Odborný colný kurz deklaranta (4 dni)

Odborný colný kurz deklaranta (4 dni)

Termín konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/    

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/  

     Organizujeme v spolupráci so stavovskou a profesijnou organizáciou colníkov v SR

 

Cieľ kurzu: Štvordňový odborný colný kurz deklaranta je zameraný na podstatné okruhy tém (1. Colné predpisy, 2. Colné zatriedenie, 3. Colná hodnota tovaru, 4. Pôvod tovaru, 5. Plnenie formalít a procesné úkony) pri plnení colných formalít v rámci colného konania v súvislosti s realizáciou obchodných transakcií s tretími krajinami. Je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých.   

Cieľ kurzu: získanie zručností a poznatkov z aplikácie colných predpisov v praxi. Môžete preukázať odbornú spôsobilosť osôb v súlade s čl. 39 písm. d) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 952/2013 a čl. 27 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/2447 k štatútu AEO. Kurz sa zameriava na praktické stránky, lektorujú ho odborníci z dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami z colnej oblasti a profesijného vzdelávania dospelých.

Cieľová skupina: úplní začiatočníci i mierne pokročilí, pracovníci logistiky, colní deklaranti, obchodníci a nákupcovia, zasielatelia, disponenti, dispečeri, colní zástupcovia. Vhodné tiež expedientov, advokátov a pracovníkov zahraničného obchodu.

Program kurzu:

1. MODUL - Colné predpisy a porušenie, práva a povinnosti deklaranta/zástupcu, status, colný dlh

 • Základné colné predpisy, rozsah platnosti , vymedzenie pojmov 
 • Práva a povinnosti vyplývajúce z colných predpisov (colný deklarant, colné zastúpenie, SHS, prehliadka tovaru)
 • Preprava tovaru na colné územie Únie (PCV, colný dohľad, predloženie, vykládka, prehliadka tovaru) 
 • Colný status tovaru (význam, vysvetlenie, rozdiel medzi statusom a pôvodom)
 • Colný dlh - zabezpečenie, druhy, formy a spôsob záruk, vznik, vymeranie, výber, platba, zánik
 • Vrátenie a odpustenie cla, systém oslobodenia od cla v EÚ - postup 
 • Porušenie colných predpisov

2. MODUL - Colný sadzobník/TARIC, colné zatriedenie, zjednodušené postupy, colné režimy

 • Klasifikácia tovarov podľa HS, KN a TARICovej nomenklatúry - vysvetlenie, hierarchia, súvislosti
 • Spoločný colný sadzobník, kombinovaná nomenklatúra - zatriedenie tovaru, členenie, interpretačné pravidlá, príklady
 • TARIC SK/EÚ - práca s databázou, vyhľadávanie, výpočet colného dlhu, príklady
 • Štandardné a zjednodušené colné vyhlásenia a zjednodušene postupy 
 • Overovanie, prepustenie do voľného obehu a nakladanie s tovarom (zničenie, prenechanie, predaj) 
 • Colné režimy – vývoz, voľný obeh, osobitné colné režimy (žiadosti, rozhodnutia, pravidlá)
 • Dočasné uskladnenie - podmienky, povolenie, skončenie, prepustenie do colného režimu, nakladanie s tovarom

3. MODUL – Kontrola po prepustení, colná hodnota, vyplňovanie colných  vyhlásení, Incoterms 2020

 • Kontrola po prepustení tovaru
 • Colná hodnota tovaru (transakčná metóda, pripočítavané náklady, nezahrnuté prvky) 
 • Náhradné metódy určovania colnej hodnoty, kompendium textov EÚ určovania colnej hodnoty 
 • Uvádzanie údajov o colnej hodnote do colných vyhlásení a spôsob rozpočítavania nákladov na dopravu
 • Praktické vyplňovanie colných vyhlásení pri dovoze a vývoze 
 • Incoterms 2020 - praktické odporúčania pri aplikácií obchodných podmienok

4. MODUL – Pôvod tovaru a výklad pravidiel pôvodu, elektronické colné konanie a jeho priebeh a podmienky

 • Význam pôvodu tovaru, preferenčný a nepreferenčný pôvod
 • Výklad pravidiel pôvodu v medzinárodnom obchode  
 • Zmluvné a autonómne prostriedky colnej a obchodnej politiky - medzinárodné dohody, ich význam výklad obsahu   
 • Prehľad dohôd a krajín podľa preferenčnej príslušnosti k EÚ
 • Dôkazy o pôvode tovaru - osvedčenia, vyhlásenia, vzory, vystavenie, použitie  

Elektronické colné konanie pri vývoze a dovoze - podmienky a priebeh

VIAC TU