Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika

Medzinárodné zasielateľstvo a colná problematika

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ 

Interná forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode priamo u Vás

ON LINE forma: kedykoľvek po vzájomnej dohode cez zdieľané pripojenie

https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára:  jednodňový odborný seminár zameraný na základné a relevantné činnosti špeditéra v oblasti medzinárodného zasielateľstva a colnej problematiky. Poskytnúť účastníkom základné a relevantné informácie o zasielateľstve o jeho postavení a úlohe v medzinárodnom kontexte, vysvetliť dôležité činnosti špeditéra pri výkone jeho práce v colnej oblasti v pozícii colného zástupcu, poukázať na relevantné úlohy pri plnení  medzinárodných dodacích podmienok Incoterms, informovať o dôležitých právach a povinnostiach v procese colného konania s dôrazom na subjektívne a objektívne nedostatky a chyby z praxe, poukázať na zmeny v colných predpisoch po 1.1.2021.

Cieľová skupina: seminár je určený najmä pre hospodárske subjekty (obchodné, logistické, prepravné a špedičné spoločnosti), ktoré obchodujú s tovarom alebo zabezpečujú zasielateľstvo so zahraničnými hospodárskymi subjektmi usadenými mimo EÚ (pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, účtovníci, pracovníci v účtovnej alebo finančnej oblasti, ktorí pripravujú podklady k colnému konaniu, disponenti dopravy, koordinátori, dispečeri, produktoví manažéri v doprave a logistike, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod).

Program seminára:

 1. Medzinárodný obchod a medzinárodné dohody (význam, formy, druhy a členenie dopravy, dohody A.T.P., RID, CITES, CMR T.I.R, A.T.A.),
 2. Medzinárodný obchodný reťazec (členovia, postavenie, úlohy)
 3. Základné pojmy a činnosti v zasielateľstve (zasielateľstvo, zasielateľ, zasielateľská zmluva, príkazca, sprostredkovateľ prepravy, prepravca, dopravca, obstaranie prepravy)
 4. Dodacie podmienky Incoterms a činnosť zasielateľa (význam, rozdelenie, využitie v praxi, zodpovednosť kupujúceho a predávajúceho, prechod nákladov, rizík a vlastníckych práv, ich vplyv na kúpnu a následne na prepravnú a zasielateľskú zmluvu)
 5. Základné komunitárne a národné colné predpisy - súčasný stav (význam a použitie v praxi, zmeny od 1.1.2022
 6. Colné režimy (účel, druhy, príklady z praxe)
 7. Colná hodnota, zatriedenie a pôvod tovaru (stručný výklad a význam)
 8. Colné konanie - postavenie a úlohy zasielateľa (význam, začiatok, formality, práva a povinnosti zasielateľa, colného deklaranta/zástupcu, colný dlh)
 9. Zastupovanie v colnom konaní (význam, právna zodpovednosť, druhy a rozdiely)
 10. Schválený hospodársky subjekt (význam, druhy certifikátov, výhody, proces certifikácie)
 11. Diskusia

VIAC TU