Colná politika a medzinárodný obchod

Colná politika a medzinárodný obchod

Termín konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: jednodňový odborný seminár, ktorý sa venuje colnej politike Európskej únie v kontexte jej spoločnej obchodnej politiky a cieľov, ktoré má v oblasti zahraničnej politiky ambíciu dosahovať. Colná únia je základným pilierom fungovania jednotného trhu Európskej únie. Bezpečnosť jednotného colného územia závisí od ekonomickej ochrany, ktorú zabezpečujú colníci s využitím uplatnenia obchodnopolitických opatrení a tiež nástrojov obchodnej politiky v aplikačnej praxi. Právna úprava Európskej únie je postavená na pevnom systéme a hierarchií, ktorú Vám nielen z inštitucionálneho, ale i právneho hľadiska vysvetlíme a predstavíme vám hlavné nástroje zahraničnoobchodnej politiky. 

Cieľová skupina: odporúčame pre obchodníkov v zahraničnom  obchode s tretími krajinami, výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colnými zástupcami.

Program seminára:  

  1. Colníctvo a historické korene  
  2. Ekonomická integrácia SR do EÚ, formy a osobitosti foriem ekonomickej integrácie
  3. Vymedzenie pojmu colná politika a jej význam       
  4. Clo ako nástroj colnej a obchodnej politiky, druhy cla a ich význam
  5. Vplyv colnej politiky na medzinárodný obchod 
  6. Liberalizmus a protekcionizmus v medzinárodnom obchode a v colnej politike
  7. Fungovanie colnej únie, piliere colnej únie EÚ, fungovanie jednotného trhu EÚ
  8. Právne akty Európskej únie, hierarchia, význam, orientácia  
  9. Nástroje zahraničnoobchodnej politiky   
  10. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU