Aktuálne colné predpisy 2023

Aktuálne colné predpisy 2023

Termín konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: oboznámiť účastníkov s aktuálnymi colnými predpismi komunitárnymi a národnými. Získate poznatky na základe ktorých budete schopní správne pôsobiť v rámci logistiky Vašej firmy. Zvládnete zmeny v procesoch a postupoch, včas zakomponujete tieto postupy do Vášho systému, prípadne požiadate o zmenu povolení, či vydanie nových povolení. Máte možnosť osobnej konzultácie v rámci alebo po skončení odborného seminára, prípadne v dohodnutý termín aj u Vás priamo vo firme. Predídete incidentom a včas zareagujete na vyvolané zmeny colno-právnych predpisov. Zabezpečte preškolenie Vašich pracovníkov z aktuálnych colných predpisov. Eliminujte tak prípadné sankcie za colné delikty, ktoré Vám zbytočne zvyšujú náklady a zvyšujú nedaňovo uznateľné položky, súčasne  znižujú efektivitu colného konania, či kredibilitu firmy.

Cieľová skupina: colní deklaranti, colní zástupcovia, pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, obchodníci,  nákupcovia, predajcovia.  Vhodné tiež pre pracovníkov logistiky a schválené hospodárske subjekty pre preškolenie vlastných pracovníkov v rámci odbornej spôsobilosti.

Program seminára:  

 1. Prehľad hierarchie a aktuálnych colných predpisov EÚ a SR 
 2. Hlavné piliere colného konania podľa colných predpisov
 3. Európska únia ako colná únia a jej colné a daňové územia
 4. Procesné postavenie účastníkov podľa colných predpisov a ich zodpovednosť, zastúpenie, sankcie  
 5. Klasifikácia tovarov, HS, KN a spoločný colný sadzobník, TARIC, zatriedenie tovaru
 6. Podstatné state z pôvodu tovaru a colnej hodnoty  
 7. Colný dlh – jeho určenie, výpočet, záruky, platba, vznik a zánik
 8. Podmienky režimu tranzit, predloženie tovaru, dočasné uskladnenie
 9. Colné režimy - vývoz, osobitné colné režimy, voľný obeh
 10. Štandardné a zjednodušené postupy v colnom konaní - význam, vysvetlenie, praktické použitie 
 11. Oslobodenie tovaru od cla tovaru pri dovoze
 12. Elektronické colné systémy, zavádzanie, zjednodušenia formalít  
 13. Pripravované zmeny colných predpisov
 14. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU