Dôkazy o pôvode tovaru

Dôkazy o pôvode tovaru

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: venuje sa problematike vystavovania a vydávania dôkazov o pôvode, objasní ich druhy a použitie pri nepreferenčnom a preferenčnom pôvode, taktiež vysvetlíme správne používanie podľa colných predpisov. Prezentujeme vzory osvedčení, ich náležitosti, najčastejšie chyby pri vyplnení, či používaní. Taktiež Vás oboznámime so zjednodušenými postupmi pre vystavovanie dôkazov o pôvode "schválený vývozca" a "registrovaný vývozca" a ich uplatňovaním v aplikačnej praxi. Ozrejmíme otázky následnej verifikácie vystavených dôkazov o pôvode zo strany colných orgánov a dôsledky ich nesprávneho vystavenia alebo pochybení. Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníci zodpovedný za styk s colným zástupcom. 

Program seminára: 

 1. Všeobecné požiadavky 
 2. Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1 / EUR-MED / FORM A - vzory 
 3. Sprievodné osvedčenia EUR.1 / EUR-MED vydané dodatočne, vzory 
 4. Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1 / EUR-MED, vzory 
 5. Vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1/EUR-MED na základe skôr vydaného alebo vystaveného dôkazu o pôvode 
 6. Účtovné delenie 
 7. Vyhotovenie vyhlásenia o pôvode alebo vyhlásenia o pôvode EUR-MED – vzory 
 8. Schválený vývozca / Registrovaný vývozca (REX) – význam, podmienky , uplatňovanie 
 9. Platnosť a predkladanie dôkazu o pôvode a oslobodenie od povinnosti predložiť dôkaz o pôvode 
 10. Dovoz po častiach 
 11. Podporné doklady – druhy, predkladanie, uchovávanie 
 12. Uchovávanie dôkazu o pôvode, vyhlásenia dodávateľa a podporných dokladov 
 13. Nezrovnalosti a formálne chyby, najčastejšie chyby pri vystavení dôkazov o pôvode 
 14. Následná verifikácia dôkazov o pôvode 
 15. Ako si nárokovať na uplatnenie preferencie pri dovoze 
 16. Sumy vyjadrené v eurách 
 17. Diskusia, otázky a odpovede pre účastníkov

VIAC TU