Odborný kurz pre osoby zodpovedné za colné záležitosti - 4 dni

Odborný kurz pre osoby zodpovedné za colné záležitosti - 4 dni

Termín konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/    

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/  

     Odborný kurz organizujeme v spolupráci so Spolkom colníkov SR 

 

Cieľ kurzu: je určený podľa čl. 27 ods. 1 písm. b) bod ii) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 pre osoby zodpovedné za colné záležitosti žiadateľa o získanie statusu schváleného hospodárskeho subjektu, alebo žiadateľa o zjednodušené postupy ustanovené v colných predpisoch. C&D Services s.r.o. je vzdelávacia inštitúcia, ktorú na účely poskytovania takejto kvalifikácie uznávajú colné orgány alebo orgán členského štátu poverený odbornými školeniami v súlade s Unitánou právnou úpravou uvedenou vyššie.

Cieľová skupina: osoby zodpovedné za colné záležitosti žiadateľa o získanie statusu schváleného hospodárskeho subjektu (ďalej len „SHS“), kontaktné osoby u SHS, osoby, ktoré žiadajú o zjednodušené colné postupy podľa colných predpisov (schválený príjemca, schválený odosielateľ, zápis do evidencie deklaranta pri dovoze / vývoze, schválený vývozca a pod.) pre hospodárske subjekty, ktoré vystupujú v úlohe  výrobcov, dovozcov, vývozcov, colných deklarantov, dopravcov, zasielateľov, sprostredkovateľov a iných.

Program kurzu:  

 

1. deň – Colné predpisy, AEO, colné konanie, colné režimy, sankcie, Incoterms 2020 (8 hodín)

 

Colné predpisy, zastúpenie, AEO, coné konanie, colné režimy (rozsah 4 hodiny)

 • Základné pojmy a základné colné predpisy,
 • Povinnosť súčinnosti deklaranta v praxi a colné zastúpenie v colnom konaní, 
 • Význam a pravidlá udelenia AEO povolenia, výhody statusu AEO,
 • Colné konanie a colná štatistika - colný status, začiatok, priebeh, ukončenie colného konania, povinnosti účastníkov, extrastat a INTRASTAT vysvetlenie, rozdiely, zásady, spracovanie,
 • Colné režimy – voľný obeh, osobitné colné režimy, vývoz; prepustenie tovaru do colného režimu, nakladanie s tovarom, oslobodenie od dovozného cla,
 • Sankcie vo vzťahu k porušeniam colných predpisov, odvolacie konanie, lehoty,

Diskusia, otázky a odpovede

 

INCOTERMS 2020 (4 hodiny)

 • Rozdelenie podľa druhov dopravy,
 • Zmeny pravidiel a používanie,
 • Prechod nákladov a rizík z predávajúceho na kupujúceho, miesto a prístvav dodania, miesto a prístav určenia,
 • Bezpečnosť, poistenie, manipulačné poplatky, zmluva o preprave, náklady na vyloženie tovaru, dodávky na palubu, colné konanie
 • Výklad jednotlivých doložiek EXW, FCA, CPT, CIP, CFR, CIF, DAP, DPU, DDP

Diskusia, otázky a odpovede

 

2. deň – Klasifikácia tovaru, zatriedenie, pôvod tovaru (8 hodín)

 

Všeobecné pravidlá pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry (rozsah 4 hodiny)

 • Všeobecné pravidlá pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a ich aplikácia,
 • Používanie vysvetliviek k HS a ku kombinovanej nomenklatúre,
 • Nariadenia Komisie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a rozsudky Európskeho súdneho dvora,
 • Nomenklatúrne zatriedenie tovaru, záväzná informácia o zatriedení tovaru,
 • TARIC – databáza colnej a obchodnej legislatívy.
 • Zákazy a obmedzenia pri dovoze a vývoze tovaru – druhy, aplikácia, overenie podľa tovaru a krajiny.

Diskusia, otázky a odpovede

 

Pôvod tovaru (rozsah 4 hodiny)

 • Základné pojmy, význam pôvodu, nepreferenčný / preferenčný pôvod – vysvetlenie, význam, aplikácia
 • Štatút tovaru verzus pôvod tovaru – vysvetlenie rozdielov pre správnu aplikáciu v praxi,
 • Preukazovanie pôvodu tovaru a dôkazy o pôvode tovaru,
 • Medzinárodné zmluvy – preferenčné zaobchádzanie, dohody o colnej únii (TR, AD, SM), zóny voľného obchodu (FTA), autonómne preferencie (GSP).

Diskusia, otázky a odpovede

 

3. deň – Zjednodušené postupy, ECK, colný dlh, colný dlh, colná hodnota (8 hodín)

 

Zjednodušené postupy (rozsah 1 hodina)

 • Druhy zjednodušení, získanie, povolenia, aplikácia v praxi,

 

Elektronická komunikácia (ďalej len ECK) s colnými orgánmi (rozsah 4 hodiny)

 • Podmienky pre elektronickú komunikáciu,
 • Spôsob podania elektronického colného vyhlásenia,
 • Priebeh elektronickej komunikácie vývoz / dovoz / tranzit, 
 • Vypĺňanie elektronického colného vyhlásenia pre dovoz, vývoz, tranzit tovaru.

Diskusia, otázky a odpovede

 

Colný dlh,  colná hodnota (rozsah 3 hodiny)

 • Colný dlh – vznik, platba, zánik,
 • Záruky za colný dlh - druhy, spôsoby, výška, povinné / nepovinné, oslobodenie, zníženie, 
 • Colná hodnota - pripočítateľné a nezapočítateľné položky, príklady,
 • Základ DPH, podmienky pre uplatnenie oslobodenia od DPH, zásady vrátenia DPH.
 • Spôsob výpočtu colného dlhu.

Diskusia, otázky a odpovede

 

4. deň – Skúška ústnou a písomnou formou (predtým opakovanie a súhrn tém)

 

VIAC TU