ZÁKLADNÝ ODBORNÝ COLNÝ KURZ - minimum colného deklaranta

ZÁKLADNÝ ODBORNÝ COLNÝ KURZ - minimum colného deklaranta

Termíny konania všeobecná forma:  15.7. - 17.7.2020 ;   13.10. - 15.10.2020;                           8. - 10.12.2020  v Trnave 

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

 ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Odborný kurz je sústredený na najpodstatnejšie základy pre výkon  pracovnej funkcie colného deklaranta. Aplikačná prax vyžaduje nielen dobrú orientáciu v colnej problematike, ale najmä odbornú spôsobilosť a jej preukázanie. Zvládnuť povinnú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi môže len pracovník znalý colných predpisov a procedurálnych postupov. Výučba prebieha prakticky a efektívne, skúsenými odbornými lektormi z dlhoročnou colnou praxou. Odporúčame všetkým začiatočníkom, ktorý majú vážny záujem o prácu colného deklaranta a splnenie základnej podmienky odbornej spôsobilosti pre jej výkon v súlade s požiadavkami podľa komunitárnych colných predpisov. Vhodné tiež pre aktualizáciu získaných znalostí.       

Cieľ kurzu: naučiť používať odbornú colnú terminológiu a colné predpisy, zorientovať sa v nich, ako zatriediť tovar, práci s colným sadzobníkom a databázou TARIC (SK/EÚ), ako správne aplikovať pravidlá pôvodu a colnej hodnoty, vysvetlíme priebeh colného konania, jeho fázy, vyplňovanie colných vyhlásení (dovoz/vývoz) a využite možnosti konzultácií v kurze.  

Cieľová skupina: pracovníci colno-deklaračných firiem, zahraničného obchodu, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci, tiež pre expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov.

Program kurzu:

1. MODUL (6 vyučovacích hodín) - Colná únia, colné predpisy, colné režimy, záruky, delikty

 1. Fungovanie Európskej únie ako colnej únie a jednotného  trhu
 2. Colná terminológia, základné pojmy,  štruktúra základných colných predpisov  
 3. Status Únie / pôvod; colné režimy - vysvetlenie
 4. Záruky, colný dlh – obligátne/fakultatívne, zníženie/oslobodenie, vznik, vymeranie, platba
 5. Zodpovednosť deklaranta a sankcie za porušenia colných predpisov

2. MODUL (6 vyučovacích hodín) – HS, colný sadzobník, TARIC, INCOTERMS, pôvod tovaru 

 1. Klasifikácia tovaru podľa Medzinárodného dohovoru  o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania
 2. Spoločný colný sadzobník a kombinovaná nomenklatúra -  zatriedenie tovaru , triedy kapitoly, poznámky,  používanie
 3. TARIC SK/EÚ – colná a obchodná databáza, použitie, vyhľadávanie, výpočet colného dlhu,  príklady
 4. Medzinárodné dodacie podmienky INCOTERMS 2010 – prehľad  používania
 5. Preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru – základy; colná hodnota tovaru – základy  

3. MODUL (6 vyučovacích hodín) – Colné vyhlásenia – vyplnenie, ECK, zjednodušené postupy

 1. Pravidlá vyplňovania colných vyhlásení (dovoz a vývoz) 
 2. Colné vyhlásenia, formy, vystavovanie (dovoz, vývoz, tranzit)
 3. Elektronické colné konanie pri vývoze a dovoze,  náležitosti, priebeh, uplatňovanie, havarijné postupy  
 4. Zjednodušené postupy v colnom konaní – podmienky a povolenia
 5. Podstatné zmeny v colných predpisoch EÚ a SR (CKÚ, DNCKÚ, VNCKÚ, CZ, Vyhl. K CZ) - informatívne

       Záver – diskusia, užitočné weby a informácie

VIAC TU