Colné sklady v zahraničnom obchode

Colné sklady v zahraničnom obchode

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ 

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie 

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Jednodňový odborný seminár zameraný na problematiku colných skladov. Dozviete sa všetko potrebné od získania povolenia, cez dodržiavanie podmienok, nastavenie systému colného konania, uplatňovanie formalít pri dovoze, vývoze, tranzite pri prijatí tovaru a odoslaní tovaru z colného skladu, využívanie zjednodušených postupov. Získate poznatky o previazanosti a súvislostiach  s ostatnými colnými režimami, prípadne postavením dočasne uskladneného tovaru.   

Cieľ školenia: naučiť správnej orientácií v problematike colných skladov a colného režimu colné uskladnenie, ako správne aplikovať colné predpisy, ako sa vystríhať možných rizík  eliminovať ich dopady na činnosť a prevádzku firmy Ako využívať všetky možnosti, ktoré colné uskladnenie ako jeden z ekonomických režimov poskytujú. a colného skladu. 

Cieľová skupina: prevádzkovatelia colných skladov, obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colný deklaranti, obchodníci, manažéri, zástupcovia v colnom konaní.  

Program seminára:  

 1. Výklad základných pojmov 
 2. Režim colné uskladňovanie a súvislosti
 3. Klasifikácia colných skladov
 4. Špecifiká a prevádzka colného skladu  
 5. Povinnosti a zodpovednosť skladovatela
 6. Povolenie na prevádzkovanie
 7. Uplatňovanie zjednodušených postupov
 8. Dodržiavanie podmienok v povolení
 9. Zabezpečenie colného dlhu, colný dlh – poskytnutie záruky
 10. Vedenie skladovej evidencie a záznamov
 11. Operácie a manipulácie vykonávané v colnom sklade
 12. Formy nakladania s tovarom 
 13. Zatriedenie tovaru a identifikácia tovaru
 14. Premiestnenie tovaru
 15. Lehoty uskladnenia tovaru
 16. Colné vyhlásenie (pri dovoze, vývoze, tranzite)
 17. Prijatie a odoslanie tovaru, kontrola tovaru
 18. Sankcie pri porušení podmienok v povolení
 19. Výhody a nevýhody colného skladu
 20. Diskusia, otázky a odpovede

 VIAC TU 

 Prevádzkovanie colných skladov.pdf