Colné zatriedenie, colná hodnota, pôvod tovaru - 2 dni

Colné zatriedenie, colná hodnota, pôvod tovaru - 2 dni

Termín konania:  https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Dvojdňový odborný seminár poskytuje komplexný základ v prehľadnom členení v rámci troch základných pilierov, ktoré tvoria štruktúru colného konania.

Cieľ seminára: colné zatriedenie je veľmi podstatné, nakoľko z neho sa odvíjajú ako tarifné (výmer dovoznej platby - CLO, DPH, SPD), tak i netarifné opatrenia (licencie, kvóty, zákazy...). Colná hodnota je podstatným prvkom pre správne určenie colného dlhu. Primárne ide o prevodnú hodnotu s pripočítanými nákladmi, ktoré vstupujú do colnej hodnoty a to nie sú len dopravné, či poistenie alebo manipulačné poplatky. Nakoniec Vám vysvetlíme pôvod tovaru na príkladoch z praxe, ozrejmenie preferenčného a nepreferenčného pôvodu, kedy, ktorý uplatniť, ako si overiť na aký máte nárok, aký dôkaz doložiť colným orgánom pri dovoze a uplatniť si nárok na preferenčné zaobchádzanie, či pri vývoze žiadať vystavenie dôkazu. Problematiku Vám v súvislostiach vysvetlí odborník na colnú problematiku Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. Súčasne môžete kedykoľvek konzultovať Vaše problémy z praxe, overiť si postupy, či požiadať o pomoc i po skončení odborného seminára.  

Cieľová skupina: určené pre obchodníkov, colných deklarantov-začiatočníkov, mierne pokročilých, budúcich deklarantov, disponentov, dispečerov, dovozcov, vývozcov, pracovníkov logistiky, pre osoby zodpovedné za colné záležitosti u AEO subjektov, osoby poskytujúce podklady colným zástupcom, advokátom, koncipientom, pracovníkom spracúvajúcim Intrastat.  

Program seminára:

1. deň

1. Colné zatriedenie (5 hodín)

 • Systém klasifikácie tovarov HS, KN, TARIC (EÚ/SK)
 • Triedy a kapitoly colného sadzobníka, jeho štruktúra  a obsah (KN) 
 • Zásady a interpretačné pravidlá - ich znenie a výklad 
 • ZIN, vysvetlivky ku KN, Vykonávacie nariadenia EK o zatriedení 
 • Príklady zatriedenia tovarov

2. Colná hodnota (1 hodina)

 • Definícia colnej hodnoty
 • Základná metóda jej určenia - prevodná metóda
 • Menové kurzy a prepočet na menu EURO
2. deň
 
3. Colná hodnota (1 hodina)
 • Čo sa do colnej hodnoty započítava (v závoslosti od INCOTERMS, najmä dopravné nákladdy, poistenie manupiláciu..)
 • Colná hodnota ako základ pre vymerania colného dlhu
 • Príklady z praxe

4. Pôvod tovaru (5. hodín)

 • Čo je pôvod tovaru; nepreferenčný / preferenčný pôvod - vysvetlenie, dôkazy o pôvode
 • Uplatnenie nároku na preferenčné zaobchádzanie pri dovoze - kódy preferencií + k nim príslúchajúce dôkazy o pôvode
 • Plnenie kritéria pre dostatočné spracovanie alebo opracovanie  podľa protokolov
 • Ako vyhľadať na akú preferenciu z akej krajiny mám nárok - vysvetlenia, linky, ukážky
 • Následná verifikácia - priebeh a čo doložiť
Záverečná diskusia, otázky a odpovede
 

 

Termín konania všeobecná forma:   všeobecný termín nie je vyhlásený 

Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

https://www.cdservices.sk/kontakt/

Termín konania všeobecná forma:   všeobecný termín nie je vyhlásený 

Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

https://www.cdservices.sk/kontakt/Termín konania všeobecná forma:   všeobecný termín nie je vyhlásený 

Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

https://www.cdservices.sk/kontakt/

VIAC TU