COLNÉ PRÁVO EÚ A SR

COLNÉ PRÁVO EÚ A SR

Termín konania všeobecnej formy:  na objednávku  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára:  jednodňový odborný seminár zameraný na legislatívny stav colných predpisov EÚ a SR po 1.5.2016. Poskytnúť účastníkom informácie o relevantných zmenách colných predpisov EÚ a SR, ktoré boli realizované od 1.5.2016 a po tomto období.

Cieľová skupina: seminár je určený najmä hospodárske subjekty, ktoré dovážajú, vyvážajú alebo prepravujú tovar do/z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, právni zástupcovia, ktorí pripravujú podklady k colnému konaniu, koordinátori, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod). Je vhodný aj pre schválené hospodárske subjekty (AEO), ktoré vlastnia povolenie druh C.

Program seminára:

  1. Základné komunitárne a národné colné predpisy EÚ a SR – legislatívny stav pred 1.5.2016
  2. Nariadenie EP a R (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie ( CKÚ / UCC).
  3. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a R (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (DNCKÚ / DA).
  4. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (VNCKÚ / IA).
  5. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (TDA).
  6. Vykonávacie Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovuje pracovný program pre Colný kódex Únie 2014/255/EÚ.
  7. Zákon č.199/2044 Z.Z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (Zákon č.360/2015 Z.z.).
  8. Vyhláška MF SR č.161/2016 Z.Z. z 13. apríla 2016, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  9. Diskusia.

VIAC TU