Colné právo únitárne a slovenské

Colné právo únitárne a slovenské

Termín konania:  https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: je zameraný na aktuálne platné colné predpisy unitárne a slovenské. Poskytnúť účastníkom informácie o aktuálnych colných predpisoch a ich zmenách, ako aj pripravovaných zmenách. V Európskej únii skončí 31.12.2020 prechodné obdobie pre zavedenie elektronických colných systémov, ktoré budú mať od 1.1.2021 významný vplyv na colné konanie. Ste na novú situáciu dostatočne pripravený?  

Cieľová skupina: seminár je určený najmä hospodárske subjekty, ktoré dovážajú, vyvážajú alebo prepravujú tovar do/z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, právni zástupcovia, ktorí pripravujú podklady k colnému konaniu, koordinátori, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod). Je vhodný aj pre schválené hospodárske subjekty (AEO), ktoré vlastnia povolenie druh C.

Program seminára:

  1. Základné komunitárne a národné colné predpisy EÚ a SR 
  2. Nariadenie EP a R (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie ( CKÚ / UCC).
  3. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a R (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (DNCKÚ / DA).
  4. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (VNCKÚ / IA).
  5. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (TDA).
  6. Vykonávacie Rozhodnutie Komisie 2014/255/EÚ, ktorým sa stanovuje pracovný program pre Colný kódex Únie. 
  7. Colný zákon č.199/2044 Z.Z..
  8. Vyhláška MF SR č.161/2016 Z.Z. 

VIAC TU