Colný kódex Únie a colné predpisy komplexne

Colný kódex Únie a colné predpisy komplexne

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie 

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: oboznámenie účastníkov s komunitárnymi colnými predpismi, o ich praktickom význame a aplikácie colných predpisov a colných formalít z nich vyplývajúcich, o vplyvoch na činnosť firiem v rámci zahraničného obchodu, o praktických stránkach a dopadoch.  

Cieľová skupina: pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, disponenti, produktoví manažéri, obchodníci, nákupcovia, predajcovia. Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli efektívne komunikovať s vlastnými zákazníkmi.

Program seminára:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

 • Väčší rozsah výhod  pre Schválené hospodárske subjekty (AEO)
 • Zmeny v colných režimoch a colných postupoch
 • Zavádzanie elektronických colných systémov
 • Prechodné ustanovenia platné v prechodnom období od 1.5.2016 do 31.12.2020

Delegované nariadenie komisie(EÚ) 2015/2446 a Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2015/2447 k CKÚ

 • obsah a štruktúra oboch predpisov, vysvetlenie podstatných a zásadných prvkov
 • ustanovenia platné pre prechodné obdobie podľa Delegovaného nariadenia a jeho zmien a doplnení

Colné režimy – vývoz, osobitné režimy, voľný obeh

 • podmienky vykonávania jednotlivých colných režimov, vydanie povolení k osobitným režimom
 • platnosť „existujúcich“ povolení na osobitné režimy, výmena v prechodnom období 

Záruky na zabezpečenie colného dlhu v zmysle Colného kódexu Únie a Colného zákona

 • formy a spôsoby záruky, záruky platné vo viacerých členských krajinách EÚ
 • uplatnenie zníženia záručnej sumy na 50%, 30% a 0%
 • platnosť „existujúcich“ záruk a schválení ručiteľov, ich výmena v prechodnom období

Colné konanie a colné vyhlásenia

 • druhy colných vyhlásení, spôsoby podania colného vyhlásenia
 • vyplňovanie colných vyhlásení, colné konanie a colné vyhlásenia v prechodnom období

Zjednodušené postupy v colnom konaní

 • zjednodušené colné vyhlásenie a zápis do evidencie deklaranta
 • zjednodušené postupy v colnom režime tranzit
 • platnosť povolení na zjednodušené postupy, ich výmena v prechodnom období  

Elektronické colné konanie pri dovoze, vývoze, tranzite

 • podmienky pre ECK v Slovenskej republike
 • základný priebeh štandardného a zjednodušeného postupu

VIAC TU