Colné semináre

Schválený hospodársky subjekt - AEO povolenia

Termíny konania:   6.9.2022; 22.11.2022 v Trnave alebo on line aj vo firme interne 

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

Cieľ seminára: odborný seminár poskytne potrebné informácie o povoľovacom procese, aby žiadateľ zvládol zostaviť žiadosť a prílohy k nej. Spoľahlivo a bezchybne zvládne prejsť procesom samohodnotenia a zostaviť kompletne hodnotiaci dotazník. Je určený pre firmy vystupujúce v logistickom reťazci pri odosielaní, distribúcií, doprave, skladovaní, manipulácie s tovarom, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na colných formalitách. AEO Vám nastaví zrkadlo, odhalí rezervy, prispeje k zdokonaleniu Vašich systémov, zvýši kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť Vašej spoločnosti, jej značky a  a značky. Tým sa stanete konkurencie schopnejšími, bezpečnejšími a lepšími obchodnými partnermi. Účastníci sa dozvedia o samozrejme významne zvýši goodwill firmy a jej postavenie v očiach obchodných partnerov.  

Cieľová skupina: žiadatelia, ktorí chcú získať štatút AEO, obchodníci s krajinami mimo EÚ, výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, colní deklaranti, dopravcovia, zasielatelia, sprostredkovatelia, terminály v prístavoch a na letiskách, terminály kombinovanej dopravy, operátori medzinárodnej dopravy, operátori kombinovanej dopravy, prevádzkovatelia colných skladov, prevádzkovatelia expresných zásielkových služieb, distribútori. Odporúčame tiež pre priebežné preškolenie pracovníkov subjektov, ktorí už sú držiteľmi AEO povolenia za účelom zvyšovania povedomia ich zodpovednosti s cieľom dodržiavania postupov a bezpečnosti.

Program seminára:   

 1. Komunitárne colné predpisy upravujúce AEO
 2. Predstavenie, podstata, fázy projektu AEO
 3. Analýza súčasného stavu žiadateľa
 4. Časový plán a kontaktná osoba
 5. Kto môže byť a požiadať o AEO povolenie 
 6. Dôvody prečo získať AEO povolenie 
 7. Druhy AEO povolení 
 8. Podmienky získania osvedčenia AEO
 9. Postup pri získaní AEO povolenia
 10. Priame a nepriame výhody pre držiteľov 
 11. Nastavenie colných a logistických postupov
 12. Zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie procesov
 13. Príprava podkladov k žiadosti o AEO povolenie
 14. Vyplňovanie samo hodnotiaceho dotazníka a prílohy k nemu
 15. Najčastejšie chyby žiadateľov 
 16. Súčasný stav AEO v EÚ a na Slovensku, aktuálne zmeny
 17. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU

 

Aktuálne colné predpisy 2022

Termín konania.   na objednávku interne / on line   

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s aktuálnymi colnými predpismi komunitárnymi a národnými. Získate poznatky na základe ktorých budete schopní správne pôsobiť v rámci logistiky Vašej firmy. Zvládnete zmeny v procesoch a postupoch, včas zakomponujete tieto postupy do Vášho systému, prípadne požiadate o zmenu povolení, či vydanie nových povolení. Máte možnosť osobnej konzultácie v rámci alebo po skončení odborného seminára, prípadne v dohodnutý termín aj u Vás priamo vo firme. Predídete incidentom a včas zareagujete na vyvolané zmeny colno-právnych predpisov. Zabezpečte preškolenie Vašich pracovníkov z aktuálnych colných predpisov. Eliminujte tak prípadné sankcie za colné delikty, ktoré Vám zbytočne zvyšujú náklady a zvyšujú nedaňovo uznateľné položky, súčasne  znižujú efektivitu colného konania, či kredibilitu firmy.

Cieľová skupina: colní deklaranti, colní zástupcovia, pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, obchodníci,  nákupcovia, predajcovia.  Vhodné tiež pre pracovníkov logistiky a schválené hospodárske subjekty pre preškolenie vlastných pracovníkov v rámci odbornej spôsobilosti.

Program seminára:  

 1. Prehľad hierarchie a aktuálnych colných predpisov EÚ a SR v roku 2022
 2. Hlavné piliere colného konania podľa colných predpisov
 3. Európska únia ako colná únia a jej colné a daňové územia
 4. Procesné postavenie účastníkov podľa colných predpisov a ich zodpovednosť, zastúpenie, sankcie  
 5. Klasifikácia tovarov, HS, KN a spoločný colný sadzobník, TARIC, zatriedenie tovaru
 6. Podstatné state z pôvodu tovaru a colnej hodnoty  
 7. Colný dlh – jeho určenie, výpočet, záruky, platba, vznik a zánik
 8. Podmienky režimu tranzit, predloženie tovaru, dočasné uskladnenie
 9. Colné režimy - vývoz, osobitné colné režimy, voľný obeh
 10. Štandardné a zjednodušené postupy v colnom konaní - význam, vysvetlenie, praktické použitie 
 11. Oslobodenie tovaru od cla tovaru pri dovoze
 12. Elektronické colné systémy, zavádzanie, zjednodušenia formalít  
 13. Pripravované zmeny colných predpisov
 14. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU

Brexit a colná problematika

Termíny konania:   na objednávku v Trnave alebo on line / interne  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: venuje sa špecifikám colných postupov podľa Dohody o obchode a spolupráci z 24.12.2020 a jej predbežnej účinnosti od 1.1.2021. UK už je "treťou krajinou" od 1.1.2021. Prevedieme Vás špecifikami Dohody, oboznámime plnením formalít, spôsobu ich vykonávania. Tí, čo mali povinnosť vykazovať Intrastat hlásenia, budú musieť podávať colné vyhlásenia a obchodovanie sa skomplikuje, náklady sa zvýšia, čas prepravy a dodania sa predĺži, procesy budú zložitejšie a obchodovanie náročnejšie. Oboznámime Vás tými najpodstatnejšími prvkami a tým čo z Dohody medzi EU a UK vyplýva.  Táto dohoda má jedinečný charakter a doposiaľ žiadna dohoda EÚ nebola tak riešená. Obsahuje i oblasti z nej vylúčené, ktoré neriši. Lektor zodpovie otázky, môžete konzultovať i po seminári. Ste na situáciu, ktorá nastane pripravený? 
 

Cieľová skupina: výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia zasielatelia, colné deklarácie, colní zástupcovia, logistickí operátori, prepravcovia, dopravcovia, skladovatelia, podnikatelia v zahraničnom obchode, colní manažéri, pracovníci zodpovední za styk s colnými zástupcami a pod.
 

Program seminára: 

 1. Dohoda o obchode a spolupráci medzi U a UK - predbežná platnosť, rozsah a vykonávanie dohody v praxi 
 2. Sloboda tranzitu a spoločný tranzitný režim s UK
 3. Hraničný režim v EÚ a UK pri prestupe hranice, predbežné vyhlásenie, dočasné uskladnenie, colný status
 4. Obmedzenia pri dovoze a vývoze – monopoly, dovozné a vývozné licencie
 5. Colné preferencie a colné kvóty WTO
 6. Pravidlá pôvodu– spracovanie, kumulácia, tolerancie, príslušenstvo, ND a súpravy
 7. Postupy pri pôvode tovaru – vyhlásenie o pôvode, nezrovnalosti, záznamy, overenie
 8. Sanitárne a fytosanitárne opatrenia
 9. Technické prekážky obchodu - označovanie tovaru, plnenie noriem kvality, balenia a uvádzania na trh
 10. Opatrenia na uľahčenie obchodu, zákaz dovozných ciel, vývozné clá, dane a iné poplatky
 11. Plnenie colných formalít a povinnosti pri dovoze a vývoze:
 • podľa smeru a druhu obchodnej transakcie a spôsobu jej realizácie (dovoz, vývoz, tranzit)
 • podľa postavenia a úlohy v medzinárodnom dodávateľskom reťazci (výr., IM/EX, dist., prepr., dopr., zasiel. a pod.)
 • podľa použitého colného režimu (vývoz, osobitné režimy, voľný obeh)
 • podľa druhu dopravy akým sa tovar prepravuje (road, rail, air, sea, combi, post)  

        12. Vyhotovovanie colných vyhlásení a colné zastúpenie:

 • môžete podávať CV sami – ako colný deklarant, čo musím splniť
 • môžete využiť služby colného zástupcu – priame / nepriame zastúpenie iným subjektom, čo musím splniť

       13. Platnosť rozhodnutí a povolení colných orgánov v EÚ a v UK (ZIN, AEO, EORI)
         
     Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Viac TU 

Colná hodnota a colné hodnotenie

Termín konania všeobecnej formy:  na objednávku v Trnave alebo on line / interne  

Interná forma: na objšednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľová skupina:  jednodňový odborný špecializovaný seminár venovaný problematike colnej hodnoty vo všetkých jej aspektoch. Colná hodnota je jeden z troch základných pilierov, na ktorých je postavené colné konanie. Ide o jednu z troch najdôležitejších oblastí, ktoré colné predpisy upravujú. V praxi však často práve správne určenie colnej hodnoty zlyháva. Z toho pramení vznik incidentov vedúcich k porušeniam colných predpisov, čo predstavuje hrozbu sankcií zo strany colných orgánov a v súbehu s tým i dovymerania colného dlhu pri vzniku rozdielov na colnom dlhu (CLO, DPH, SPD). Colná hodnota a jej správne určenie predstavuje popri colnotarifnom zatriedení a pôvode tovaru dôležitý predpoklad pre správne vyplnenie colného vyhlásenia a deklarovanie colnej hodnoty tovaru.

Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníci zodpovedný za styk s colným zástupcom,

Program seminára:  

 

1. Právny základ colného hodnotenia poddľa colných predpisov Európskej únie
2. Interpretačné poznámky k colnému hodnoteniu podľa Dohody o colnom hodnotení WTO
3. Komentáre Výboru pre colný kódex a Colnej expertnej skupiny s príkladmi z praxe:
• Komentár č. 1: Uplatňovanie článku 71 ods. 1 písm. b) CKÚ na hodnotenie tovaru  na colné účely
• Komentár č. 2: Uplatňovanie článku 132 VN CKÚ 
• Komentár č. 3: Výskyt licenčných poplatkov a licenčných poplatkov v colnej hodnote
• Komentár č. 4: Výmenné kurzy, ktoré sa majú použiť pri určovaní colnej hodnoty
• Komentár č. 5: Posúdenie určitých prvkov, ktoré sa majú zahrnúť alebo vylúčiť z colnej hodnoty dovezeného tovaru
• Komentár č. 6: Dokumenty a informácie, ktoré môžu colné orgány vyžadovať ako dôkazy na určenie colnej hodnoty
• Komentár č. 8: Zaobchádzanie so zľavami podľa článku 70 CKÚ a článku 130 VN CKÚ
• Komentár č. 9: Rozdelenie nákladov leteckej dopravy  podľa prílohy 23-01 z VN CKÚ
• Komentár č. 10: Ocenenie neplateného tovaru sprevádzajúceho platený tovar
• Komentár č. 12: Započítanie nákladov na dopravu v námornej a leteckej doprave
4. Závery Výboru pre colný kóedex a Colnej expertnej skupiny
5. Rozsudky Európskeho súdneho dvora
6. Nesprávny úradný postup alebo nezákonné rozhodnutie – ako si uplatniť náhradu škody
7. Index textov technického výboru o colnom hodnotení WCO
    Záverečná diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU

Colná hodnota a colné zatriedenie

Termín konania všeobecnej formy:   16.8.2022;  27.9.2022;  15.11.2022  v Trnave alebo on line / interne

  Interná forma: na objednávku kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

  ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek po dohode cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Správne určenie colnej hodnoty tovaru dovezeného z nečlenských štátov na colné územie EÚ a správne zatriedenie tovaru do podpoložky kombinovanej nomenklatúry spoločného colného sadzobníka tvoria spolu s určením pôvodu tovaru tri základné najdôležitejšie piliere pre správne vymeranie dovoznej platby cla a príslušných daní. Všetky tri piliere sú veľmi významné a majú vplyv na výmer dovoznej platby, sú pre každého deklaranta nesmierne dôležité. Zameriame sa na podstatné prvky colnej hodnoty a colnotarifného zatriedenia

Cieľ seminára: sprístupniť problematiku určovania colnej hodnoty a tarifného zatrieďovania tovaru pracovníkom obchodnej verejnosti uvedených v cieľovej skupine.  Poskytne základné informácie pre správne určenie colnej hodnoty a zatrieďovanie tovaru a ich uplatnenie v praxi. Pomôže porozumieť colným, obchodným, účtovným a iným pojmom, ich významu a obsahu v súvislosti s colnou hodnotou a zatriedením tovaru. Poskytne informácie o praktických prípadoch, ako ich aplikovať, aké majú výhody a nevýhody, ako eliminovať potenciálne riziká, opíše možnosti využitia v praxi.  

Cieľová skupina: deklaranti, zástupcovia v colnom konaní, zasielatelia, pracovníci logistiky, prepravcovia,  manažéri, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, poskytovatelia záruk za colný dlh a pod. Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colných procesoch, aby efektívnejšie komunikovali so zákazníkmi pri poskytovaní služieb a vybavovaní zásielok.

Program seminára:

 1. Terminológia
 2. Základné colné predpisy EÚ / SR
 3. Colné konanie (od začiatku, cez jeho priebeh, po ukončenie)
 4. Colné režimy (voľný obeh, osobitné režimy, vývoz)  
 5. Metódy určovania colnej hodnoty
 6. Určenie colnej hodnoty prevodnou metódou (metóda transakčnej hodnoty)
 7. Pripočítateľné položky (prvky)
 8. Podmienky a obmedzenia pre prijatie colnej hodnoty
 9. Deklarácia údajov o colnej hodnote (D.V.1)
 10. Klasifikácia tovarov (HS, KN, TARIC kódy) a Spoločný colný sadzobník
 11. Interpretačné pravidlá ich výklad a aplikácia  
 12. Databáza TARIC SK / TARIC EÚ
 13. Diskusia, otázky a odpovede

 VIAC TU

Colná politika a medzinárodný obchod

Termín konania všeobecnej formy:   objednať si môžete konanie interne alebo on line

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: jednodňový odborný seminár, ktorý sa venuje colnej politike Európskej únie v kontexte jej spoločnej obchodnej politiky a cieľov, ktoré má v oblasti zahraničnej politiky ambíciu dosahovať. Colná únia je základným pilierom fungovania jednotného trhu Európskej únie. Bezpečnosť jednotného colného územia závisí od ekonomickej ochrany, ktorú zabezpečujú colníci s využitím uplatnenia obchodnopolitických opatrení a tiež nástrojov obchodnej politiky v aplikačnej praxi. Právna úprava Európskej únie je postavená na pevnom systéme a hierarchií, ktorú Vám nielen z inštitucionálneho, ale i právneho hľadiska vysvetlíme a predstavíme vám hlavné nástroje zahraničnoobchodnej politiky. 

Cieľová skupina: odporúčame pre obchodníkov v zahraničnom  obchode s tretími krajinami, výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colnými zástupcami.

Program seminára:  

 1. Colníctvo a historické korene  
 2. Ekonomická integrácia SR do EÚ, formy a osobitosti foriem ekonomickej integrácie
 3. Vymedzenie pojmu colná politika a jej význam       
 4. Clo ako nástroj colnej a obchodnej politiky, druhy cla a ich význam
 5. Vplyv colnej politiky na medzinárodný obchod 
 6. Liberalizmus a protekcionizmus v medzinárodnom obchode a v colnej politike
 7. Fungovanie colnej únie, piliere colnej únie EÚ, fungovanie jednotného trhu EÚ
 8. Právne akty Európskej únie, hierarchia, význam, orientácia  
 9. Nástroje zahraničnoobchodnej politiky   
 10. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU

                      

Colná problematika pre logistiku

Termíny konania všeobecnej formy:   9.8.2022;   4.10.2022;  29.11.2022;  20.12.2022  v Trnave alebo on line / interne

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: Jednodňový seminár určený pre zasielateľov a pracovníkov v logistike. Svojím charakterom a zameraním je vhodný a dôležitý pre získanie základnej orientácie v colnej problematike, ktorá je rozsiahla a zložitá. Získané informácií a poznatkov pomôžu vo vzťahu k zákazníkom efektívnejšie vedieť ponúknuť zodpovedajúci produkt, či sprostredkovať službu alebo podať potrebnú informáciu. To pôsobí profesionálne a zákazníka to presvedčí, že je na tom pravom mieste. Umožní Vám dokonalú orientáciu v spleti colných a súvisiacich predpisov, ich aplikácie na príkladoch z praxe. Pochopíte dôležité pojmy,  ich význam, a obsah, dozviete sa viac o colných režimoch, ich používaní, o ich výhodách i nástrahách. Naučíte sa ako eliminovať možné riziká. Zdôrazní osobitosti  colného konania u všetkých druhoch dopravy. Vhodné pre výrobné spoločnosti, dovozcov, vývozcov, prepravcov, dopravcov i logistických operátorov.

Cieľová skupina: pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, disponenti, produktoví manažéri,   obchodníci,  nákupcovia, predajcovia.  Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať s vlastnými zákazníkmi pri poskytovaní služieb a vybavovaní zásielok.  

 

Program seminára:  

 1. Základné colné predpisy EÚ/SR, aktuálne znenie 2021
 2. Colné a daňové územia Európskej únie
 3. Colná terminológia a pojmy
 4. Colné konanie, začatie, priebeh, ukončenie  
 5. Colné režimy (voľný obeh, osobitné režimy, vývoz)
 6. Colné vyhlásenia, sprievodné dokumenty pri  dovoze, vývoze , tranzite (elektronické, písomné, ústne, iný úkon)
 7. Druhy dokladov, osobitosti podľa druhu dopravy (cesta, železnica, letecky, voda, pošta, potrubie-vedenie, kombinovaná)
 8. Zabezpečenie colného dlhu (spôsob a druhy záruk)
 9. Základy pôvodu tovaru  (preferenčný/nepreferenčný, zmluvné a autonómne preferencie)
 10. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU
 

Colné delikty a prevencia

Termín konania všeobecnej formy:  na objednávku interne / on line   

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára:  jednodňový seminár zameraný na : oblasť porušenia colných predpisov právnických osôb, vymedzenie najčastejších prípadov colných deliktov, objasnenie ich skutkovej podstaty a správnu prevenciu.

Poskytnúť účastníkom relevantné informácie o rizikách v procese colného konania, o subjektívnych a objektívnych nedostatkoch hospodárskych subjektov (ich colných deklarantov a zmluvných colných zástupcov) súvisiacich s colným deliktom, informovať o možnostiach predchádzania negatívnemu stavu a poradiť ako správne nastaviť kontrolný systém.

 

Cieľová skupina: seminár je určený najmä hospodárske subjekty, ktoré dovážajú, vyvážajú alebo prepravujú tovar do/z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, právni zástupcovia, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, ktorí pripravujú podklady k colnému konaniu, disponenti dopravy, koordinátori, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod). Je vhodný aj pre schválené hospodárske subjekty (AEO), ktoré vlastnia povolenie druh C.

Program seminára:  

1.       Základné komunitárne a národné colné predpisy – súčasný legislatívny stav 

2.       Colná hodnota, zatriedenie, pôvod tovaru, netarifné opatrenia (stručný výklad a význam)

3.       Colné konanie (význam, colné formality, práva a povinnosti colného deklaranta, colný dlh)

4.       Zastupovanie v colnom konaní (význam, právna zodpovednosť, druhy a rozdiely)

5.       Colný audit, kontrola po prepustení tovaru (výklad, rozdiely, právny stav vo veci dokazovania)

6.       Schválený hospodársky subjekt (význam, proces certifikácie, výhody)

7.       Colný priestupok a colný delikt (rozdiely, výklad, sankcie)

8.       Rozdelenie skutkovej podstaty colného deliktu (druhy, výklad, príklady z praxe)

9.       Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za porušenie colných predpisov spôsobené predložením nesprávnych údajov alebo neúplných údajov

10.    Konanie vo veci porušenia colných predpisov (začatie, priebeh, dôkazy, ukončenie, opravné prostriedky)

11.    Prevencia (nastavenie procesu odhaľovania a zabránenia nedostatkov)

12.    Diskusia.

VIAC TU

Colné formality dovozné a vývozné

Termíny konania všeobecnej formy:  na objednávku 

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: odborný seminár venovaný plneniu formalít v colnom konaní vyplývajúcich s colných predpisov podľa druhov dopravy a druhu colného konania  v dovozných a vývozných colných režimoch, najmä voľnom obehu a vývoze, ale tiež o osobitných colných režimoch. Ste si vedomý aké colné formality podľa platných colných predpisov ste povinný plniť v súvislosti s realizáciou dovozného a vývozného colného režimu? Ak nie my Vás naučíme sa v nich orientovať, osvojiť so potrebné zručnosti a znalosti v tejto oblasti, aby ste colné formality splnili a vyhli sa tak vzniku incidentov a porušení colných predpisov.    

Cieľová skupina: pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných, deklaračných firiem, ktorí pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze alebo vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní. Vhodné tiež pre manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colným zástupcom, tiež pre nákupcov a predajcov vo firme. Odporúčame tiež pre pracovníkov, ktorí potrebujú získať prehľad orientáciu v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať pri vybavovaní zásielok.  

Program seminára:  

 1. Aktuálne základné colné predpisy,
 2. Colné pojmy a terminológia  
 3. Colné a daňové územia Európskej únie
 4. Plnenie formalít v colnom konaní od začiatku po ukončenie   
 5. Osobitné colné režimy – plnenie podmienok povolenia a ich dodržiavanie, najčastejšie pochybenia z praxe
 6. Vystavenie / predkladanie účtovných, colných  a prepravných dokumentov k zásielkam pri vývoze / dovoze  
 7. Formality podľa dopravy (cestná, železničná, kombinovaná, letecká, vodná, poštová, potrubím-vedením)
 8. Vplyv statusu tovaru na plnenie formalít, preukázanie statusu, význam v zahraničnom obchode
 9. Formality z titulu pôvodu tovaru pri dovoze – uplatnenie nároku na preferenciu, preukázanie pôvodu,
 10. Formality z titulu vystavenia dôkazu o pôvode pri vývoze – druh dôkazu a podmienky vystavenia  
 11. Zabezpečenie colného dlhu formality vyplývajúce so záruk za colný dlh – určenia výšky, druh záruky, získanie
 12. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU

Colné konanie pri dovoze vývoze

Termín konania:  4.8.2022;  13.9.2022;  25.10.2022;  3.11.2022  v Trnave alebo on line / interne

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

 ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z colných predpisov. Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom informácie o správnom uplatňovaní colných a daňových predpisov pri obchodovaní s krajinami mimo Európskej únie. Tieto sú potrebné pre úspešnú realizáciu obchodných transakcií, splnenie colných formalít. Uvidíte dokonalú komplexnú prezentáciu colného konania s vysvetlením súvislostí na uvedených príkladoch a poznatkoch z colnej praxe.  Získané poznatky Vám pomôžu efektívne komunikovať s vašimi obchodnými partnermi, colným zástupcom, či colnými orgánmi priamo. Váš prehľad iste ocenia a získate si ich dôveru a vybudujete tak silnú pozíciu na trhu. Uplatnením správnych postupov eliminujete možné riziká. Vhodné pre výrobné spoločnosti, dovozcov, vývozcov, prepravcov, dopravcov i logistických operátorov tiež vhodné pre začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode.

Cieľová skupina: pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných, deklaračných firiem, ktorí pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze alebo vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní. Vhodné tiež pre manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colným zástupcom, tiež pre nákupcov a predajcov vo firme. Odporúčame tiež pre pracovníkov, ktorí potrebujú získať prehľad orientáciu v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať pri vybavovaní zásielok.  

Program seminára:  

 1. Colná terminológia  
 2. Základné colné predpisy, ich pôsobnosť a posledné dôležité zmeny 
 3. Colné a daňové územia Európskej únie – aplikácia colných a daňových formalít v praxi
 4. Colné konanie (začiatok, priebeh, ukončenie)
 5. Colné režimy – vývoz, osobitné colné režimy, voľný obeh
 6. Používané druhy dokladov (účtovné, colné, prepravné, certifikáty a osvedčenia)
 7. Osobitosti colného konania podľa druhu dopravy (cestná, železničná, poštová, kombinovaná, letecká, námorná/vnútrozemská vodná)
 8. Colné vyhlásenia a sprievodné dokumenty pri dovoze, vývoze, tranzite    
 9. Štatút tovaru verzus pôvod tovaru – vysvetlenie, rozdiely, zmeny  
 10. Zabezpečenie colného dlhu (druhy záruk, zníženie záruk, oslobodenie od zabezpečenia)
 11. Pôvod a pravidlá pôvodu (nepreferenčný/preferenčný, dôkazy pôvodu, preferencie) 
 12. Autonómne zmluvné preferenčné opatrenia EÚ
 13. Diskusia

VIAC TU

Colné kontroly, kontroly po prepustení, colné audity

Termín konania:   na objednávku 

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára:  jednodňový seminár je zameraný na legislatívu, prevenciu a procesné úkony, ktoré súvisia s colnými kontrolami, kontrolami po prepustení tovaru a  práva a povinnosti colných orgánov, hospodárskych subjektov (dovozcovia, vývozcovia, prepravcovia colní zástupcovia a pod.).

Cieľová skupina: seminár je určený najmä pre hospodárske subjekty, ktoré dovážajú, vyvážajú alebo prepravujú tovar do/z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, advokáti, právni zástupcovia, pracovníci, ktorí pripravujú podklady k colnému konaniu, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod). Je vhodný aj pre schválené hospodárske subjekty (AEO), ktoré vlastnia povolenie druh C.

Program seminára:  

 1. Primárne úlohy colných orgánov
 2. Základne colné predpisy EÚ a SR
 3. Colný dohľad
 4. Predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe
 5. Riadenie rizika a colné kontroly pri dovoze tovaru
 6. Formality pri vstupe a výstupe tovaru
 7. Rozhodnutia týkajúce sa colných predpisov
 8. Colné konanie
 9. Úloha a zodpovednosť colných zástupcov v colnom konaní
 10. Zničenie tovaru
 11. Zádržné právo
 12. Zaistenie tovaru alebo veci
 13. Colné priestupky a delikty
 14. Kontrola po prepustení
 15. Colné audity pred a po vydaní povolenia/rozhodnutia colného orgánu
 16. Status „Schválený hospodársky subjekt“ a druhy povolení
 17. Diskusia

VIAC TU

 

Colné právo únitárne a slovenské

Termín konania všeobecnej formy:  na objednávku  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: je zameraný na aktuálne platné colné predpisy unitárne a slovenské. Poskytnúť účastníkom informácie o aktuálnych colných predpisoch a ich zmenách, ako aj pripravovaných zmenách. V Európskej únii skončí 31.12.2020 prechodné obdobie pre zavedenie elektronických colných systémov, ktoré budú mať od 1.1.2021 významný vplyv na colné konanie. Ste na novú situáciu dostatočne pripravený?  

Cieľová skupina: seminár je určený najmä hospodárske subjekty, ktoré dovážajú, vyvážajú alebo prepravujú tovar do/z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, právni zástupcovia, ktorí pripravujú podklady k colnému konaniu, koordinátori, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod). Je vhodný aj pre schválené hospodárske subjekty (AEO), ktoré vlastnia povolenie druh C.

Program seminára:

 1. Základné komunitárne a národné colné predpisy EÚ a SR 
 2. Nariadenie EP a R (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie ( CKÚ / UCC).
 3. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a R (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (DNCKÚ / DA).
 4. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (VNCKÚ / IA).
 5. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (TDA).
 6. Vykonávacie Rozhodnutie Komisie 2014/255/EÚ, ktorým sa stanovuje pracovný program pre Colný kódex Únie. 
 7. Colný zákon č.199/2044 Z.Z..
 8. Vyhláška MF SR č.161/2016 Z.Z. 

VIAC TU

Colné sklady v zahraničnom obchode

Termíny konania všeobecnej formy:  na objednávku 

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie 

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Jednodňový odborný seminár zameraný na problematiku colných skladov. Dozviete sa všetko potrebné od získania povolenia, cez dodržiavanie podmienok, nastavenie systému colného konania, uplatňovanie formalít pri dovoze, vývoze, tranzite pri prijatí tovaru a odoslaní tovaru z colného skladu, využívanie zjednodušených postupov. Získate poznatky o previazanosti a súvislostiach  s ostatnými colnými režimami, prípadne postavením dočasne uskladneného tovaru.   

Cieľ školenia: naučiť správnej orientácií v problematike colných skladov a colného režimu colné uskladnenie, ako správne aplikovať colné predpisy, ako sa vystríhať možných rizík  eliminovať ich dopady na činnosť a prevádzku firmy Ako využívať všetky možnosti, ktoré colné uskladnenie ako jeden z ekonomických režimov poskytujú. a colného skladu. 

Cieľová skupina: prevádzkovatelia colných skladov, obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colný deklaranti, obchodníci, manažéri, zástupcovia v colnom konaní.  

Program seminára:  

 1. Výklad základných pojmov 
 2. Režim colné uskladňovanie a súvislosti
 3. Klasifikácia colných skladov
 4. Špecifiká a prevádzka colného skladu  
 5. Povinnosti a zodpovednosť skladovatela
 6. Povolenie na prevádzkovanie
 7. Uplatňovanie zjednodušených postupov
 8. Dodržiavanie podmienok v povolení
 9. Zabezpečenie colného dlhu, colný dlh – poskytnutie záruky
 10. Vedenie skladovej evidencie a záznamov
 11. Operácie a manipulácie vykonávané v colnom sklade
 12. Formy nakladania s tovarom 
 13. Zatriedenie tovaru a identifikácia tovaru
 14. Premiestnenie tovaru
 15. Lehoty uskladnenia tovaru
 16. Colné vyhlásenie (pri dovoze, vývoze, tranzite)
 17. Prijatie a odoslanie tovaru, kontrola tovaru
 18. Sankcie pri porušení podmienok v povolení
 19. Výhody a nevýhody colného skladu
 20. Diskusia, otázky a odpovede

 VIAC TU 

 Prevádzkovanie colných skladov.pdf

Colné vyhlásenia

Termín konania všeobecnej formy:  na objednávku 

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: jednodňový odborný seminár, ktorý sa venuje špecifikám colného vyhlásenia pri všetkých colných režimoch. Podaním colného vyhlásenia začína colné konanie a tento úkon je z procesného hľadiska veľmi dôležitý. Za správne, úplne, riadne a včasné podanie colného vyhlásenia zodpovedá deklarant, pričom platí, že každá osoba smie využiť možnosť colného zastúpenia. Pre často sa opakujúce prípady podania colného vyhlásenia po splnení podmienok môže deklarant prípadne jeho zástupca využiť zjednodušené colné postupy pri podaní colného vyhlásenia a plnení colných formalít. Vyplnenie colného vyhlásenia si vyskúšate pri jeho nácviku s príkladmi podľa zadania z aplikačnej praxe.

Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníci zodpovedný za styk s colným zástupcom.

Program seminára:  

 1. Čo je to colné vyhlásenie, druhy colných vyhlásení  
 2. Kto a prečo podáva colné vyhlásenie, colné zastúpenie
 3. Kde treba podať colné vyhlásenie, miesto colného konania
 4. Ako podať colné vyhlásenia, spôsob podania colného vyhlásenia, čo
 5. Zjednodušenia pri podaní colného vyhlásenia (zjednodušené vyhlásenie, centralizované colné konanie, zápis do evidencie deklaranta, najvyššia colná sadzba, samovymeriavanie)
 6. Colné vyhlásenie v prechodnom období – osobitosti  s príkladmi
 7. Správne vyplnenie colného vyhlásenia (dovoz/vývoz) - príklady s nácvikom vyplnenia colných vyhlásení
 8. Diskusia

VIAC TU

Colné zatriedenie a pôvod tovaru

Termín konania všeobecnej formy:  na objednávku  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ školenia: jednodňový odborný seminár venovaný problema..tike zatriedenia tovaru a pôvodu tovaru, ktoré sú úzko previazané. Schopnosť správne zatriediť tovar a priradiť mu správny kód znamená elimináciu incidentov a efektívny priebeh colného konania a obchodnej transakcie. Pôvod tovaru má priamy vplyv na konečnú cenu  tovarov a ich konkurencieschopnosť na trhu tretích krajín ako aj na trhu Európskej únie pri ich dovoze a preto znalosti o možnostiach ich využívanie sú dôležité. Naučíme vás aplikovať interpretačné pravidlá pre colnotarifné zatriedenie tovaru a preukázanie pôvodu tovaru pri dovoze. Zabezpečte odbyt vašich výrobkov na trhoch mimo Európskej únie s uplatnením preferenčného zaobchádzania na základe preukázania preferenčného pôvodu tovaru. To predpokladá vystavenie správneho osvedčenia o pôvode pre importnú krajinu. Preferenciu si v colnom konaní nárokujte, doložte originál dôkazu o pôvode, zvýšite konkurencieschopnosť vašich výrobkov.    

Cieľová skupina: všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.

Program seminára:

1. modul – Klasifikácia tovaru (2 hodiny)

 1. Spoločný colný sadzobník - štruktúra, orientácia, poznámky, používanie
 2. Harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatúra
 3. Aplikácia interpretačných pravidiel - postup pri zatriedení tovaru
 4. TARIC SK / TARIC EÚ

2. modul – Pravidlá pôvodu (3 hodiny)

 1. Colné a daňové územia EÚ
 2. Nepreferenčný a preferenčný pôvod tovaru
 3. Zmluvné a autonómne preferenčné opatrenia (zóny voľného obchodu, colné únie, systém GSP)
 4. Hodnotové limity
 5. Pravidlá pre priznanie pôvodu (pôvod, sadzobná položka, kumulácia, štruktúra protokolov)
 6. Dostatočné a nedostatočné spracovanie a opracovanie / jednoduché operácie,
 7. Schválený vývozca -  zjednodušený postup
 8. Záväzné informácie o pôvode tovaru a o nomenklatúrnom zatriedení (ďalej len ZIN)

3. modul – Preukázanie pôvodu (1 hodina)

 1. Dôkazy o pôvode (EUR 1, EUR-MED, FORM A, REX, vyhlásenie na faktúre)
 2. Podporné dokumenty, dodávateľské vyhlásenia 
 3. Následná verifikácia dôkazov o pôvode

VIAC TU

Colné zatriedenie, colná hodnota, pôvod tovaru - 2 dni

Termín konania všeobecnej formy:   na objednávku    

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Dvojdňový odborný seminár poskytuje komplexný základ v prehľadnom členení v rámci troch základných pilierov, ktoré tvoria štruktúru colného konania.

Cieľ seminára: colné zatriedenie je veľmi podstatné, nakoľko z neho sa odvíjajú ako tarifné (výmer dovoznej platby - CLO, DPH, SPD), tak i netarifné opatrenia (licencie, kvóty, zákazy...). Colná hodnota je podstatným prvkom pre správne určenie colného dlhu. Primárne ide o prevodnú hodnotu s pripočítanými nákladmi, ktoré vstupujú do colnej hodnoty a to nie sú len dopravné, či poistenie alebo manipulačné poplatky. Nakoniec Vám vysvetlíme pôvod tovaru na príkladoch z praxe, ozrejmenie preferenčného a nepreferenčného pôvodu, kedy, ktorý uplatniť, ako si overiť na aký máte nárok, aký dôkaz doložiť colným orgánom pri dovoze a uplatniť si nárok na preferenčné zaobchádzanie, či pri vývoze žiadať vystavenie dôkazu. Problematiku Vám v súvislostiach vysvetlí odborník na colnú problematiku Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. Súčasne môžete kedykoľvek konzultovať Vaše problémy z praxe, overiť si postupy, či požiadať o pomoc i po skončení odborného seminára.  

Cieľová skupina: určené pre obchodníkov, colných deklarantov-začiatočníkov, mierne pokročilých, budúcich deklarantov, disponentov, dispečerov, dovozcov, vývozcov, pracovníkov logistiky, pre osoby zodpovedné za colné záležitosti u AEO subjektov, osoby poskytujúce podklady colným zástupcom, advokátom, koncipientom, pracovníkom spracúvajúcim Intrastat.  

Program seminára:

1. deň

1. Colné zatriedenie (5 hodín)

 • Systém klasifikácie tovarov HS, KN, TARIC (EÚ/SK)
 • Triedy a kapitoly colného sadzobníka, jeho štruktúra  a obsah (KN) 
 • Zásady a interpretačné pravidlá - ich znenie a výklad 
 • ZIN, vysvetlivky ku KN, Vykonávacie nariadenia EK o zatriedení 
 • Príklady zatriedenia tovarov

2. Colná hodnota (1 hodina)

 • Definícia colnej hodnoty
 • Základná metóda jej určenia - prevodná metóda
 • Menové kurzy a prepočet na menu EURO
2. deň
 
3. Colná hodnota (1 hodina)
 • Čo sa do colnej hodnoty započítava (v závoslosti od INCOTERMS, najmä dopravné nákladdy, poistenie manupiláciu..)
 • Colná hodnota ako základ pre vymerania colného dlhu
 • Príklady z praxe

4. Pôvod tovaru (5. hodín)

 • Čo je pôvod tovaru; nepreferenčný / preferenčný pôvod - vysvetlenie, dôkazy o pôvode
 • Uplatnenie nároku na preferenčné zaobchádzanie pri dovoze - kódy preferencií + k nim príslúchajúce dôkazy o pôvode
 • Plnenie kritéria pre dostatočné spracovanie alebo opracovanie  podľa protokolov
 • Ako vyhľadať na akú preferenciu z akej krajiny mám nárok - vysvetlenia, linky, ukážky
 • Následná verifikácia - priebeh a čo doložiť
Záverečná diskusia, otázky a odpovede
 

 

Termín konania všeobecná forma:   všeobecný termín nie je vyhlásený 

Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

https://www.cdservices.sk/kontakt/

Termín konania všeobecná forma:   všeobecný termín nie je vyhlásený 

Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

https://www.cdservices.sk/kontakt/Termín konania všeobecná forma:   všeobecný termín nie je vyhlásený 

Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

https://www.cdservices.sk/kontakt/

VIAC TU

Colný kódex Únie a colné predpisy komplexne

Termíny konania všeobecnej formy:  na objednávku  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie 

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: oboznámenie účastníkov s komunitárnymi colnými predpismi, o ich praktickom význame a aplikácie colných predpisov a colných formalít z nich vyplývajúcich, o vplyvoch na činnosť firiem v rámci zahraničného obchodu, o praktických stránkach a dopadoch.  

Cieľová skupina: pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, disponenti, produktoví manažéri, obchodníci, nákupcovia, predajcovia. Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli efektívne komunikovať s vlastnými zákazníkmi.

Program seminára:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

 • Väčší rozsah výhod  pre Schválené hospodárske subjekty (AEO)
 • Zmeny v colných režimoch a colných postupoch
 • Zavádzanie elektronických colných systémov
 • Prechodné ustanovenia platné v prechodnom období od 1.5.2016 do 31.12.2020

Delegované nariadenie komisie(EÚ) 2015/2446 a Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2015/2447 k CKÚ

 • obsah a štruktúra oboch predpisov, vysvetlenie podstatných a zásadných prvkov
 • ustanovenia platné pre prechodné obdobie podľa Delegovaného nariadenia a jeho zmien a doplnení

Colné režimy – vývoz, osobitné režimy, voľný obeh

 • podmienky vykonávania jednotlivých colných režimov, vydanie povolení k osobitným režimom
 • platnosť „existujúcich“ povolení na osobitné režimy, výmena v prechodnom období 

Záruky na zabezpečenie colného dlhu v zmysle Colného kódexu Únie a Colného zákona

 • formy a spôsoby záruky, záruky platné vo viacerých členských krajinách EÚ
 • uplatnenie zníženia záručnej sumy na 50%, 30% a 0%
 • platnosť „existujúcich“ záruk a schválení ručiteľov, ich výmena v prechodnom období

Colné konanie a colné vyhlásenia

 • druhy colných vyhlásení, spôsoby podania colného vyhlásenia
 • vyplňovanie colných vyhlásení, colné konanie a colné vyhlásenia v prechodnom období

Zjednodušené postupy v colnom konaní

 • zjednodušené colné vyhlásenie a zápis do evidencie deklaranta
 • zjednodušené postupy v colnom režime tranzit
 • platnosť povolení na zjednodušené postupy, ich výmena v prechodnom období  

Elektronické colné konanie pri dovoze, vývoze, tranzite

 • podmienky pre ECK v Slovenskej republike
 • základný priebeh štandardného a zjednodušeného postupu

VIAC TU

Colný konzultačný seminár

Termíny konania všeobecnej formy:  na objednávku  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás 

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Ciele seminára: ponúknuť praktické riešenia na otázky každodennej praxe z pohľadu externých odborníkov, ktorí sú nezaujatý a majú hlboké vedomosti z colnej problematiky a to v každom z troch pilierov colného konania, ktorými sú colnotarifné zatriedenie tovaru, colná hodnota a pôvod tovaru. 

Výhodou colného konzultačného seminára je možnosť konzultovať aktuálne problémy praxe z mnohých oblastí colnej problematiky. Pomôžeme Vám tým predísť komplikovanému zisťovaniu a nachádzaniu riešení. Flexibilita pri príprave obsahovej náplne (pripravíme podľa Vašich potrieb), či termínu konania (kedykoľvek, aj cez víkendy, či počas celozávodnej dovolenky) miesta konania (internou formou priamo u Vás vo firme) alebo jeho formy (pre skupinu, či individuálne)  a tém je našou nesmiernou výhodou. Počet osôb nie je rozhodujúci.

Seminár je vhodný a odporúčame ho pre všetky subjekty pôsobiace v zahraničnom obchode, ktoré realizujú, plánujú alebo sa pripravujú obchodovať s tretími krajinami mimo Európskej únie , čo si vyžaduje dôslednú a premyslenú stratégiu pri aplikácii colných predpisov, procesných úkonov a colných formalít pri tranzite, dovoze a vývoze tovaru. 

V súčasnosti na základe požiadaviek záujemcov ponúkame colný konzultačný seminár prispôsobený obsahovej náplni podľa Vašich potrieb, ktorá identifikujeme a pripravíme návrh zodpovedajúci Vašich potrebám a požiadavkám. Pozrite si niektoré nosné témy, ktoré máme v ponuke ako samostatné témy odborných seminárov.

Cieľová skupina:  široký rozsah subjektov a jednotlivcov pôsobiacich v zahraničnom obchode, ktorí nevyhnutné potrebujú získať riešenia na konkrétne prípady z colnej problematiky, aplikácie  colných predpisov a colného konania.

Odporúčame sústrediť sa najmä na okruhy tém naviazané na samotné uplatňovanie colných predpisov v praxi:    

 1. Spoločný colný sadzobník a nomenklatúrne zatriedenie tovaru
 2. Nepreferenčný a preferenčný pôvod tovaru
 3. Colný dlh a záruky  
 4. Colný status a dôkaz colného statusu tovaru Únie
 5. Vývoz, osobitné colné režimy, voľný obeh
 6. Porušenia colných predpisov, colné delikty a sankcie
 7. Prechodné obdobie, zavedenie elektronických systémov a podmienky elektronického colného konania

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte a prekonzultujeme individuálne Vaše potreby, požiadavky a identifikujeme vhodnosť tém a ich kombináciu pre Vašich pracovníkov tak, aby vzdelávanie bolo efektívne a plnilo svoj účel.

VIAC TU

 

Colný sadzobník, zmeny kombinovanej nomenklatúry 2022

Termíny konania všeobecnej formy:  na objednávku  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Ciele seminára: odborný seminár/webinár v rámci ktorého Vás oboznámenie so zmenami, ktoré nastali v kombinovanej nomenklatúre (ďalej len KN) medziročne 2021/2022 a sú účinné od 1.1.2022. KN odráža colné záväzky EÚ voči WTO (mnohostranné obchodné rokovania Uruguajského kola) ako aj ďalšie zmeny a doplnenia KN, úpravy ciel v súlade s rozhodnutiami prijatými Radou alebo Komisiou EÚ. Zahŕňa podľa potreby odporúčania WCO a rôzne požiadavky politiky EÚ. Naučíme Vás pracovať s colným sadzobníkom, predstavíme harmonizovaný systém (HS), kombinovanú nomenklatúru (KN), databázu TARIC, členenie colného sadzobníka, colné sadzby, interpretačné pravidlá pre zatriedenie tovarov, zmeny v KN, ich vysvetlenie a aplikácia. Vyplývajú z Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/1836, ktoré ustanovuje colnú tarifu Únie pre rok 2022. KN plní požiadavky a potreby štatistiky zahraničného a vnútorného obchodu EÚ a ďalšie členenie podľa nomenklatúry HS. Takéto členenie sa udržiava, vytvára alebo vypúšťa, aby spĺňalo požiadavky používateľov štatistických údajov zozbieraných, zostavených a šírených s odkazom na KN.

 

Cieľová skupina: pracovníci colno-deklaračných firiem, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci. Vhodné tiež pre expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov a pracovníkov pôsobiacich v oblasti zahraničného obchodu.

Program odborného seminára:  

 1. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1836, ktorým sa mení príloha I k nariad­eniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
 2. Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
 3. Kombinovaná nomenklatúra (ďalej len KN) ako nástroj klasifikácie tovarov – význam, štruktúra, členenie   
 4. Legislatívny základ medzinárodný a unijný pre HS a KN
 5. Používanie KN v štatistike INTRASTAT a colných vyhláseniach
 6. Interpretácia nomenklatúry – výklad všeobecných pravidiel na interpretáciu KN – sú právne záväzné a stanovujú systém pre zatriedenie tovarov  
 7. Vysvetlivky ku KN EÚ - publikované v súlade s čl. 9 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a Spoločnom colnom sadzobníku
 8. Vysvetlenie KN a jej obsahu:
 • predbežné ustanovenia (všeobecné pravidlá klasifikácie, pravidlá týkajúce sa ciel alebo nomenklatúr atď.)
 • opisy tovaru
 • poznámky k triedam a kapitolám
 • colné sadzby - colné záväzky EÚ vo WTO a niektoré autonómne clá EÚ
 • doplnkové jednotky
 • súbor príloh týkajúcich sa ciel (poľnohospodárstvo, chémia atď.) a osobitný systém kódovania (kapitoly 98 a 99)
 • podpoložka KN sa nazýva „číselný znak KN“. Má 8miestny číselný kód, za ktorým nasleduje opis, colná sadzba, DJ
 1. Colné sadzby - vysvetlenie aplikácie (štandardná, valorická, špecifická, kombinovaná)
 2. Ako postupovať – praktické príklady colného zatriedenia, výklad k postupu a jeho opis, príklad výpočtu colného dlhu
 3. Vysvetlenie a porovnanie zmien v colnom sadzobníku - korelačná tabuľka KN 2021 – 2022
 4. Príklady ako vyhľadať zmeny a informácie pre aplikačnú prax
 5. Diskusia, otázky a odpovede, konzultácie

  

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte a prekonzultujeme individuálne Vaše potreby, požiadavky a identifikujeme vhodnosť tém a ich kombináciu pre Vašich pracovníkov tak, aby vzdelávanie bolo efektívne a plnilo svoj účel.

VIAC TU

 

Dodávateľské vyhlásenia na určenie pôvodu - ich vyhotovenie a použitie

Termín konania:   31.8..2022;  1.12.2022  v Trnave alebo on line / interne  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára:  jednodńový odborný špecializovaný seminár venovaný problematike použitia a vyhotovenia vyhlásení  dodávateľov ako dôkazu o pôvode tovaru, prezentácia vyhlásení dodávateľov podľa druhov v súlade s platnými unitárnymi colnými predpismi. Predstavíme Vám vzory dodávateľských vyhlásení, ich náležitosti, najčastejšie chyby pri vyhotovení, či dôvody pre ich neuznanie alebo neplatnosť zo strany colných orgánov. Neriskujte zbytočné sankcie a hazard s Vaším dobrým menom a reputáciou firmy, eliminujte sankcie zo strany colných orgánov a stratu odberateľoov. taktiež Vás oboznámime s otázkami následnej verifikácie vyhlásení dodávateľov. 

Cieľová skupina: odporúčame pre dodávateľov výrobkov, komponentov, materiálov, či už v pozícií výrobcov, dovozcov, vývozcov. Tiež je vhodný pre zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colným zástupcom a poverené osoby pre vystavovanie vyhlásení dodávateľov.

Program seminára:

 1. Vysvetlenie účelu vyhlásenia dodávateľa (čl. 61 VNK CKÚ) 
 2. Objasnenie významu nepreferenčného a preferenčného pôvodu tovaru – informatívne
 3. Vymedzenie pojmov podľa čl. 37 DNK CKÚ k pôvodu tovaru (výroba, materiál, výrobok, kumulácia, hodnota materiálov, cena zo závodu, maximálny obsah nepôvodných materiálov, zásielka, registrovaný vývozca, vyhlásenie o pôvode
 4. Druhy dokladov použité pri vyhotovení dodávateľa - vysvetlenie s uvedením príkladov
 5. Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa (čl. 62 VNK CKÚ) - platnosť, zásady vyhotovenia aj spätne 
 6. Prezentácia vzorov vyhlásení dodávateľov (č. 63 a prílohy 22-15 až 22-18), najčastejšie chyby
 7. Signovanie (označovanie a podpisovanie) vyhlásení dodávateľa správnym spôsobom
 8. Kontrola, neplatnosť vyhlásení dodávateľov - lehoty a doloženie INF 4 (čl. 64, 66 VNK CKÚ) 
 9. Diskusia, otázky a odpovede pre účastníkov

Dohovor CMR, nákladný list CMR

Termíny konania všeobecnej formy:   2.8.2022;  6.10.2022  v Trnave alebo on line / interne

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

 https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára:  jednodňový seminár venovaný výkladu ustanovení Dohovoru CMR a používaniu nákladného listu CMR. Okrem iného sa venuje podmienkam prepravy, udalostiach pri preprave, uzatvoreniu zmluvy o preprave a inému. Účastníkom budú prezentované informácie na praktických prípadoch a keďže ide o medzinárodnú prepravu, tak aj súvislosti s colnými predpismi a čo všetko z nich pre dopravcov v cestnej nákladnej doprave vyplýva.

Cieľová skupina: seminár je určený pre dopravcov, majiteľov prepravných a špedičných spoločností, vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy, disponentov, pracovníkov logistiky, zasielateľských firiem, prevádzkovateľov colných skladov, distribútorov, colných deklarácií ako aj pracovníkov inbound a outbound oddelení v logistických centrách, všetkých ktorí nejakým spôsobom prichádzajú do styku s nákladnými listami CMR a zabezpečujú vybavovanie zásielok v medzinárodnej kamiónovej doprave.

Program seminára:

 1. Rozsah platnosti Dohovoru CMR
 2. Osoby za ktoré dopravca zodpovedá
 3. Uzavretie a vykonávanie prepravnej zmluvy
 4. Vystavenie, vyplnenie, použitie nákladného listu CMR
 5. Odoslanie a dodanie tovaru
 6. Začatie prepravy
 7. Udalosti počas prepravy
 8. Povinnosti dopravcu
 9. Výhrady dopravcu (vodiča)
 10. Zodpovednosť dopravcu za poškodenie alebo stratu tovaru
 11. Reklamácie a žaloby
 12. Preprava vykonávaná niekoľkými dopravcami
 13. Neplatnosť dojednaní v rozpore s Dohovorom CMR
 14. Poistenie tovaru a nákladu   
 15. Všeobecné prepravné podmienky
 16. Príklady z praxe a ich riešenie
 17. Diskusia, otázky a odpovede

 VIAC TU

Dôkazy o pôvode tovaru

Termíny konania všeobecnej formy:   na objednávku

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: venuje sa problematike vystavovania a vydávania dôkazov o pôvode, objasní ich druhy a použitie pri nepreferenčnom a preferenčnom pôvode, taktiež vysvetlíme správne používanie podľa colných predpisov. Prezentujeme vzory osvedčení, ich náležitosti, najčastejšie chyby pri vyplnení, či používaní. Taktiež Vás oboznámime so zjednodušenými postupmi pre vystavovanie dôkazov o pôvode "schválený vývozca" a "registrovaný vývozca" a ich uplatňovaním v aplikačnej praxi. Ozrejmíme otázky následnej verifikácie vystavených dôkazov o pôvode zo strany colných orgánov a dôsledky ich nesprávneho vystavenia alebo pochybení. Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníci zodpovedný za styk s colným zástupcom. 

Program seminára: 

 1. Všeobecné požiadavky 
 2. Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1 / EUR-MED / FORM A - vzory 
 3. Sprievodné osvedčenia EUR.1 / EUR-MED vydané dodatočne, vzory 
 4. Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1 / EUR-MED, vzory 
 5. Vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1/EUR-MED na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode 
 6. Účtovné delenie 
 7. Vyhotovenie vyhlásenia o pôvode alebo vyhlásenia o pôvode EUR-MED – vzory 
 8. Schválený vývozca / Registrovaný vývozca (REX) – význam, podmienky , uplatňovanie 
 9. Platnosť a predkladanie dôkazu o pôvode a oslobodenie od povinnosti predložiť dôkaz o pôvode 
 10. Dovoz po častiach 
 11. Podporné doklady – druhy, predkladanie, uchovávanie 
 12. Uchovávanie dôkazu o pôvode, vyhlásenia dodávateľa a podporných dokladov 
 13. Nezrovnalosti a formálne chyby, najčastejšie chyby pri vystavení dôkazov o pôvode 
 14. Následná verifikácia dôkazov o pôvode 
 15. Ako si nárokovať na uplatnenie preferencie pri dovoze 
 16. Sumy vyjadrené v eurách 
 17. Diskusia, otázky a odpovede pre účastníkov

VIAC TU

Incoterms 2010 - medzinárodné obchodné položky

Termíny konania všeobecnej formy:  na objednávku  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Odborný seminár venovaný používaniu medzinárodných obchodných doložiek (International Commercial Terms) v praxi podľa pravidiel a štandardov Medzinárodnej obchodnej komory so sídlom v Paríži. Uľahčujú využitím štandardov prechod nákladov a rizík z predávajúceho na kupujúceho vďaka prehľadnej úprave. Dozviete sa o nich pútavou formou a kedykoľvek máte možnosť si overiť jednoduchým spôsobom uplatnenie na konkrétnu transakciu. Jasná doložka dohodnutá pri uzatvorení obchodnej transakcie šetrí náklady, eliminuje riziká a dá rámec pre správny a nerušený priebeh obchodnej transakcii.

Cieľ seminára: poskytnúť účastníkom podrobné informácie potrebné pri uzatváraní obchodov a realizácií obchodných transakcií pri nákupe a predaji a preprave svojich produktov. Dozviete sa presné definovanie podmienok obchodu, kto a kedy znáša náklady na dopravu , poistenie tovaru a škody za poškodenie počas prepravy, podmienky realizácie obchodu z pohľadu práv a povinností zmluvných strán, štandardy Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.

Cieľová skupina: obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, špedičných spoločností, disponentov. Je určený pre tých, ktorí potrebujú získať potrebný prehľad a orientáciu vo využívaní doložiek pri uzatváraní kontraktov, obchodných zmlúv, prepravných a prepravno-obstarávateľských zmlúv. Vhodné pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Obsah:

1. Medzinárodné pravidlá pre výklad dodacích podmienok

2. Čo sú dodacie podmienky, ich význam a používanie v obchodnej praxi 

3. Rozdelenie dodacích podmienok podľa skupín a druhu dopravy

4. Výklad pravidiel s príkladmi z praxe  

5. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho u každej doložky

6. Zodpovednosť za dodanie a prevzatie tovaru

7. Dodacie lehoty pre zmluvné strany

8. Prechod vlastníckych práv k tovaru

9. Miesto prechodu nákladov na dopravu a prechodu rizika

10. Určenie zodpovednosti za stratu, zničenie, poškodenie, znehodnotenie tovaru počas prepravy

11. Vplyv podmienok na clo a DPH

12. Vplyv dodacích podmienok na realizáciu obchodu od jeho uzavretia cez dopravu až po dodanie tovaru

13. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU

 

Incoterms 2020 - výklad obchodných podmienok

Termíny konania všeobecnej formy:  18.8.2022;  29.9.2021;  27.10.2022;  22.12.2022  v Trnave alebo on line / interne 

  Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

  ON LINE forma: kedykoľvek po dohode cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Odborný seminár venovaný používaniu nových medzinárodných pravidiel pre výklad obchodných podmienok (International Commercial Terms) podľa úpravy pravidiel vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou INCOTERMS 2020, ktoré sa v praxi aplikujú s účinnosťou od 1.1.2020.. Pravidlá sa aplikujú v praxi podľa znenia štandardov vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži. Ich cieľom je uľahčenie domáceho i medzinárodného  obchodu podľa štandardov, ktoré riešia a určujú najmä prechod nákladov z predávajúceho na kupujúceho a prechod rizík z titulu poškodenia alebo straty tovaru počas prepravy. Vďaka prehľadnej úprave, našim dlhoročným skúsenostiam a prezentovaniu pravidiel v súvislostiach ako s colnými, tak prepravnými a logistickými procesmi, účastníci získajú komplexný a ucelený prehľad. O INCOTERMS 2020 sa dozviete pútavou formou. Správne určenie, dohodnutie, použitie pravidla dohodnutého obchodníkmi už pri uzatvorení samotnej obchodnej transakcie šetrí čas, náklady, nespôsobuje incidenty pre prechode nákladov a rizika najmä pri preprave a colných formalitách na hranici i vo vnútrozemí, poskytuje právny a organizačný rámec pre správny a nerušený priebeh obchodnej transakcie.

Cieľ seminára: poskytnúť účastníkom podrobné informácie potrebné pri uzatváraní obchodov a realizácií obchodných transakcií pri nákupe a predaji a preprave svojich produktov. Dozviete sa presné definovanie podmienok obchodu, kto a kedy znáša náklady na dopravu, poistenie tovaru, škody za poškodenie počas prepravy, podmienky realizácie obchodu z pohľadu práv a povinností zmluvných strán, štandardy Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži.

Cieľová skupina: najmä obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, špedičných spoločností, disponentov. Je určený pre tých, ktorí potrebujú získať potrebný prehľad a orientáciu vo využívaní doložiek pri uzatváraní kontraktov, obchodných zmlúv, prepravných a prepravno-obstarávateľských zmlúv. Vhodné pre stupeň znalostí: začiatočníci, mierne pokročilí.

Obsah:

 1. Čo stanovujú pravidlá Incoterms 2020
 2. Čo nestanovujú pravidlá Incoterms 2020
 3. Ako najlepšie zapracovať pravidlá Incoterms 2020
 4. Riziko pri dodaní a nákladoch v pravidlách Incoterms 2020
 5. Čo vyplýva z pravidiel Incoterms 2020 pre dopravcu
 6. Pravidlá kúpnej zmluvy a ich vzťah k iným zmluvám
 7. Rozdelenie pravidiel Inocterms 2020:  pre námornú/vnútrozemskú vodnú dopravu a pre všetky druhy dopravy (univerzálne)
 8. Postup podľa pravidiel Incoterms 2020
 9. Rozdiely medzi Incoterms 2010 a Incoterms 2020
 10. Riziká aplikácie rôznych variant pravidiel Incoterms 2020
 11. Znenie a výklad univerzálnych pravidiel Incoterms 2020 (EXW, FCA, CPT,CIP, DAP, DPU, DDP)
 12. Znenie a výklad pravidiel pre vodnú/námornú dopravu Incoterms 2020 (FAS, FOB, CFR, CIF)
 13. Výklad povinností predávajúceho a kupujúceho – všetky pravidlá
 14. Diskusia a odpovede

 

VIAC TU

Intrastat-SK 2022 po novom - zásadné systémové zmeny

Termíny konania všeobecnej formy:  11.8.2022,  8.9.2022,  13.10.2022,  10.11.2022,  8.12.2022  v Trnave alebo on line / interne   

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek po dohode cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

Cieľ seminára: naučíme účastníkov správne postupovať pri vykazovaní údajov v inteastat hlásení pri prijatí i odoslaní tovaru. Naúčíme účastníkov ako zostaviť intrastat hlásenie pri prijatí a odoslaní, taktiež ako postupovať pri colnom zatriedení tovaru a ako priradiť tovaru správny intrastat kód. naučíme účastníkov ako vykazovať v intrastat hlásení správne osobitné prípady a transakcie, dozviete sa ako vplývajú ustanovenia zákona o DPH na vykazovanie údajov a tiež ako zvládnuť jednoducho elektronický prenos údajov na Fiančnú správu SR. Upozorníme účastnákov na možné riziká a chyby, ktorých sa firmy obvykle dopúšťajú pri spracovaní údajov a ich vykazovaní v intrastat hlásenich. Získate odpovede na všetky Vaše otázky a od odborného lektora. Ako bonus máte možnosť kedykoľvek po skončení školenia konzutlovať bezplatne s lektorom Vaše prípady a poradiť sa s lektorom ako správne postupovať v konkrétnom prípade.   

Cieľová skupina: obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, ktorí komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Vhodné pre: začiatočníkov a mierne pokročilých.

 

1. časť - úvod, systém a nastavenie intrastatu

 • legislatívny základ platné právne normy EÚ aSR, vysvetlenie pojmov a rozdiely
 • zákon o DPH, colné predpisy, aktuálny colný sadzobník na rok 2022
 • Vyhláška Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023
 • účel a fungovanie systému štatistického zisťovania, colnej únie a jednotného trhu EÚ
 • kedy vzniká a zaniká intrastat spravodajská povinnosť, 
 • limity pre podávanie intrastat hlásení - prah oslobodenia a prah transakcie
 • povinnosť a spôsob podávania intrastat hlásení pri prijatí a odoslaní
 • predmet intrastat hlásení a výnimky
 • ako rozlíšiť kedy podať intrastat hlásenie a kedy nie, či môj tovar patrí do Intrasatu
 • ako priradiť tovaru správny kód tovaru podľa platnej kombinovanej nomenklatúry – praktické návody a postupy
 • medziročné zmeny kódov v aktuálnej kombinovanej nomenklatúre 2021 a 2022

2. časť - hlásenia intrastat a praktické riešenia  

 • ako správne vyplniť hlásenie pri prijatí, odoslaní
 • kedy podať opravné, kedy nulové hlásenie - ako ich vyplniť
 • priebeh trojstranného obchodu a jeho vykazovanie 
 • nepriamy dovoz a vývoz s následným dodaním tovaru do iného členského štátu s oslobodením od DPH
 • ako vykazovať dobropisy, zmeny vo vykazovaní opráv
 • inštrukcie pre elektronické  podanie hlásení spravodajskou jednotkou viacerými spôsobmi
 • vykazovanie zušľachtenia, premiestnenia tovaru 
 • vykazovanie software, odpadu, rozložených zásielok
 • možnosti kumulácie údajov v hláseniach, jednoduchá kumulácia a prah transakcie – príklady z praxe
 • SIMSTAT - pripravované zmeny pri zjednodušení štatistického vykazovania - informatívne
Naučíme Vás ako správnym postupom ako vykazovať údaje; ako zostaviť hlásenie; ako zatriediť tovar
a priradiť mu správny kód tovaru, ak chýba na faktúre; ako vykázať osobitné prípady; akon vpláva zákon o DPH na
vykazovanie údajov; ako elektornicky podávať hlásenia. Prestavíme príklady z praxe, upozorníme na možné riziká a chyby,
ktoré sa obyvkle vyskytujú. Získate odpovede na Vaše otázky a od odborného lektora a to i po skončení seminára.

 

VIAC TU

 

Kontrola položiek s dvojakým použitím

Termíny konania všeobecnej formy:   na objednávku  

Interná forma: na objenávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie

 https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ školenia: položky s dvojakým použitím, vrátane softvéru a technológii, ktoré podliehajú efektívnej kontrole pri exporte z Európskej únie. Naučiť o systéme spoločnej kontroly a harmonizovanej politiky, ktorou kompetentné orgány vynucujú a monitorujú v členských štátoch  pohyb  položiek s dvojakým  použitím, tzv. DUAL USE. Kontroly sa realizujú na základe spoločných zoznamov položiek s dvojakým použitím, vrátane ich aktualizácie, zoznamu destinácií a smerníc ktoré sú účinnými prvkami systému kontroly exportu. Zodpovednosť za rozhodovanie o žiadostiach o vývozné povolenia spočíva na národných úradoch. Prenos softvéru a technológie prostredníctvom elektronických médií, faxu alebo telefónu do destinácií mimo EÚ sa musí taktiež kontrolovať. Mimoriadna pozornosť je venovaná problematike reexportu a konečného použitia. Právomoci colných orgánov podľa Colného kódexu Únie a vykonávacích predpisov sú zachované. Členské štáty vykonávajú kontroly transferov určitých položiek s dvojakým použitím v rámci EÚ s cieľom garantovať verejný poriadok a verejnú bezpečnosť.

Cieľová skupina:  všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie. Vývozcovia, dovozcovia, výrobné firmy, distribútori, sprostredkovatelia, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, pracovníci logistiky, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.

Program seminára: 

 1. Právny rámec kontroly položiek s dvojakým použitím
 2. Základné pojmy a vysvetlenie ich významu
 3. Rozsah pôsobnosti kontroly
 4. Orgány zodpovedné za kontrolu exportu v Slovenskej republike
 5. Predkladanie žiadostí a povoľovacie konanie
 6. Vývozné povolenie a povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb 
 7. Zoznamy položiek s dvojakým použitím a ich aktualizácia
 8. Colné konanie pri položkách s dvojakým použitím
 9. Kontrolné opatrenia a povinnosti vývozcov
 10. Zoznam položiek a technológie s dvojakým použitím (príloha I)
 11. Podmienky nakladania s týmto to položkami a ich špecifikácia

Kategórie položiek s dvojakým použitím:   

0  Jadrové materiály, zariadenia a príslušenstvo

                   1  Osobitné materiály a súvisiace príslušenstvo

2  Spracovanie materiálov

3  Elektronika

4  Počítače

5  Telekomunikácie a „ochrana informácií“

6  Snímače a lasery

7  Navigácia a letecká elektronika

8  Námorné loďstvo

9  Letectvo, kozmonautika a pohon

 1. Všeobecné vývozné povolenie EÚ (príloha II)
 2. Vzor individuálneho alebo rámcového vývozného povolenia (príloha IIIa)
 3. Vzor povolenia pre poskytovanie sprostredkovateľských služieb (príloha IIIb)
 4. Spoločné prvky pre uverejňovanie v úradných vestníkoch členských štátov (príloha IIIc)
 5. Zoznam  tovaru  pre povolenie na transfery položiek s dvojakým použitím v rámci EÚ (príloha IV)

VIAC TU

Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika

Termíny konania všeobecnej formy:  30.8.2022,  20.9.2022,  11.10.2022,  8.11.2022; 6.12.2022  v Trnave alebo on lien / interne

Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

ON LINE forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode cez zdieľané pripojenie

https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára:  jednodňový odborný seminár zameraný na základné a relevantné činnosti špeditéra v oblasti medzinárodného zasielateľstva a colnej problematiky. Poskytnúť účastníkom základné a relevantné informácie o zasielateľstve o jeho postavení a úlohe v medzinárodnom kontexte, vysvetliť dôležité činnosti špeditéra pri výkone jeho práce v colnej oblasti v pozícii colného zástupcu, poukázať na relevantné úlohy pri plnení  medzinárodných dodacích podmienok Incoterms, informovať o dôležitých právach a povinnostiach v procese colného konania s dôrazom na subjektívne a objektívne nedostatky a chyby z praxe, poukázať na zmeny v colných predpisoch po 1.1.2021.

Cieľová skupina: seminár je určený najmä pre hospodárske subjekty (obchodné, logistické, prepravné a špedičné spoločnosti), ktoré obchodujú s tovarom alebo zabezpečujú zasielateľstvo so zahraničnými hospodárskymi subjektmi usadenými mimo EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, účtovníci, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, ktorí pripravujú podklady k colnému konaniu, disponenti dopravy, koordinátori, dispečeri, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod).

Program seminára:

 1. Medzinárodný obchod a medzinárodné dohody (význam, formy, druhy a členenie dopravy, dohody A.T.P., RID, CITES, CMR T.I.R, A.T.A.),
 2. Medzinárodný obchodný reťazec (členovia, postavenie, úlohy)
 3. Základné pojmy a činnosti v zasielateľstve (zasielateľstvo, zasielateľ, zasielateľská zmluva, príkazca, sprostredkovateľ prepravy, prepravca, dopravca, obstaranie prepravy)
 4. Dodacie podmienky Incoterms a činnosť zasielateľa (význam, rozdelenie, využitie v praxi, zodpovednosť kupujúceho a predávajúceho, prechod nákladov, rizík a vlastníckych práv, ich vplyv na kúpnu a následne na prepravnú a zasielateľskú zmluvu)
 5. Základné komunitárne a národné colné predpisy - súčasný stav (význam a použitie v praxi, zmeny od 1.1.2022
 6. Colné režimy (účel, druhy, príklady z praxe)
 7. Colná hodnota, zatriedenie a pôvod tovaru (stručný výklad a význam)
 8. Colné konanie - postavenie a úlohy zasielateľa (význam, začiatok, formality, práva a povinnosti zasielateľa, colného deklaranta/zástupcu, colný dlh)
 9. Zastupovanie v colnom konaní (význam, právna zodpovednosť, druhy a rozdiely)
 10. Schválený hospodársky subjekt (význam, druhy certifikátov, výhody, proces certifikácie)
 11. Diskusia

VIAC TU

Odborný colný kurz deklaranta (4 dni)

Termín konania všeobecná forma:  22.8. - 25.8.2022;   17.10. - 20.10.2022 v Trnave alebo on line / interne    

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/  

     Organizujeme v spolupráci so stavovskou a profesijnou organizáciou colníkov v SR

 

Cieľ kurzu: Štvordňový odborný colný kurz deklaranta je zameraný na podstatné okruhy tém (1. Colné predpisy, 2. Colné zatriedenie, 3. Colná hodnota tovaru, 4. Pôvod tovaru, 5. Plnenie formalít a procesné úkony) pri plnení colných formalít v rámci colného konania v súvislosti s realizáciou obchodných transakcií s tretími krajinami. Je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.   

Cieľ kurzu: získanie zručností a poznatkov z aplikácie colných predpisov v praxi. Môžete preukázať odbornú spôsobilosť osôb v súlade s čl. 39 písm. d) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 952/2013 a čl. 27 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447 k štatútu AEO. Kurz sa zameriava na praktické stránky, lektorujú ho odborníci z dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami z colnej oblasti a profesijného vzdelávania dospelých.

Cieľová skupina: úplní začiatočníci i mierne pokročilí, pracovníci logistiky, colní deklaranti, obchodníci a nákupcovia, zasielatelia, disponenti, dispečeri, colní zástupcovia. Vhodné tiež expedientov, advokátov a pracovníkov zahraničného obchodu.

Program kurzu:

1. MODUL - Colné predpisy a porušenie, práva a povinnosti deklaranta/zástupcu, status, colný dlh

 • Základné colné predpisy, rozsah platnosti , vymedzenie pojmov 
 • Práva a povinnosti vyplývajúce z colných predpisov (colný deklarant, colné zastúpenie, SHS, prehliadka tovaru)
 • Preprava tovaru na colné územie Únie (PCV, colný dohľad, predloženie, vykládka, prehliadka tovaru) 
 • Colný status tovaru (význam, vysvetlenie, rozdiel medzi statusom a pôvodom)
 • Colný dlh - zabezpečenie, druhy, formy a spôsob záruk, vznik, vymeranie, výber, platba, zánik
 • Vrátenie a odpustenie cla, systém oslobodenia od cla v EÚ - postup 
 • Porušenie colných predpisov

2. MODUL - Colný sadzobník/TARIC, colné zatriedenie, zjednodušené postupy, colné režimy

 • Klasifikácia tovarov podľa HS, KN a TARICovej nomenklatúry - vysvetlenie, hierarchia, súvislosti
 • Spoločný colný sadzobník, kombinovaná nomenklatúra - zatriedenie tovaru, členenie, interpretačné pravidlá, príklady
 • TARIC SK/EÚ - práca s databázou, vyhľadávanie, výpočet colného dlhu, príklady
 • Štandardné a zjednodušené colné vyhlásenia a zjednodušene postupy 
 • Overovanie, prepustenie do voľného obehu a nakladanie s tovarom (zničenie, prenechanie, predaj) 
 • Colné režimy – vývoz, voľný obeh, osobitné colné režimy (žiadosti, rozhodnutia, pravidlá)
 • Dočasné uskladnenie - podmienky, povolenie, skončenie, prepustenie do colného režimu, nakladanie s tovarom

3. MODUL – Kontrola po prepustení, colná hodnota, vyplňovanie colných  vyhlásení, Incoterms 2020

 • Kontrola po prepustení tovaru
 • Colná hodnota tovaru (transakčná metóda, pripočítavané náklady, nezahrnuté prvky) 
 • Náhradné metódy určovania colnej hodnoty, kompendium textov EÚ určovania colnej hodnoty 
 • Uvádzanie údajov o colnej hodnote do colných vyhlásení a spôsob rozpočítavania nákladov na dopravu
 • Praktické vyplňovanie colných vyhlásení pri dovoze a vývoze 
 • Incoterms 2020 - praktické odporúčania pri aplikácií obchodných podmienok

4. MODUL – Pôvod tovaru a výklad pravidiel pôvodu, elektronické colné konanie a jeho priebeh a podmienky

 • Význam pôvodu tovaru, preferenčný a nepreferenčný pôvod
 • Výklad pravidiel pôvodu v medzinárodnom obchode  
 • Zmluvné a autonómne prostriedky colnej a obchodnej politiky - medzinárodné dohody, ich význam výklad obsahu   
 • Prehľad dohôd a krajín podľa preferenčnej príslušnosti k EÚ
 • Dôkazy o pôvode tovaru - osvedčenia, vyhlásenia, vzory, vystavenie, použitie  

Elektronické colné konanie pri vývoze a dovoze - podmienky a priebeh

VIAC TU

Odborný kurz pre osoby zodpovedné za colné záležitosti - 4 dni

Termín konania všeobecná forma:  na objednávku   

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/  

     Odborný kurz organizujeme v spolupráci so Spolkom colníkov SR 

 

Cieľ kurzu: je určený podľa čl. 27 ods. 1 písm. b) bod ii) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 pre osoby zodpovedné za colné záležitosti žiadateľa o získanie statusu schváleného hospodárskeho subjektu, alebo žiadateľa o zjednodušené postupy ustanovené v colných predpisoch. C&D Services s.r.o. je vzdelávacia inštitúcia, ktorú na účely poskytovania takejto kvalifikácie uznávajú colné orgány alebo orgán členského štátu poverený odbornými školeniami v súlade s Unitánou právnou úpravou uvedenou vyššie.

Cieľová skupina: osoby zodpovedné za colné záležitosti žiadateľa o získanie statusu schváleného hospodárskeho subjektu (ďalej len „SHS“), kontaktné osoby u SHS, osoby, ktoré žiadajú o zjednodušené colné postupy podľa colných predpisov (schválený príjemca, schválený odosielateľ, zápis do evidencie deklaranta pri dovoze / vývoze, schválený vývozca a pod.) pre hospodárske subjekty, ktoré vystupujú v úlohe  výrobcov, dovozcov, vývozcov, colných deklarantov, dopravcov, zasielateľov, sprostredkovateľov a iných.

Program kurzu:  

 

1. deň – Colné predpisy, AEO, colné konanie, colné režimy, sankcie, Incoterms 2020 (8 hodín)

 

Colné predpisy, zastúpenie, AEO, coné konanie, colné režimy (rozsah 4 hodiny)

 • Základné pojmy a základné colné predpisy,
 • Povinnosť súčinnosti deklaranta v praxi a colné zastúpenie v colnom konaní, 
 • Význam a pravidlá udelenia AEO povolenia, výhody statusu AEO,
 • Colné konanie a colná štatistika - colný status, začiatok, priebeh, ukončenie colného konania, povinnosti účastníkov, extrastat a INTRASTAT vysvetlenie, rozdiely, zásady, spracovanie,
 • Colné režimy – voľný obeh, osobitné colné režimy, vývoz; prepustenie tovaru do colného režimu, nakladanie s tovarom, oslobodenie od dovozného cla,
 • Sankcie vo vzťahu k porušeniam colných predpisov, odvolacie konanie, lehoty,

Diskusia, otázky a odpovede

 

INCOTERMS 2020 (4 hodiny)

 • Rozdelenie podľa druhov dopravy,
 • Zmeny pravidiel a používanie,
 • Prechod nákladov a rizík z predávajúceho na kupujúceho, miesto a prístvav dodania, miesto a prístav určenia,
 • Bezpečnosť, poistenie, manipulačné poplatky, zmluva o preprave, náklady na vyloženie tovaru, dodávky na palubu, colné konanie
 • Výklad jednotlivých doložiek EXW, FCA, CPT, CIP, CFR, CIF, DAP, DPU, DDP

Diskusia, otázky a odpovede

 

2. deň – Klasifikácia tovaru, zatriedenie, pôvod tovaru (8 hodín)

 

Všeobecné pravidlá pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry (rozsah 4 hodiny)

 • Všeobecné pravidlá pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a ich aplikácia,
 • Používanie vysvetliviek k HS a ku kombinovanej nomenklatúre,
 • Nariadenia Komisie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a rozsudky Európskeho súdneho dvora,
 • Nomenklatúrne zatriedenie tovaru, záväzná informácia o zatriedení tovaru,
 • TARIC – databáza colnej a obchodnej legislatívy.
 • Zákazy a obmedzenia pri dovoze a vývoze tovaru – druhy, aplikácia, overenie podľa tovaru a krajiny.

Diskusia, otázky a odpovede

 

Pôvod tovaru (rozsah 4 hodiny)

 • Základné pojmy, význam pôvodu, nepreferenčný / preferenčný pôvod – vysvetlenie, význam, aplikácia
 • Štatút tovaru verzus pôvod tovaru – vysvetlenie rozdielov pre správnu aplikáciu v praxi,
 • Preukazovanie pôvodu tovaru a dôkazy o pôvode tovaru,
 • Medzinárodné zmluvy – preferenčné zaobchádzanie, dohody o colnej únii (TR, AD, SM), zóny voľného obchodu (FTA), autonómne preferencie (GSP).

Diskusia, otázky a odpovede

 

3. deň – Zjednodušené postupy, ECK, colný dlh, colný dlh, colná hodnota (8 hodín)

 

Zjednodušené postupy (rozsah 1 hodina)

 • Druhy zjednodušení, získanie, povolenia, aplikácia v praxi,

 

Elektronická komunikácia (ďalej len ECK) s colnými orgánmi (rozsah 4 hodiny)

 • Podmienky pre elektronickú komunikáciu,
 • Spôsob podania elektronického colného vyhlásenia,
 • Priebeh elektronickej komunikácie vývoz / dovoz / tranzit, 
 • Vypĺňanie elektronického colného vyhlásenia pre dovoz, vývoz, tranzit tovaru.

Diskusia, otázky a odpovede

 

Colný dlh,  colná hodnota (rozsah 3 hodiny)

 • Colný dlh – vznik, platba, zánik,
 • Záruky za colný dlh - druhy, spôsoby, výška, povinné / nepovinné, oslobodenie, zníženie, 
 • Colná hodnota - pripočítateľné a nezapočítateľné položky, príklady,
 • Základ DPH, podmienky pre uplatnenie oslobodenia od DPH, zásady vrátenia DPH.
 • Spôsob výpočtu colného dlhu.

Diskusia, otázky a odpovede

 

4. deň – Skúška ústnou a písomnou formou (predtým opakovanie a súhrn tém)

 

VIAC TU

Práva a povinnosti deklaranta a colného zástupcu

Termíny konania všeobecnej formy:  23.2.2021;   30.3.2021;   1.6.2021   v Trnave   

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Jednodňový seminár s prezentáciou poznatkov z praxe pri obchodných operáciách vykonávaných v rámci zahraničného obchodu, rizík a nesprávnych postupov, ktorých sa deklaranti a obchodníci dopúšťajú a ktoré nepriaznivo vplývajú na hospodárske výsledky a zisk. Eliminujte dopady vo forme   problémov z titulu colných deliktov a finančných sankcií. Tomu sa dá efektívne predísť alebo  ho po vzniku pragmaticky a správne riešiť a eliminovať tak dopady a riziká na chod firmy.

Cieľ školenia: poskytnúť účastníkom komplexné informácie o postavení, právach a povinnostiach deklaranta spojených s dovozom a vývozom tovaru, colným dohľadom, osobitne pri dočasnom uskladnení tovaru, odoberaní vzoriek a pri colnom konaní. Naučíme Vás uplatňovať vaše práva a plniť si riadne a včas povinnosti. Kde sa najčastejšie dopúšťajú deklaranti pochybení? To Vám zodpovieme.

Cieľová skupina: dovozcovia, vývozcovia, colný deklaranti, zástupcovia v colnom konaní, špeditéri, dopravcovia, tzn. osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s colným úradom a uplatňujú svoje práva pri dovoze, vývoze a colnom konaní.

Program seminára:  

 1. Legislatívny základ
 2. Podanie colného vyhlásenia
 3. Prehliadka tovaru a odoberanie vzoriek
 4. Určovanie colnej hodnoty
 5. Štatút / pôvod tovaru
 6. Povinnosti a práva pri colných režimoch
 7. Dočasné uskladnenie
 8. Miesto colného konania
 9. Prepustenie tovaru
 10. Colný dlh
 11. Vrátenie cla
 12. Opravné prostriedky
 13. Diskusia

VIAC TU

 

Preferenčný pôvod v medzinárodnom obchode

Termíny konania všeobecná forma:  22.9.2022;  24.11.2021  v Trnave alebo on line / interne

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie 

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: prevedieme Vás krok za krokom problematikou preferenčného pôvodu tovaru s praktickými príkladmi riešenia prípadov z aplikačnej praxe. Naučíme Vás správne vystaviť dôkazy pôvodu v Európskej únií, dozviete sa o preferenčnom rámci obchodovania medzi Európskou úniou a inými krajinami. Spoznáte možnosti využitia preferenčných výhod, súčasne Vás naučíme ako zistíte, či máte a kedy na ne nárok. Dozviete sa aké sú možnosti kumulácie, aplikácie zjednodušení, či ako správne vystaviť dodávateľské vyhlásenie. Predchádzajte vzniku incidentov, ušetrite čas, prostriedky prijatím včasných opatrení cez nastavenie Vášho systému. Vyškolíme Vašich pracovníkov, aby správne aplikovali pravidlá preferenčného pôvodu tovaru pri dovoze, resp. vývoze a získali pre Váš tovar konkurenčnú výhodu a ušetrili nemalé finančné prostriedky.

Cieľová skupina:  obchodné subjekty, podnikatelia, obchodujúci s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colný deklaranti, obchodníci, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.   

Program seminára:  

 1. Preferenčné systémy Európskej únie, dôkazy pôvodu, schválený vývozca, kumulácia
 1. Preferenčné systémy Európskej únie, zmluvné – dvojstranné, mnohostranné, jednostranné - nerecipročné 
 2. Podmienky získania preferenčného pôvodu, dostatočné spracovanie, minimálne operácie
 3. Dôkazy preferenčného pôvodu tovar
 4. Kumulácia tovaru n na báze zhodnosti pravidiel pôvodu
 5. Zjednodušený postup pri potvrdzovaní pôvodu tovaru, schválený vývozca
 1. Najčastejšie pochybenia, podporné dokumenty, následná verifikácia
 1. Chyby v preferenčných dokladoch a najčastejšie nedostatky u schválených vývozcov
 2. Dôvody, ktoré vedú k neuznaniu preferenčných dokladov
 3. Možné úpravy pri vystavovaní preferenčných dokladov
 4. Vystavovanie dodávateľských vyhlásení
 5. Verifikácia dodávateľského vyhlásenia, verifikačné konanie - tlačivo INF 4
 6. Záväzné informácie o pôvode tovaru
 7. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU

TARIC, colný sadzobník a colné zatriedenie tovaru

Termín konania všeobecnej formy:   na objednávku      

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie 

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ školenia: jednodňový odborný seminár venovaný problematike colného zatriedenia tovaru. Správne zatriedenie tovaru a priradenie kódu zodpovedajúce podpoložke colného sadzobníka má vplyv nielen na výmer dovoznej platby, ale tiež na uplatnenie netarifných obchodnopolitických opatrení. Správne zatriedenie je alfou a omegou pri colnom konaní a je prvým z jeho troch základných pilierov, na ktorých je postavené celé colné konanie.  Naučíme Vás správne postupy a zásady, ktoré budete vedieť aplikovať v rámci postupu pri zatriedení tovaru. Správnym zatriedením predídete riziku z porušovania colných predpisov bez ohľadu na to, či ide o úmysel, alebo opomenutie správnej aplikácie colného zatriedenia tovaru.     

Cieľová skupina: všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti, zástupcovia v colnom konaní.

Program seminára:

 1. Spôsob klasifikácie tovaru v medzinárodnom obchode - HS, KN, TARIC – vysvetlenie významu a použitia
 2. Spoločný colný sadzobník – štruktúra, orientácia, poznámky, používanie
 3. Príklady používania colného sadzobníka, poznámok k triedam a kapitolám
 4. Riešenie konkrétnych zadaní colnotarifného zatriedenia tovaru
 5. Porovnanie a používanie Spoločného colného sadzobníka a databázy TARIC
 6. Harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatúra
 7. Aplikácia interpretačných pravidiel - postup pri zatriedení tovaru
 8. Dodržiavanie základných zásad pre správne colnotarifné zatriedenie
 9. Databáza TARIC SK / TARIC EU – vysvetlenie ich štruktúry, významu a správneho používania
 10. Záväzné informácie o pôvode tovaru a o nomenklatúrnom zatriedení (ďalej len ZINZ)
 11. Diskusia

VIAC TU

Výklad pravidiel pôvodu pre obchodnú prax

Termíny konania:   na objednávku   

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: odborný seminár venovaný problematike pôvodu tovaru pre uľahčenie obchodovania sa tovarom. Vývozcovia - dozviete sa ako požiadať o zodpovedajúci dôkaz (osvedčenie) o pôvode a či plníte kritériá pre priznanie preferenčného pôvodu. Dovozcovia - dozviete sa ako uplatniť nárok na preferenčné zaobchádzanie, aký druh dôkazu pôvodu predložiť pri colnom konaní. Či, ako, kedy získať zjednodušený postup schválený vývozca. Kódy a dôkazy pri uplatnení nároku na priznanie preferencie. Odborný lektor Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. Vám odpovie na otázky i po skončení odborného seminára. 

Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, obchodníkov, nákup/predaj, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníci zodpovedný za styk s colným zástupcom.  

Program seminára:

 1. O čom hovoria pravidlá pôvodu, vymedzenie pojmov,
 2. Ako rozoznám kedy ide o nepreferenčný alebo preferenčný pôvod?
 3. Kedy má nepreferenčný pôvod svoje opodstatnenie?
 4. Ako postupovať pri určení pôvodu?
 5. Podlieha môj tovar preferenčnému zaobchádzaniu, uplatnenie nároku na preferenciu pri dovoze?
 6. Medzinárodné dohody a preferencie, systém GSP a autonómne preferencie, kódy a druhy osvedčení,
 7. Aké kritériá pre priznanie preferenčného pôvodu musia byť splnené pri vývoze?
 8. Aké základné pravidlá sa uplatňujú pri určení pôvodu v závislosti od výrobku:
  • Pravidlo pridanej hodnoty (hodnotové pravidlo),
  • Pravidlo tarifného skoku (zmena HS kódu – 4/6 miesta),
  • Výroba z určitých výrobkov (špecifické spracovateľské operácie),
  • Opracovanie / spracovanie úplne získaných materiálov.
 9. Čo sa považuje za minimálne / jednoduché operácie ako nedostatočné k priznaniu pôvodu tovaru,
 10. Čo sa považuje za dostatočné opracovanie / spracovanie pre priznanie pôvodu tovaru,
 11. Schválený vývozca, dodatočné vystavenie, podporné doklady a dodávateľské vyhlásenia,
 12. Kumulácia, určujúce jednotky, náhradné diely, súpravy, neutrálne prvky,
 13. Diskusia, otázky a odpovede na otázky.

VIAC TU

Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta

Termíny konania:  na objednávku 

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ kurzu: je sústredený na najpodstatnejšie základy pre výkon  pracovnej funkcie colného deklaranta. Aplikačná prax vyžaduje nielen dobrú orientáciu v colnej problematike, ale najmä odbornú spôsobilosť a jej preukázanie. Zvládnuť povinnú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi môže len pracovník znalý colných predpisov a procedurálnych postupov. Výučba prebieha prakticky a efektívne, skúsenými odbornými lektormi z dlhoročnou colnou praxou. Odporúčame všetkým začiatočníkom, ktorý majú vážny záujem o prácu colného deklaranta a splnenie základnej podmienky odbornej spôsobilosti pre jej výkon v súlade s požiadavkami podľa komunitárnych colných predpisov. Naučíme účastníkov používať odbornú colnú terminológiu a zorientovať sa v colných predpisoch, správne postupy pri zatriedení, práci s colným sadzobníkom a databázou TARIC (SK/EÚ), ako aplikovať pravidlá pôvodu a ako určiť colnú hodnotu tovaru. Vysvetlíme priebeh colného konania, fázy, vyplňovanie CV pri dovoze a vývoze, podmienky elektronickej komunikácie s colnými orgánmi,  ako využívať zjednodušené postupy, ako získať povolenie. Môžete kedykoľvek konzultovať s lektorom v kurze i po jeho skončení.

Cieľová skupina: colní deklaranti, colní zástupcovia, pracovníci zahraničného obchodu, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, nákupcovia, obchodníci, expedienti, dispečeri, disponenti, advokáti.

Program kurzu:

1. Modul - Colná únia, colné predpisy, colné režimy, záruky, porušenia

 1. Fungovanie Európskej únie ako colnej únie a jednotného  trhu
 2. Colná terminológia, základné pojmy,  štruktúra základných colných predpisov  
 3. Colné režimy – vysvetlenie; colné vyhlásenia, formy, vystavovanie (dovoz, vývoz, tranzit)
 4. Záruky, colný dlh – obligátne/fakultatívne, zníženie/oslobodenie, vznik, vymeranie, platba
 5. Zodpovednosť deklaranta a sankcie za porušenia colných predpisov

2. Modul - Klasifikácia tovarov, HS, KN, colný sadzobník, TARIC, Incoterms 2020  

 1. Klasifikácia tovaru podľa Medzinárodného dohovoru o HS opisu a číselného označovania
 2. Spoločný colný sadzobník a kombinovaná nomenklatúra -  zatriedenie, triedy, kapitoly, pravidlá, príklady
 3. TARIC SK/EÚ - práca s databázou, vyhľadávanie, výpočet colného dlhu, príklady
 4. Medzinárodné dodacie podmienky INCOTERMS 2020 - prehľad  používania

3. Modul - Pôvod, colná hodnota, ECK, zjednodušené postupy, vyplňovanie, zmeny

 1. Základy pôvodu tovaru; Základy colnej hodnoty  
 2. Elektronické colné konanie pri vývoze a dovoze – náležitosti a ako na to   
 3. Zjednodušené postupy v colnom konaní - význam, použitie, podmienky pre povolenie
 4. Vyplňovanie colných vyhlásení - pravidlá pri dovoze a vývoze   
 5. Podstatné zmeny v unitárnych a slovenských colných predpisoch

Záverečná diskusia, otázky a odpovede, užitočné weby

 

VIAC TU

Zjednodušené postupy a optimalizácia logistiky

Termíny konania:   na objednávku 

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Odborný seminár venovaný zjednodušeným postupom, ktoré umožňujú plnenie colných formalít bez povinnosti predkladať tovar colnému úradu a bez závislosti na úradných hodinách pobočky colného úradu. Sídlite ďaleko od najbližšej pobočky colného úradu, alebo ak ste limitovaný úradnými hodinami pobočky colného úradu, alebo chcete priebežne, operatívne a podľa vlastnej potreby vybavovať zásielky z a do tretích krajín, tak odporúčame ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY. Získate kontrolu nad vlastnými transakciami a riadite si procesy oveľa efektívnejšie bez prestojov na colnici a zvýšených nákladov a poplatkov. Pri častejšie opakovaných operáciách s tretími krajinami siahajú po zjednodušených postupoch malé aj stredné firmy. Naučíme Vás optimalizovať  logistiku firmy využitím zjednodušených postupov cez elektronickú  komunikáciu z colným úradom, so všetkým Vám pomôžeme, nastavíme Váš systém a zaškolíme Vašich pracovníkov.    

Cieľ školenia:  poskytnúť komplexné informácie k efektívnemu  nastaveniu vlastného systému, optimalizovať procesy, znížiť  náklady z dôvodu plnenia colných formalít, zvýšiť rýchlosť vybavovania zásielok pri dovoze, vývoze a tranzite.  Zjednodušené  colné postupy pri obchodovaní s tretími krajinami pre  stredné a veľké firmy, logistické, výrobné, operátorov v preprave na trhu EÚ, alebo pre poskytovateľov colných služieb, ktorí vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní.   

Cieľová skupina: obchodné firmy, výrobné firmy, ktoré obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, logistické spoločnosti,  operátori v termináloch, na letiskách, prístavoch, prevádzkovatelia colných skladov a logistických centier, kuriérske a prepravné spoločnosti a subjekty prepravujúce tovary všetkými druhmi dopravy.

Program seminára:  

 1. Základné colné predpisy komunitárne (EÚ) a národné (SR) 
 2. Druhy zjednodušených postupov, štandardný a zjednodušený postup – vysvetlenie rozdielov a výhod
 3. Plnenie podmienok pre udelenie povolenia, povolenie, uplatňovanie zjednodušených postupov
 4. Ekonomické a praktické dôvody využívanie zjednodušených postupov
 5. Zjednodušené postupy v tranzite - schválený príjemca, schválený odosielateľ - začatie a ukončenie tranzitu
 6. Celková záruka, zníženie/oslobodenie od celkovej záruky pre tranzit   
 7. Zjednodušené postupy pri preprave po železnici, kombinovanej doprave, letecky, po mori, potrubím - vedením
 8. Zjednodušené colné vyhlásenie pri dovoze / vývoze
 9. Zápis do evidencie deklaranta
 10. Zjednodušené colné vyhlásenie
 11. Schválený vývozca – zjednodušenie vystavovanie dôkazov o pôvode/statuse
 12. Praktické využívanie zjednodušených postupov - poznatky z praxe
 13. Elektronické colné konanie pri zjednodušených postupoch
 14. Predbežné colné vyhlásenia pred vstupom/výstupom na/z územia EÚ,
 15. Rýchlo sa kaziaci tovar
 16. Prepojenie zjednodušených postupov ich zapracovanie a nastavenie vo firemnej logistike
 17. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU


Záznamy: 1 - 35 zo 35