Dodávateľské vyhlásenia na určenie pôvodu - ich vyhotovenie a použitie

Dodávateľské vyhlásenia na určenie pôvodu - ich vyhotovenie a použitie

Termín konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára:  jednodńový odborný špecializovaný seminár venovaný problematike použitia a vyhotovenia vyhlásení  dodávateľov ako dôkazu o pôvode tovaru, prezentácia vyhlásení dodávateľov podľa druhov v súlade s platnými unitárnymi colnými predpismi. Predstavíme Vám vzory dodávateľských vyhlásení, ich náležitosti, najčastejšie chyby pri vyhotovení, či dôvody pre ich neuznanie alebo neplatnosť zo strany colných orgánov. Neriskujte zbytočné sankcie a hazard s Vaším dobrým menom a reputáciou firmy, eliminujte sankcie zo strany colných orgánov a stratu odberateľoov. taktiež Vás oboznámime s otázkami následnej verifikácie vyhlásení dodávateľov. 

Cieľová skupina: odporúčame pre dodávateľov výrobkov, komponentov, materiálov, či už v pozícií výrobcov, dovozcov, vývozcov. Tiež je vhodný pre zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colným zástupcom a poverené osoby pre vystavovanie vyhlásení dodávateľov.

Program seminára:

  1. Vysvetlenie účelu vyhlásenia dodávateľa (čl. 61 VNK CKÚ) 
  2. Objasnenie významu nepreferenčného a preferenčného pôvodu tovaru – informatívne
  3. Vymedzenie pojmov podľa čl. 37 DNK CKÚ k pôvodu tovaru (výroba, materiál, výrobok, kumulácia, hodnota materiálov, cena zo závodu, maximálny obsah nepôvodných materiálov, zásielka, registrovaný vývozca, vyhlásenie o pôvode
  4. Druhy dokladov použité pri vyhotovení dodávateľa - vysvetlenie s uvedením príkladov
  5. Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa (čl. 62 VNK CKÚ) - platnosť, zásady vyhotovenia aj spätne 
  6. Prezentácia vzorov vyhlásení dodávateľov (č. 63 a prílohy 22-15 až 22-18), najčastejšie chyby
  7. Signovanie (označovanie a podpisovanie) vyhlásení dodávateľa správnym spôsobom
  8. Kontrola, neplatnosť vyhlásení dodávateľov - lehoty a doloženie INF 4 (čl. 64, 66 VNK CKÚ) 
  9. Diskusia, otázky a odpovede pre účastníkov