Zjednodušené postupy a optimalizácia logistiky

Zjednodušené postupy a optimalizácia logistiky

Termíny konania:  https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Odborný seminár venovaný zjednodušeným postupom, ktoré umožňujú plnenie colných formalít bez povinnosti predkladať tovar colnému úradu a bez závislosti na úradných hodinách pobočky colného úradu. Sídlite ďaleko od najbližšej pobočky colného úradu, alebo ak ste limitovaný úradnými hodinami pobočky colného úradu, alebo chcete priebežne, operatívne a podľa vlastnej potreby vybavovať zásielky z a do tretích krajín, tak odporúčame ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY. Získate kontrolu nad vlastnými transakciami a riadite si procesy oveľa efektívnejšie bez prestojov na colnici a zvýšených nákladov a poplatkov. Pri častejšie opakovaných operáciách s tretími krajinami siahajú po zjednodušených postupoch malé aj stredné firmy. Naučíme Vás optimalizovať  logistiku firmy využitím zjednodušených postupov cez elektronickú  komunikáciu z colným úradom, so všetkým Vám pomôžeme, nastavíme Váš systém a zaškolíme Vašich pracovníkov.    

Cieľ školenia:  poskytnúť komplexné informácie k efektívnemu  nastaveniu vlastného systému, optimalizovať procesy, znížiť  náklady z dôvodu plnenia colných formalít, zvýšiť rýchlosť vybavovania zásielok pri dovoze, vývoze a tranzite.  Zjednodušené  colné postupy pri obchodovaní s tretími krajinami pre  stredné a veľké firmy, logistické, výrobné, operátorov v preprave na trhu EÚ, alebo pre poskytovateľov colných služieb, ktorí vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní.   

Cieľová skupina: obchodné firmy, výrobné firmy, ktoré obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, logistické spoločnosti,  operátori v termináloch, na letiskách, prístavoch, prevádzkovatelia colných skladov a logistických centier, kuriérske a prepravné spoločnosti a subjekty prepravujúce tovary všetkými druhmi dopravy.

Program seminára:  

 1. Základné colné predpisy komunitárne (EÚ) a národné (SR) 
 2. Druhy zjednodušených postupov, štandardný a zjednodušený postup – vysvetlenie rozdielov a výhod
 3. Plnenie podmienok pre udelenie povolenia, povolenie, uplatňovanie zjednodušených postupov
 4. Ekonomické a praktické dôvody využívanie zjednodušených postupov
 5. Zjednodušené postupy v tranzite - schválený príjemca, schválený odosielateľ - začatie a ukončenie tranzitu
 6. Celková záruka, zníženie/oslobodenie od celkovej záruky pre tranzit   
 7. Zjednodušené postupy pri preprave po železnici, kombinovanej doprave, letecky, po mori, potrubím - vedením
 8. Zjednodušené colné vyhlásenie pri dovoze / vývoze
 9. Zápis do evidencie deklaranta
 10. Zjednodušené colné vyhlásenie
 11. Schválený vývozca – zjednodušenie vystavovanie dôkazov o pôvode/statuse
 12. Praktické využívanie zjednodušených postupov - poznatky z praxe
 13. Elektronické colné konanie pri zjednodušených postupoch
 14. Predbežné colné vyhlásenia pred vstupom/výstupom na/z územia EÚ,
 15. Rýchlo sa kaziaci tovar
 16. Prepojenie zjednodušených postupov ich zapracovanie a nastavenie vo firemnej logistike
 17. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU