Intrastat-SK - spravodajská povinnosť pre rok 2023

Intrastat-SK - spravodajská povinnosť pre rok 2023

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek po dohode cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

Cieľ seminára: naučíme účastníkov správne postupovať pri vykazovaní údajov v inteastat hlásení pri prijatí i odoslaní tovaru. Naúčíme účastníkov ako zostaviť intrastat hlásenie pri prijatí a odoslaní, taktiež ako postupovať pri colnom zatriedení tovaru a ako priradiť tovaru správny intrastat kód. naučíme účastníkov ako vykazovať v intrastat hlásení správne osobitné prípady a transakcie, dozviete sa ako vplývajú ustanovenia zákona o DPH na vykazovanie údajov a tiež ako zvládnuť jednoducho elektronický prenos údajov na Fiančnú správu SR. Upozorníme účastnákov na možné riziká a chyby, ktorých sa firmy obvykle dopúšťajú pri spracovaní údajov a ich vykazovaní v intrastat hlásenich. Získate odpovede na všetky Vaše otázky a od odborného lektora. Ako bonus máte možnosť kedykoľvek po skončení školenia konzutlovať bezplatne s lektorom Vaše prípady a poradiť sa s lektorom ako správne postupovať v konkrétnom prípade.   

Cieľová skupina: obchodníci, pracovníci nákupu, predaja, finančných oddelení, účtovníkov, colných deklarantov, pracovníkov logistiky, ktorí komunikáciu s colnými orgánmi pri plnení povinností v zmysle platnej legislatívy pre oblasť vykazovania štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. Vhodné pre: začiatočníkov a mierne pokročilých.

 

1. časť - úvod, systém a nastavenie intrastatu

 • legislatívny základ platné právne normy EÚ aSR, vysvetlenie pojmov a rozdiely
 • zákon o DPH, colné predpisy, aktuálny colný sadzobník na rok 2023
 • Vyhláška Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023
 • účel a fungovanie systému štatistického zisťovania, colnej únie a jednotného trhu EÚ
 • kedy vzniká a zaniká intrastat spravodajská povinnosť, 
 • limity pre podávanie intrastat hlásení - prah oslobodenia a prah transakcie
 • povinnosť a spôsob podávania intrastat hlásení pri prijatí a odoslaní
 • predmet intrastat hlásení a výnimky
 • ako rozlíšiť kedy podať intrastat hlásenie a kedy nie, či môj tovar patrí do Intrasatu
 • ako priradiť tovaru správny kód tovaru podľa platnej kombinovanej nomenklatúry – praktické návody a postupy
 • medziročné zmeny kódov v aktuálnej kombinovanej nomenklatúre 2021 a 2022

2. časť - hlásenia intrastat a praktické riešenia  

 • ako správne vyplniť hlásenie pri prijatí, odoslaní
 • kedy podať opravné, kedy nulové hlásenie - ako ich vyplniť
 • priebeh trojstranného obchodu a jeho vykazovanie 
 • nepriamy dovoz a vývoz s následným dodaním tovaru do iného členského štátu s oslobodením od DPH
 • ako vykazovať dobropisy, zmeny vo vykazovaní opráv
 • inštrukcie pre elektronické  podanie hlásení spravodajskou jednotkou viacerými spôsobmi
 • vykazovanie zušľachtenia, premiestnenia tovaru 
 • vykazovanie software, odpadu, rozložených zásielok
 • možnosti kumulácie údajov v hláseniach, jednoduchá kumulácia a prah transakcie – príklady z praxe
 • SIMSTAT - pripravované zmeny pri zjednodušení štatistického vykazovania - informatívne
Naučíme Vás ako správnym postupom ako vykazovať údaje; ako zostaviť hlásenie; ako zatriediť tovar
a priradiť mu správny kód tovaru, ak chýba na faktúre; ako vykázať osobitné prípady; akon vpláva zákon o DPH na
vykazovanie údajov; ako elektornicky podávať hlásenia. Prestavíme príklady z praxe, upozorníme na možné riziká a chyby,
ktoré sa obyvkle vyskytujú. Získate odpovede na Vaše otázky a od odborného lektora a to i po skončení seminára.

 

VIAC TU