Colné formality dovozné a vývozné

Colné formality dovozné a vývozné

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ 

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: odborný seminár venovaný plneniu formalít v colnom konaní vyplývajúcich s colných predpisov podľa druhov dopravy a druhu colného konania  v dovozných a vývozných colných režimoch, najmä voľnom obehu a vývoze, ale tiež o osobitných colných režimoch. Ste si vedomý aké colné formality podľa platných colných predpisov ste povinný plniť v súvislosti s realizáciou dovozného a vývozného colného režimu? Ak nie my Vás naučíme sa v nich orientovať, osvojiť so potrebné zručnosti a znalosti v tejto oblasti, aby ste colné formality splnili a vyhli sa tak vzniku incidentov a porušení colných predpisov.    

Cieľová skupina: pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných, deklaračných firiem, ktorí pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze alebo vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní. Vhodné tiež pre manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colným zástupcom, tiež pre nákupcov a predajcov vo firme. Odporúčame tiež pre pracovníkov, ktorí potrebujú získať prehľad orientáciu v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať pri vybavovaní zásielok.  

Program seminára:  

 1. Aktuálne základné colné predpisy,
 2. Colné pojmy a terminológia  
 3. Colné a daňové územia Európskej únie
 4. Plnenie formalít v colnom konaní od začiatku po ukončenie   
 5. Osobitné colné režimy – plnenie podmienok povolenia a ich dodržiavanie, najčastejšie pochybenia z praxe
 6. Vystavenie / predkladanie účtovných, colných  a prepravných dokumentov k zásielkam pri vývoze / dovoze  
 7. Formality podľa dopravy (cestná, železničná, kombinovaná, letecká, vodná, poštová, potrubím-vedením)
 8. Vplyv statusu tovaru na plnenie formalít, preukázanie statusu, význam v zahraničnom obchode
 9. Formality z titulu pôvodu tovaru pri dovoze – uplatnenie nároku na preferenciu, preukázanie pôvodu,
 10. Formality z titulu vystavenia dôkazu o pôvode pri vývoze – druh dôkazu a podmienky vystavenia  
 11. Zabezpečenie colného dlhu formality vyplývajúce so záruk za colný dlh – určenia výšky, druh záruky, získanie
 12. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU