TARIC, colný sadzobník a colné zatriedenie tovaru

TARIC, colný sadzobník a colné zatriedenie tovaru

Termín konania všeobecnej formy:   17.6.2021  v Trnave     

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie 

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ školenia: jednodňový odborný seminár venovaný problematike colného zatriedenia tovaru. Správne zatriedenie tovaru a priradenie kódu zodpovedajúce podpoložke colného sadzobníka má vplyv nielen na výmer dovoznej platby, ale tiež na uplatnenie netarifných obchodnopolitických opatrení. Správne zatriedenie je alfou a omegou pri colnom konaní a je prvým z jeho troch základných pilierov, na ktorých je postavené celé colné konanie.  Naučíme Vás správne postupy a zásady, ktoré budete vedieť aplikovať v rámci postupu pri zatriedení tovaru. Správnym zatriedením predídete riziku z porušovania colných predpisov bez ohľadu na to, či ide o úmysel, alebo opomenutie správnej aplikácie colného zatriedenia tovaru.     

Cieľová skupina: všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti, zástupcovia v colnom konaní.

Program seminára:

 1. Spôsob klasifikácie tovaru v medzinárodnom obchode - HS, KN, TARIC – vysvetlenie významu a použitia
 2. Spoločný colný sadzobník – štruktúra, orientácia, poznámky, používanie
 3. Príklady používania colného sadzobníka, poznámok k triedam a kapitolám
 4. Riešenie konkrétnych zadaní colnotarifného zatriedenia tovaru
 5. Porovnanie a používanie Spoločného colného sadzobníka a databázy TARIC
 6. Harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatúra
 7. Aplikácia interpretačných pravidiel - postup pri zatriedení tovaru
 8. Dodržiavanie základných zásad pre správne colnotarifné zatriedenie
 9. Databáza TARIC SK / TARIC EU – vysvetlenie ich štruktúry, významu a správneho používania
 10. Záväzné informácie o pôvode tovaru a o nomenklatúrnom zatriedení (ďalej len ZINZ)
 11. Diskusia

VIAC TU

Colné semináre

Colné zatriedenie, colná hodnota, pôvod tovaru - 2 dni

Termín konania všeobecnej formy:   na objednávku     Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Dvojdňový odborný seminár...

Incoterms 2020 - výklad obchodných podmienok

Termíny konania všeobecnej formy:  21.12021;  16.2.2021;  18.3.2021;  13.4.2021;  13.5.2021;   3.6.2021  v Trnave     Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás   ON LINE forma: kedykoľvek po dohode cez zdieľané...

Dodávateľské vyhlásenia v colnej praxi

Termín konania:   8.4.201;  24.6.2021  v Trnave / on line   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ...

Odborný kurz pre osoby zodpovedné za colné záležitosti - 4 dni

Termín konania všeobecná forma:  na objednávku    Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/        Odborný kurz...

Brexit a colná problematika

Termíny konania:   na objednávku  v Trnave, interne alebo on line   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára:...

Colný sadzobník, zmeny kombinovanej nomenklatúry 2021

Termíny konania všeobecnej formy:  na objednávku   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Ciele seminára: odborný seminár/webinár...

Colné delikty a prevencia

Termín konania všeobecnej formy:  na objednávku interne / on line    Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ...

Colná hodnota a colné zatriedenie

Termín konania všeobecnej formy:   8.3.2022; 26.4.2022; 24.5.2022; 21.6.2022  v Trnave, objednať si môžete tiež konaie interne alebo on line   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás   ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek po dohode cez...

Colné vyhlásenia

Termín konania všeobecnej formy:  na objednávku interne / on line Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára: jednodňový odborný...

Zjednodušené postupy a optimalizácia logistiky

Termíny konania:   na objednávku interne / on line Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Odborný seminár venovaný zjednodušeným...

1 | 2 | 3 | 4 >>