Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta

Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta

Termíny konania:  https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ kurzu: je sústredený na najpodstatnejšie základy pre výkon  pracovnej funkcie colného deklaranta. Aplikačná prax vyžaduje nielen dobrú orientáciu v colnej problematike, ale najmä odbornú spôsobilosť a jej preukázanie. Zvládnuť povinnú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi môže len pracovník znalý colných predpisov a procedurálnych postupov. Výučba prebieha prakticky a efektívne, skúsenými odbornými lektormi z dlhoročnou colnou praxou. Odporúčame všetkým začiatočníkom, ktorý majú vážny záujem o prácu colného deklaranta a splnenie základnej podmienky odbornej spôsobilosti pre jej výkon v súlade s požiadavkami podľa komunitárnych colných predpisov. Naučíme účastníkov používať odbornú colnú terminológiu a zorientovať sa v colných predpisoch, správne postupy pri zatriedení, práci s colným sadzobníkom a databázou TARIC (SK/EÚ), ako aplikovať pravidlá pôvodu a ako určiť colnú hodnotu tovaru. Vysvetlíme priebeh colného konania, fázy, vyplňovanie CV pri dovoze a vývoze, podmienky elektronickej komunikácie s colnými orgánmi,  ako využívať zjednodušené postupy, ako získať povolenie. Môžete kedykoľvek konzultovať s lektorom v kurze i po jeho skončení.

Cieľová skupina: colní deklaranti, colní zástupcovia, pracovníci zahraničného obchodu, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, nákupcovia, obchodníci, expedienti, dispečeri, disponenti, advokáti.

Program kurzu:

1. Modul - Colná únia, colné predpisy, colné režimy, záruky, porušenia

 1. Fungovanie Európskej únie ako colnej únie a jednotného  trhu
 2. Colná terminológia, základné pojmy,  štruktúra základných colných predpisov  
 3. Colné režimy – vysvetlenie; colné vyhlásenia, formy, vystavovanie (dovoz, vývoz, tranzit)
 4. Záruky, colný dlh – obligátne/fakultatívne, zníženie/oslobodenie, vznik, vymeranie, platba
 5. Zodpovednosť deklaranta a sankcie za porušenia colných predpisov

2. Modul - Klasifikácia tovarov, HS, KN, colný sadzobník, TARIC, Incoterms 2020  

 1. Klasifikácia tovaru podľa Medzinárodného dohovoru o HS opisu a číselného označovania
 2. Spoločný colný sadzobník a kombinovaná nomenklatúra -  zatriedenie, triedy, kapitoly, pravidlá, príklady
 3. TARIC SK/EÚ - práca s databázou, vyhľadávanie, výpočet colného dlhu, príklady
 4. Medzinárodné dodacie podmienky INCOTERMS 2020 - prehľad  používania

3. Modul - Pôvod, colná hodnota, ECK, zjednodušené postupy, vyplňovanie, zmeny

 1. Základy pôvodu tovaru; Základy colnej hodnoty  
 2. Elektronické colné konanie pri vývoze a dovoze – náležitosti a ako na to   
 3. Zjednodušené postupy v colnom konaní - význam, použitie, podmienky pre povolenie
 4. Vyplňovanie colných vyhlásení - pravidlá pri dovoze a vývoze   
 5. Podstatné zmeny v unitárnych a slovenských colných predpisoch

Záverečná diskusia, otázky a odpovede, užitočné weby

 

VIAC TU