Colná problematika pre logistiku

Colná problematika pre logistiku

Termíny konania:  https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: Jednodňový seminár určený pre zasielateľov a pracovníkov v logistike. Svojím charakterom a zameraním je vhodný a dôležitý pre získanie základnej orientácie v colnej problematike, ktorá je rozsiahla a zložitá. Získané informácií a poznatkov pomôžu vo vzťahu k zákazníkom efektívnejšie vedieť ponúknuť zodpovedajúci produkt, či sprostredkovať službu alebo podať potrebnú informáciu. To pôsobí profesionálne a zákazníka to presvedčí, že je na tom pravom mieste. Umožní Vám dokonalú orientáciu v spleti colných a súvisiacich predpisov, ich aplikácie na príkladoch z praxe. Pochopíte dôležité pojmy,  ich význam, a obsah, dozviete sa viac o colných režimoch, ich používaní, o ich výhodách i nástrahách. Naučíte sa ako eliminovať možné riziká. Zdôrazní osobitosti  colného konania u všetkých druhoch dopravy. Vhodné pre výrobné spoločnosti, dovozcov, vývozcov, prepravcov, dopravcov i logistických operátorov.

Cieľová skupina: pracovníci logistiky, zasielatelia, prepravcovia, koordinátori, dispečeri, disponenti, produktoví manažéri,   obchodníci,  nákupcovia, predajcovia.  Vhodný pre pracovníkov, ktorí potrebujú mať prehľad a vedieť sa orientovať v colnej problematike, aby mohli efektívnejšie komunikovať s vlastnými zákazníkmi pri poskytovaní služieb a vybavovaní zásielok.  

 

Program seminára:  

  1. Základné colné predpisy EÚ/SR, aktuálne znenie 2021
  2. Colné a daňové územia Európskej únie
  3. Colná terminológia a pojmy
  4. Colné konanie, začatie, priebeh, ukončenie  
  5. Colné režimy (voľný obeh, osobitné režimy, vývoz)
  6. Colné vyhlásenia, sprievodné dokumenty pri  dovoze, vývoze , tranzite (elektronické, písomné, ústne, iný úkon)
  7. Druhy dokladov, osobitosti podľa druhu dopravy (cesta, železnica, letecky, voda, pošta, potrubie-vedenie, kombinovaná)
  8. Zabezpečenie colného dlhu (spôsob a druhy záruk)
  9. Základy pôvodu tovaru  (preferenčný/nepreferenčný, zmluvné a autonómne preferencie)
  10. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU