Práva a povinnosti deklaranta a colného zástupcu

Práva a povinnosti deklaranta a colného zástupcu

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Jednodňový seminár s prezentáciou poznatkov z praxe pri obchodných operáciách vykonávaných v rámci zahraničného obchodu, rizík a nesprávnych postupov, ktorých sa deklaranti a obchodníci dopúšťajú a ktoré nepriaznivo vplývajú na hospodárske výsledky a zisk. Eliminujte dopady vo forme   problémov z titulu colných deliktov a finančných sankcií. Tomu sa dá efektívne predísť alebo  ho po vzniku pragmaticky a správne riešiť a eliminovať tak dopady a riziká na chod firmy.

Cieľ školenia: poskytnúť účastníkom komplexné informácie o postavení, právach a povinnostiach deklaranta spojených s dovozom a vývozom tovaru, colným dohľadom, osobitne pri dočasnom uskladnení tovaru, odoberaní vzoriek a pri colnom konaní. Naučíme Vás uplatňovať vaše práva a plniť si riadne a včas povinnosti. Kde sa najčastejšie dopúšťajú deklaranti pochybení? To Vám zodpovieme.

Cieľová skupina: dovozcovia, vývozcovia, colný deklaranti, zástupcovia v colnom konaní, špeditéri, dopravcovia, tzn. osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s colným úradom a uplatňujú svoje práva pri dovoze, vývoze a colnom konaní.

Program seminára:  

 1. Legislatívny základ
 2. Podanie colného vyhlásenia
 3. Prehliadka tovaru a odoberanie vzoriek
 4. Určovanie colnej hodnoty
 5. Štatút / pôvod tovaru
 6. Povinnosti a práva pri colných režimoch
 7. Dočasné uskladnenie
 8. Miesto colného konania
 9. Prepustenie tovaru
 10. Colný dlh
 11. Vrátenie cla
 12. Opravné prostriedky
 13. Diskusia

VIAC TU