Kontrola vývozu položiek s dvojakým použitím

Kontrola vývozu položiek s dvojakým použitím

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  

Interná forma: na objenávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie

 https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ školenia: položky s dvojakým použitím, vrátane softvéru a technológii, ktoré podliehajú efektívnej kontrole pri exporte z Európskej únie. Naučiť o systéme spoločnej kontroly a harmonizovanej politiky, ktorou kompetentné orgány vynucujú a monitorujú v členských štátoch  pohyb  položiek s dvojakým  použitím, tzv. DUAL USE. Kontroly sa realizujú na základe spoločných zoznamov položiek s dvojakým použitím, vrátane ich aktualizácie, zoznamu destinácií a smerníc ktoré sú účinnými prvkami systému kontroly exportu. Zodpovednosť za rozhodovanie o žiadostiach o vývozné povolenia spočíva na národných úradoch. Prenos softvéru a technológie prostredníctvom elektronických médií, faxu alebo telefónu do destinácií mimo EÚ sa musí taktiež kontrolovať. Mimoriadna pozornosť je venovaná problematike reexportu a konečného použitia. Právomoci colných orgánov podľa Colného kódexu Únie a vykonávacích predpisov sú zachované. Členské štáty vykonávajú kontroly transferov určitých položiek s dvojakým použitím v rámci EÚ s cieľom garantovať verejný poriadok a verejnú bezpečnosť.

Cieľová skupina:  všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie. Vývozcovia, dovozcovia, výrobné firmy, distribútori, sprostredkovatelia, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, pracovníci logistiky, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.

Program seminára: 

 1. Právny rámec kontroly položiek s dvojakým použitím
 2. Predmet úpravy a vymedzenie pojmov
 3. Rozsah pôsobnosti a orgány zodpovedné za kontrolu exportu na Slovensku
 4. Vývozné povolenie a povolenie na sprestredkovateľské služby a technickú pomoc
 5. Zoznam položiek s dvojakým použitím a miesta určenia – ich zmeny
 6. Colné konanie  
 7. Administratívna spoluráca, monitorovnie a hodnotenie
 8. Hodnotiace kritériá a bežné typy povolení - predkladanie žiadostí a povoľovacie konanie
 9. Kontrolné opatrenia
 10. ECCN / TARIC – ako správne identifikovať, čítať a tarifikovať tovary, možné riziká a sankcie
 11. Príloha I - Zoznam položiek s dvojakým použitím čl. 3 (Kategórie 0 až 9) a jeho zmeny pre rok 2022
 12. Príloha II - Všeobecné vývozné povolenie Únie
 13. Príloha III - Vzory formulárov povolení
 14. Príloha IV - Zoznam položiek DUAL USE čl. 11 ods. 1
 15. Príloha V, VI – Zrušené nariadenia a tabuľka zhody
 16. Užitočné linky, weby, odporúčania a príklady
 17. Záverečná diskusia, otázky a odpovede

 

VIAC TU