Colné kontroly, kontroly po prepustení, colné audity

Colné kontroly, kontroly po prepustení, colné audity

Termín konania:  https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára:  jednodňový seminár je zameraný na legislatívu, prevenciu a procesné úkony, ktoré súvisia s colnými kontrolami, kontrolami po prepustení tovaru a  práva a povinnosti colných orgánov, hospodárskych subjektov (dovozcovia, vývozcovia, prepravcovia colní zástupcovia a pod.).

Cieľová skupina: seminár je určený najmä pre hospodárske subjekty, ktoré dovážajú, vyvážajú alebo prepravujú tovar do/z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, advokáti, právni zástupcovia, pracovníci, ktorí pripravujú podklady k colnému konaniu, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod). Je vhodný aj pre schválené hospodárske subjekty (AEO), ktoré vlastnia povolenie druh C.

Program seminára:  

 1. Primárne úlohy colných orgánov
 2. Základne colné predpisy EÚ a SR
 3. Colný dohľad
 4. Predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe
 5. Riadenie rizika a colné kontroly pri dovoze tovaru
 6. Formality pri vstupe a výstupe tovaru
 7. Rozhodnutia týkajúce sa colných predpisov
 8. Colné konanie
 9. Úloha a zodpovednosť colných zástupcov v colnom konaní
 10. Zničenie tovaru
 11. Zádržné právo
 12. Zaistenie tovaru alebo veci
 13. Colné priestupky a delikty
 14. Kontrola po prepustení
 15. Colné audity pred a po vydaní povolenia/rozhodnutia colného orgánu
 16. Status „Schválený hospodársky subjekt“ a druhy povolení
 17. Diskusia

VIAC TU