Colné konanie pri dovoze vývoze

Colné konanie pri dovoze vývoze

Termín konania:  https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: Jednodňový seminár venovaný všetkým procesným úkonom, právam a povinnostiam deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze ako vyplývajú z colných predpisov. Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom informácie o správnom uplatňovaní colných a daňových predpisov pri obchodovaní s krajinami mimo Európskej únie. Tieto sú potrebné pre úspešnú realizáciu obchodných transakcií, splnenie colných formalít. Uvidíte dokonalú komplexnú prezentáciu colného konania s vysvetlením súvislostí na uvedených príkladoch a poznatkoch z colnej praxe.  Získané poznatky Vám pomôžu efektívne komunikovať s vašimi obchodnými partnermi, colným zástupcom, či colnými orgánmi priamo. Váš prehľad iste ocenia a získate si ich dôveru a vybudujete tak silnú pozíciu na trhu. Uplatnením správnych postupov eliminujete možné riziká. Vhodné pre výrobné spoločnosti, dovozcov, vývozcov, prepravcov, dopravcov i logistických operátorov tiež vhodné pre začínajúcich podnikateľov v zahraničnom obchode.

Cieľová skupina: pracovníci colných deklarácií, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných, deklaračných firiem, ktorí pripravujú colné doklady v dovoze, vývoze alebo vystupujú ako zástupcovia v colnom konaní. Vhodné tiež pre manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colným zástupcom, tiež pre nákupcov a predajcov vo firme. Odporúčame tiež pre pracovníkov, ktorí potrebujú získať prehľad orientáciu v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať pri vybavovaní zásielok.  

Program seminára:  

 1. Colná terminológia  
 2. Základné colné predpisy, ich pôsobnosť a posledné dôležité zmeny 
 3. Colné a daňové územia Európskej únie – aplikácia colných a daňových formalít v praxi
 4. Colné konanie (začiatok, priebeh, ukončenie)
 5. Colné režimy – vývoz, osobitné colné režimy, voľný obeh
 6. Používané druhy dokladov (účtovné, colné, prepravné, certifikáty a osvedčenia)
 7. Osobitosti colného konania podľa druhu dopravy (cestná, železničná, poštová, kombinovaná, letecká, námorná/vnútrozemská vodná)
 8. Colné vyhlásenia a sprievodné dokumenty pri dovoze, vývoze, tranzite    
 9. Štatút tovaru verzus pôvod tovaru – vysvetlenie, rozdiely, zmeny  
 10. Zabezpečenie colného dlhu (druhy záruk, zníženie záruk, oslobodenie od zabezpečenia)
 11. Pôvod a pravidlá pôvodu (nepreferenčný/preferenčný, dôkazy pôvodu, preferencie) 
 12. Autonómne zmluvné preferenčné opatrenia EÚ
 13. Diskusia

VIAC TU