Colný sadzobník, zmeny kombinovanej nomenklatúry 2023

Colný sadzobník, zmeny kombinovanej nomenklatúry 2023

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Ciele seminára: odborný seminár/webinár v rámci ktorého Vás oboznámenie so zmenami, ktoré nastali v kombinovanej nomenklatúre (ďalej len KN) medziročne 2022/2023 a sú účinné od 1.1.2023. KN odráža colné záväzky EÚ voči WTO (mnohostranné obchodné rokovania Uruguajského kola) ako aj ďalšie zmeny a doplnenia KN, úpravy ciel v súlade s rozhodnutiami prijatými Radou alebo Komisiou EÚ. Zahŕňa podľa potreby odporúčania WCO a rôzne požiadavky politiky EÚ. Naučíme Vás pracovať s colným sadzobníkom, predstavíme harmonizovaný systém (HS), kombinovanú nomenklatúru (KN), databázu TARIC, členenie colného sadzobníka, colné sadzby, interpretačné pravidlá pre zatriedenie tovarov, zmeny v KN, ich vysvetlenie a aplikácia. Vyplývajú z Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1998, ktoré ustanovuje colnú tarifu Únie pre rok 2023. KN plní požiadavky a potreby štatistiky zahraničného a vnútorného obchodu EÚ a ďalšie členenie podľa nomenklatúry HS. Takéto členenie sa udržiava, vytvára alebo vypúšťa, aby spĺňalo požiadavky používateľov štatistických údajov zozbieraných, zostavených a šírených s odkazom na KN.

 

Cieľová skupina: pracovníci colno-deklaračných firiem, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci. Vhodné tiež pre expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov a pracovníkov pôsobiacich v oblasti zahraničného obchodu.

Program odborného seminára:  

 1. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 20231998, ktorým sa mení príloha I k nariad­eniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
 2. Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
 3. Kombinovaná nomenklatúra (ďalej len KN) ako nástroj klasifikácie tovarov – význam, štruktúra, členenie   
 4. Legislatívny základ medzinárodný a unijný pre HS a KN
 5. Používanie KN v štatistike INTRASTAT a colných vyhláseniach
 6. Interpretácia nomenklatúry – výklad všeobecných pravidiel na interpretáciu KN – sú právne záväzné a stanovujú systém pre zatriedenie tovarov  
 7. Vysvetlivky ku KN EÚ - publikované v súlade s čl. 9 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a Spoločnom colnom sadzobníku
 8. Vysvetlenie KN a jej obsahu:
 • predbežné ustanovenia (všeobecné pravidlá klasifikácie, pravidlá týkajúce sa ciel alebo nomenklatúr atď.)
 • opisy tovaru
 • poznámky k triedam a kapitolám
 • colné sadzby - colné záväzky EÚ vo WTO a niektoré autonómne clá EÚ
 • doplnkové jednotky
 • súbor príloh týkajúcich sa ciel (poľnohospodárstvo, chémia atď.) a osobitný systém kódovania (kapitoly 98 a 99)
 • podpoložka KN sa nazýva „číselný znak KN“. Má 8miestny číselný kód, za ktorým nasleduje opis, colná sadzba, DJ
 1. Colné sadzby - vysvetlenie aplikácie (štandardná, valorická, špecifická, kombinovaná)
 2. Ako postupovať – praktické príklady colného zatriedenia, výklad k postupu a jeho opis, príklad výpočtu colného dlhu
 3. Vysvetlenie a porovnanie zmien v colnom sadzobníku - korelačná tabuľka KN 2022 – 2023
 4. Príklady ako vyhľadať zmeny a informácie pre aplikačnú prax
 5. Diskusia, otázky a odpovede, konzultácie

  

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte a prekonzultujeme individuálne Vaše potreby, požiadavky a identifikujeme vhodnosť tém a ich kombináciu pre Vašich pracovníkov tak, aby vzdelávanie bolo efektívne a plnilo svoj účel.

VIAC TU