COLNÉ HODNOTENIE (poznámky, komentáre, závery, rozsudky)

COLNÉ HODNOTENIE (poznámky, komentáre, závery, rozsudky)

Termín konania všeobecnej formy:  na objednávku  

Interná forma: na objšednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľová skupina:  jednodňový odborný špecializovaný seminár venovaný problematike colnej hodnoty vo všetkých jej aspektoch. Colná hodnota je jeden z troch základných pilierov, na ktorých je postavené colné konanie. Ide o jednu z troch najdôležitejších oblastí, ktoré colné predpisy upravujú. V praxi však často práve správne určenie colnej hodnoty zlyháva. Z toho pramení vznik incidentov vedúcich k porušeniam colných predpisov, čo predstavuje hrozbu sankcií zo strany colných orgánov a v súbehu s tým i dovymerania colného dlhu pri vzniku rozdielov na colnom dlhu (CLO, DPH, SPD). Colná hodnota a jej správne určenie predstavuje popri colnotarifnom zatriedení a pôvode tovaru dôležitý predpoklad pre správne vyplnenie colného vyhlásenia a deklarovanie colnej hodnoty tovaru.

Cieľová skupina: odporúčame pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníci zodpovedný za styk s colným zástupcom,

Program seminára:  

  1. PRÁVNY ZÁKLAD O COLNOM HODNOTENÍ podľa colných predpisov Európskej únie
  2. INTERPRETAČNÉ POZNÁMKY K COLNÉMU HODNOTENIU podľa Dohody o colnom hodnotení WTO
  3. KOMENTÁRE VÝBORU PRE COLNÝ KÓDEX A COLNEJ EXPERTNEJ SKUPINY s príkladmi z praxe:

Komentár č. 1: Uplatňovanie článku 71 ods. 1 písm. b) CKÚ na hodnotenie tovaru  na colné účely

Komentár č. 2: Uplatňovanie článku 132 VN CKÚ 

Komentár č. 3: Výskyt licenčných poplatkov a licenčných poplatkov v colnej hodnote

Komentár č. 4: Výmenné kurzy, ktoré sa majú použiť pri určovaní colnej hodnoty

Komentár č. 5: Posúdenie určitých prvkov, ktoré sa majú zahrnúť alebo vylúčiť z colnej hodnoty dovezeného tovaru

Komentár č. 6: Dokumenty a informácie, ktoré môžu colné orgány vyžadovať ako dôkazy na určenie colnej hodnoty

Komentár č. 8: Zaobchádzanie so zľavami podľa článku 70 CKÚ a článku 130 VN CKÚ

Komentár č. 9: Rozdelenie nákladov leteckej dopravy  podľa prílohy 23-01 z VN CKÚ

Komentár č. 10: Ocenenie neplateného tovaru sprevádzajúceho platený tovar

Komentár č. 12: Započítanie nákladov na dopravu v námornej a leteckej doprave

  1. ZÁVERY VÝBORU PRE COLNÝ KÓDEX A COLNEJ EXPERTNEJ SKUPINY
  2. ROZSUDKY EURÓPSKEHO SÚDNEHO DVORA
  3. INDEX TEXTOV TECHNICKÉHO VÝBORU O COLNOM HODNOTENÍ WCO
  4. DISKUSIA, otázky a odpovede

VIAC TU