Kontrola vývozu položiek s dvojakým použitím

Kontrola vývozu položiek s dvojakým použitím

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  

Interná forma: na objenávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie

 https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ školenia: položky s dvojakým použitím, vrátane softvéru a technológii, ktoré podliehajú efektívnej kontrole pri exporte z Európskej únie. Naučiť o systéme spoločnej kontroly a harmonizovanej politiky, ktorou kompetentné orgány vynucujú a monitorujú v členských štátoch  pohyb  položiek s dvojakým  použitím, tzv. DUAL USE. Kontroly sa realizujú na základe spoločných zoznamov položiek s dvojakým použitím, vrátane ich aktualizácie, zoznamu destinácií a smerníc ktoré sú účinnými prvkami systému kontroly exportu. Zodpovednosť za rozhodovanie o žiadostiach o vývozné povolenia spočíva na národných úradoch. Prenos softvéru a technológie prostredníctvom elektronických médií, faxu alebo telefónu do destinácií mimo EÚ sa musí taktiež kontrolovať. Mimoriadna pozornosť je venovaná problematike reexportu a konečného použitia. Právomoci colných orgánov podľa Colného kódexu Únie a vykonávacích predpisov sú zachované. Členské štáty vykonávajú kontroly transferov určitých položiek s dvojakým použitím v rámci EÚ s cieľom garantovať verejný poriadok a verejnú bezpečnosť.

Cieľová skupina:  všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie. Vývozcovia, dovozcovia, výrobné firmy, distribútori, sprostredkovatelia, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, pracovníci logistiky, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.

Program seminára: 

 1. Právny rámec kontroly položiek s dvojakým použitím
 2. Základné pojmy a vysvetlenie ich významu
 3. Rozsah pôsobnosti kontroly
 4. Orgány zodpovedné za kontrolu exportu v Slovenskej republike
 5. Predkladanie žiadostí a povoľovacie konanie
 6. Vývozné povolenie a povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb 
 7. Zoznamy položiek s dvojakým použitím a ich aktualizácia
 8. Colné konanie pri položkách s dvojakým použitím
 9. Kontrolné opatrenia a povinnosti vývozcov
 10. Zoznam položiek a technológie s dvojakým použitím (príloha I)
 11. Podmienky nakladania s týmto to položkami a ich špecifikácia

Kategórie položiek s dvojakým použitím:   

0  Jadrové materiály, zariadenia a príslušenstvo

                   1  Osobitné materiály a súvisiace príslušenstvo

2  Spracovanie materiálov

3  Elektronika

4  Počítače

5  Telekomunikácie a „ochrana informácií“

6  Snímače a lasery

7  Navigácia a letecká elektronika

8  Námorné loďstvo

9  Letectvo, kozmonautika a pohon

 1. Všeobecné vývozné povolenie EÚ (príloha II)
 2. Vzor individuálneho alebo rámcového vývozného povolenia (príloha IIIa)
 3. Vzor povolenia pre poskytovanie sprostredkovateľských služieb (príloha IIIb)
 4. Spoločné prvky pre uverejňovanie v úradných vestníkoch členských štátov (príloha IIIc)
 5. Zoznam  tovaru  pre povolenie na transfery položiek s dvojakým použitím v rámci EÚ (príloha IV)

VIAC TU