INTRASTAT-SK 2020 - viac než len o štatistike

INTRASTAT-SK 2020 - viac než len o štatistike

Termíny konania všeobecnej formy:  11.6.2020, 9.7.2020, 13.8.2020, 10.9.2020, 22.10.2020, 12.11.2020, 3.12.2020  v Trnave   

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek po dohode cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

Cieľ seminára: naučiť účastníkov správnym postupom ako vykazovať údaje v hláseniach INTRASTATu pri prijatí a odoslaní; ako zostaviť hlásenie pri prijatí a odoslaní; ako zatriediť tovar a priradiť mu správny kód tovaru, ak chýba na faktúre; ako vykázať osobitné prípady; vplyv zákona o DPH na vykazovanie údajov; elektronický prenos údajov. Upozorníme na možné riziká a chyby, ktorých sa firmy obvykle dopúšťajú. Získate odpovede na Vaše otázky a od odborného lektora a to i po skončení seminára.  

Cieľová skupina: obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, ktorí komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Vhodné pre: začiatočníkov a mierne pokročilých.

 

1. časť - Úvod do INTRASTATu

 • platné právne normy EÚ/SR, vysvetlenie pojmov a rozdiely
 • zákon o DPH, colné predpisy, aktuálny colný sadzobník na rok 2020
 • Vyhláška Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
 • účel a fungovanie systému štatistického zisťovania, colnej únie a jednotného trhu EÚ
 • kedy vzniká a zaniká spravodajská povinnosť, prahy oslobodenia transakcie
 • povinnosť a spôsob podávania hlásení pri prijatí a odoslaní
 • predmet hlásení a výnimky z INTRASTATu, ako rozlíšiť kedy podať hlásenie INTRASTAT a kedy nie
 • ako priradiť tovaru správny kód tovaru podľa platnej kombinovanej nomenklatúry – praktické návody a postupy
 • medziročné zmeny kódov v aktuálnej kombinovanej nomenklatúre 2019 a 2020

2. časť - Praktické riešenia INTRASTATu

 • ako správne vyplniť hlásenie pri prijatí, odoslaní
 • kedy podať opravné, kedy nulové hlásenie a ako ich vyplniť
 • priebeh trojstranného obchodu, nepriamy dovoz a vývoz – následné dodanie do iného členského štátu s oslobodením od DPH
 • ako vykazovať dobropisy, či vykazovať opravy hlásení a podľa akých zásad
 • inštrukcie pre podanie hlásení spravodajskou jednotkou viacerými spôsobmi, avšak výlučne elektronicky
 • vykazovanie zušľachtenia, premiestnenia tovaru (napr. konsignačné sklady)
 • vykazovanie software, odpadu, rozložených zásielok
 • možnosti kumulácie údajov v hláseniach, jednoduchá kumulácia a pri prahu transakcie – príklady z aplikačnej praxe
 • SIMSTAT – aké zmeny sa pripravujú pri zjednodušení štatistického vykazovania v krátkej budúcnosti – informatívne
Naučíme Vás ako správnym postupom ako vykazovať údaje; ako zostaviť hlásenie; ako zatriediť tovar
a priradiť mu správny kód tovaru, ak chýba na faktúre; ako vykázať osobitné prípady; akon vpláva zákon o DPH na
vykazovanie údajov; ako elektornicky podávať hlásenia. Prestavíme príklady z praxe, upozorníme na možné riziká a chyby,
ktoré sa obyvkle vyskytujú. Získate odpovede na Vaše otázky a od odborného lektora a to i po skončení seminára.

 

VIAC TU