TARIC, COLNÝ SADZOBNÍK A COLNÉ ZATRIEDENIE TOVARU

TARIC, COLNÝ SADZOBNÍK A COLNÉ ZATRIEDENIE TOVARU

Termín konania všeobecnej formy:  8.6.2020  v Trnave   

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie 

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ školenia: jednodňový odborný seminár venovaný problematike colného zatriedenia tovaru. Správne zatriedenie tovaru a priradenie kódu zodpovedajúce podpoložke colného sadzobníka má vplyv nielen na výmer dovoznej platby, ale tiež na uplatnenie netarifných obchodnopolitických opatrení. Správne zatriedenie je alfou a omegou pri colnom konaní a je prvým z jeho troch základných pilierov, na ktorých je postavené celé colné konanie.  Naučíme Vás správne postupy a zásady, ktoré budete vedieť aplikovať v rámci postupu pri zatriedení tovaru. Správnym zatriedením predídete riziku z porušovania colných predpisov bez ohľadu na to, či ide o úmysel, alebo opomenutie správnej aplikácie colného zatriedenia tovaru.     

Cieľová skupina: všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti, zástupcovia v colnom konaní.

Program seminára:

 1. Spôsob klasifikácie tovaru v medzinárodnom obchode - HS, KN, TARIC – vysvetlenie významu a použitia
 2. Spoločný colný sadzobník – štruktúra, orientácia, poznámky, používanie
 3. Príklady používania colného sadzobníka, poznámok k triedam a kapitolám
 4. Riešenie konkrétnych zadaní colnotarifného zatriedenia tovaru
 5. Porovnanie a používanie Spoločného colného sadzobníka a databázy TARIC
 6. Harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatúra
 7. Aplikácia interpretačných pravidiel - postup pri zatriedení tovaru
 8. Dodržiavanie základných zásad pre správne colnotarifné zatriedenie
 9. Databáza TARIC SK / TARIC EU – vysvetlenie ich štruktúry, významu a správneho používania
 10. Záväzné informácie o pôvode tovaru a o nomenklatúrnom zatriedení (ďalej len ZINZ)
 11. Diskusia

VIAC TU

Colné semináre

COLNÉ ZATRIEDENIE, COLNÁ HODNOTA, PÔVOD TOVARU, 2 dni

Termín konania všeobecnej formy:  24.9.2020    Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Dvojdňový odborný seminár poskytuje...

INCOTERMS 2020 - nové medzinárodné pravidlá pre výklad obchodných podmienok

Termíny konania všeobecnej formy:  6.8.2020; 6.10.2020; 5.11.2020; 1.12.2020 v Trnave     Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás   ON LINE forma: kedykoľvek po dohode cez zdieľané pripojenie    ...

VYHLÁSENIA DODÁVATEĽOV - POUŽITIE, VYHOTOVENIE

Termín konania všeobecná forma:  27.8.2020; 29.10.2020 v Trnave Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára:  jednodńový...

ODBORNÝ KURZ PRE OSOBY ZODPOVEDNÉ ZA COLNÉ ZÁLEŽITOSTI, 4 dni

Termín konania všeobecná forma:  na objednávku    Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/        Odborný kurz...

BREXIT & COLNÉ POSTUPY

Termíny konania všeobecnej formy:  na objednávku   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás  ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára: odborný seminár,...

COLNÝ SADZOBNÍK, ZMENY KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRY 2020

Termíny konania všeobecnej formy:  na objednávku   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie      https://www.cdservices.sk/kontakt/   Ciele seminára: odborný seminár/webinár...

COLNÉ DELIKTY A PREVENCIA

Termín konania všeobecnej formy:  na objednávku    Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára:  jednodňový...

COLNÉ ZATRIEDENIE A COLNÁ HODNOTA

Termín konania všeobecnej formy:   28.1.2020;  10.3.2020;   28.4.2020;  26.5.2020;   23.6.2020  v Trnave   Interná forma: na objednávku kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás   ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek po dohode cez...

COLNÁ DEKLARÁCIA

Termín konania všeobecnej formy:  na objednávku  Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Cieľ seminára: jednodňový odborný seminár, ktorý...

ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY PRE OPTIMALIZÁCIU FIREMNEJ LOGISTIKY

Termíny konania všeobecná forma:  na objednávku Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie     https://www.cdservices.sk/kontakt/   Odborný seminár venovaný zjednodušeným postupom,...

1 | 2 | 3 | 4 >>