe, upozorníme na možné riziká a chyby, ktoré sa obyvkle vyskytujú. Získate odpovede na Vaše otázky a od odborného lektora a to i po skončení seminára.

Naučíme Vás ako správnym postupom ako vykazovať údaje; ako zostaviť hlásenie; ako zatriediť tovar
a priradiť mu správny kód tovaru, ak chýba na faktúre; ako vykázať osobitné prípady; akon vpláva zákon o DPH na
vykazovanie údajov; ako elektornicky podávať hlásenia. Prestavíme príklady z praxe, upozorníme na možné riziká a chyby,
ktoré sa obyvkle vyskytujú. Získate odpovede na Vaše otázky a od odborného lektora a to i po skončení seminára.

 VIAC TU.

 

 

 

KONTROLA EXPORTU POLOŽIEK S DVOJAKÝM POUŽITÍM

Seminár zameraný na  položky s dvojakým použitím (vrátane softvéru a technológie), ktoré sa môžu využívať tak v civilnej ako i vojenskej výrobe. Tieto tovary podliehajú efektívnej kontrole pri exporte z Európskej únie. Európska únia zabezpečuje dodržiavanie medzinárodných záväzkov. Naučíme Vás všetko o systéme spoločnej kontroly a harmonizovanej politiky, ktorou si kompetentné orgány vynucujú a monitorujú v členských štátoch  pohyb  položiek s dvojakým použitím. Oboznámime Vás so zmenami systému a poskytneme oveľa viac infoirmácií potrebných pre správnu aplikáciu netarifného opatrenia toho druhu. VIAC TU.

OPRAVY A ZMENY COLNÝCH VYHLÁSENÍ

Dozviete sa kedy ste povinní vykonať opravu alebo zmenu colného vyhlásenia tak, aby ste ich vykonali v súlade s platnou legislatívou. To Vám vysvetlíme v súvislostiach a zasvätíme Vás tiež do zákulisia colného konania, dozviete sa viac o zodpovednosti, právach ale aj povinnostiach colného deklaranta, teiž o spôsoboch vykonávania opráv. Ako si treba plniť oznamovaciu povinnosť v súlade so zákonom, či už pri priamom a nepriamom zastúpení a oveľa viac sa dozviete v rámci tohto špecificky zameraného odborného seminára. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMY

Osobitné colné režimy sa využívajú najmä z dôvodu ich prínosov v rôznej forme a to podľa konkrétneho účelu použitia tovaru a zámeru žiadateľa. Všetky podliehajú predchádzajúcemu povoleniu ich použitia zo strany colných orgánov. Je potrebné podať žiadosť v predpísanej forme, splniť podmienky, doložiť prílohy, ale to už je predmetom samotného seminára, ktorý osvetlí výhody osobitných režimov, ich podstatu, využitie v praxi na príkladoch a samozrejme niektoré ich špecifiká. Sú administratívne, časovo, i čo do nákladov náročnejšie. V konečnom dôsledku znamenajú prínos pre hospodárenie firmy v podobe úspor finačných prostriedkov, ak efektívne využijete možnosti, ktoré Vám colné režimy s ekonomickým účinkom poskytujú. V cene je študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. Viac TU.

PÔVOD TOVARU A PRAVIDLÁ PÔVODU

Pôvod tovaru tvorí jeden z troch hlavných pilierov colného konania. Uplatňovanie pravidiel pôvodu tovaru je nesmierne dôležité a patrí k najnáročnejším discíplínam v rámci colnej problematiky. Podstatou je najmä preferenčný pôvod, autonómne a zmluvné opatrenia, druhy osvedčení a spôsob preukazovanie pôvodu, či kumulácia pôvodu v rámci výrobných procesov vo viacerých krajinách. Absolvovaním tohto odborného seminára získate prehľad o fungovaní a aplikácii pravidiel pôvodu. V cene: študijný materiál, občerstevnie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

PRÁVA A POVINNOSTI DEKLARANTA V COLNOM KONANÍ

Jednodňový seminár venovaný colnému konaniu, ale najmä orientácii colných dekalrantov vo svojich právach a povinnostiach. čo všetko s nimi súvisí a čo a ako sa aplikuje na pri začatí, v priebehu,  a pri ukončení colného konania a aby ste dosiahli požadovaný vyýsledok, ako aj lehoty a úkony, ktoré treba aplikovať, to všetko a ešte oveľa viac Vám z aplikačnej praxe vysvetlia naši odborní lektori počas toho odborného seminára. Čakajú Vás príklady z praxe, to všetko s dôrazom na práva a povinnosti deklaranta. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.  

 

PREFERENČNÝ PÔVOD V MEDZINÁRODNOM OBCHODE

Jednodňový odborný seminár, ktorým Vás prevedieme krok za krokom celou problematikou preferenčného a nepreferenčného pôvodu tovaru s praktickými príkladmi riešenia prípadov z aplikačnej praxe. Naučíme Vás postupy pri vydávaní, zostavovaní dôkazov pôvodu v EÚ, dozviete sa o preferenčnom rámci obchodovania medzi Európskou úniou a niektorými krajinami. Spoznáte možnosti využitia preferenčných výhod, súčasne Vás naučíme ako zistíte, či máte a kedy na ne nárok. Aké sú možnosti kumulácie, aplikácie zjednodušení, či ako správne zostaviť dodávateľské vyhlásenia a ich účel. Predchádzajte vzniku incidentov preventívnym nastavením. Ušetrite čas a prostriedky prijatím včasných opatrení nastavením Vášho systému. Vyškolíme Vašich pracovníkov, aby uplatnili preferenčný pôvod tovaru pri dovoze a tak získali a pre Vašu spoločnosť nemalé finančné prostriedky. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.


 

 
 

 

SCHVÁLENÝ HOSPODÁRSKY SUBJEKT - AEO CERTIFIKÁCIA

Schválený hospodársky subjekt / Authorized economic operator je v súčasnosti nevyhnutná súčasť moderného a úspešného hospodárskeho subjektu (operátora v logistike, výrobcu, dovozcu, vývozcu, dopravcu, prepravcu, obchodníka...) ato bez ohľadu na úlohu v akej vystupuje v rámci logistického reťazca. Jednodňový seminár je zameraný na zvládnutie certifikačného procesu a splnenie náročných kritérií, ktoré sa sprísnili po prijatí nových colných predpisov účinných od 1.5.2016.

Realizácia projektu získania AEO certifikátu je náročný prioces, ktorý trvá niekoľko mesiacov a je nevyhnutné sa na tento proces veľmi dôsledne pripraviť. Preto celý projekto je rozdelený do troch základných, ktoré tvoria tri dôležité piliere úspešného zvládnutia celého procesu. 

Ide o zodpovednú a dôosôednú prípravu podkladov (samohodnotiaci dotazník a vykonanie vlastného auditu pred podaním žiadosti, povinné prílohy k žiadosti a ich spracovanie. Nastavenie procesov, eliminácia rizík ešte v prípravnej fáze projektu AEO. Dôležitá je spoluporáca medzi nami, kontaktnou osobou a colnými orgánmi, kde prebieha komunikácia pri hodnotení plnenia kritérií vyplývajúcich z unitárnych colných predpisov. Samotné podanie žiadosti je vyústením dôslednej práce celého tímu ľudí. Všetko potrebné ako sú podmienky získania certifikátu, kto môže byť žiadateľom o AEO certifikáciu, význam a kritériá pre udelenie certiífikátu, legislatíva, výhody AEO certifikácie, poznatky a príklady z praxe Vám predstavia naši odobrní lektori v rámci konania seminára a máte možnosť s nimi konzultovať aj po skončení seminára. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

 

SEMINÁR PRE POKROČILÝCH DEKLARANTOV

Jednodňový seminár zameraný na preškolenie colných deklarantov, pracovníkov logistiky, nákupu z aktuálne platnej právnej úpravy a postupov. Oboznámime Vás tiež s poslednými zmenami v colnej legislatíve a postupoch, upozorníme Vás na pripravované zmeny. Absolvovanie tohto odborného seminára je vhodné najmä pre minimálne stredne pokročilých pracovníkov a vyššie. Rovnako jeho absolvovanie odporúčame manažérom k dosiahnutiu efektívnejšieho riadenia činnosti colnej deklarácie pri vybavovaní zásielok v rámci colného konania a efektívnosti v rámci logistiky firmy, ale tiež pri nákupe a predaji tovarov. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

 

SUBJEKTÍVNE/OBJEKTÍVNE CHYBY DEKLARANTA V COLNOM KONANÍ

V colnom konaní sa obvykle vyskytujú i pochybenia zo strany účastníkov konania. Najdôležitejším je osoba deklaranta, ktorý komunikuje s colnými orgánmi a znáša i dôsledky vlastných chýb (i v prípade priameho zastúpenia), či už boli objektívne zavinené alebo nastali v dôsledku subjektívneho zavinenia konkrétnej osoby. Seminár nastavuje zrkadlo deklarantom na príkladoch priamo z praxe prezentuje vznik chýb, postupnosť a následky pre deklaranta. Dôležitá zostáva skutočnosť, že Vás naučíme ako sa tomu všetkému vyvarovať a absolvovať colné konanie bez incidentov a porušení colných predpisov. V cene je študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. Viac TU.

VŠEOBECNÝ SYSTÉM PREFERENCIÍ (GSP)

Jednodňový seminár venovaný všeobecnému systému preferencií (GSP) je zameraný na zmeny po vykonaní jeho reformy a pravidelnú aktualizáciu fungovania celého systému. Všeobecný systém preferencií je začlenený do preferenčného systému pôvodu tovaru v rámci Európskej únie ako súčassť autonómnych opatrení, ktorými krajiny Európskej únie prispievajú k podpore najmenej rozvinutých a rozvojových krajín sveta. Zásadné zmeny systému GSP sa uplatňujú s účinnosťou od 1.1.2014 pri dovoze tovarov na trh Európskej únie. Nasledujú informácie o ďalších zmenách, ktoré súvisia so zmenami systému a jeho nastavením. Reforma priniesla zásadné zmeny vo fungovaní Všeobecného systému colných preferencií, s ktorými Vás naši odborní lektori podrobne oboznámia a zodpovedia Vaše otázky. Viac sa dozviete TU.

ZÁKLADNÝ ODBORNÝ COLNÝ KURZ - minimum colného deklaranta

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, začiatočníkov a mierne pokročilých, o prácu vo funkcií colného deklaranta.  V rámci kurzu naši odborní lektori pripravia absolventov k zodpovednému výkonu funkcie colného deklaranta. Naučíte sa postupovať v súlade s platnou colnou legislatívou, získate prehľad a orientáciu v colných predpisoch, ich štruktúre, zoznámime Vás s aktuálnymi i pripravovanými zmenami, oboznámite a naučíte uplatňovať colné formality v colnom konaní pri dovoze, vývoze, tranzite. Získate znalosti z vyplňovania colných vyhlásení, zjednodušených postupov, elektronickej komunikácie s colným úradom.  Vysvetlíme správnu aplikáciu k pravidlám pôvodu a veľa iných potrebných a dôležitých informácii a zručností. Colná problematika je veľmi rozsiahla a náročná a vyžaduje si systematické vzdelávanie. Naši lektori sú skúsení odborníci z colnej praxe z dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. Kurz prebieha ucelene v trvaní troch dní, denne 9.00 - 16.00 h. V cene: študijný materiál, občerstvenie, obed, osvedčenie. VIAC TU.

ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY PRI DOVOZE, VÝVOZE, TRANZITE

Kedy, prečo a akým spôsobom využívať zjednodušené postupy? Že netušíte ako a prečo? Zjednodušené postupy ako nástroj na odbúranie časovej a administratívnej náročnosti colného konania poskytujú nezávislosť od úradných hodín colného úradu, oslobodenie od povinnosti fyzického predkladania tovaru colnému úradu a tiež iné výhody. Podmienky uplatňovania a získania povolenia, správne uplatňovanie zjednodušených postupov (Miestne colné konanie, zjednodušené colné vyhlásenie, sxhválený príjemca, schválený odosielateľ, schválený vývozca). Prispievajú k zjednodušeniu, urýchleniu a efektivite vybavenia zásielok. V cene: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie.  VIAC TU.