Brexit a colná problematika

Brexit a colná problematika

Termíny konania:   https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/   

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ seminára: venuje sa špecifikám colných postupov podľa Dohody o obchode a spolupráci z 24.12.2020 a jej predbežnej účinnosti od 1.1.2021. UK už je "treťou krajinou" od 1.1.2021. Prevedieme Vás špecifikami Dohody, oboznámime plnením formalít, spôsobu ich vykonávania. Tí, čo mali povinnosť vykazovať Intrastat hlásenia, budú musieť podávať colné vyhlásenia a obchodovanie sa skomplikuje, náklady sa zvýšia, čas prepravy a dodania sa predĺži, procesy budú zložitejšie a obchodovanie náročnejšie. Oboznámime Vás tými najpodstatnejšími prvkami a tým čo z Dohody medzi EU a UK vyplýva.  Táto dohoda má jedinečný charakter a doposiaľ žiadna dohoda EÚ nebola tak riešená. Obsahuje i oblasti z nej vylúčené, ktoré neriši. Lektor zodpovie otázky, môžete konzultovať i po seminári. Ste na situáciu, ktorá nastane pripravený? 
 

Cieľová skupina: výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia zasielatelia, colné deklarácie, colní zástupcovia, logistickí operátori, prepravcovia, dopravcovia, skladovatelia, podnikatelia v zahraničnom obchode, colní manažéri, pracovníci zodpovední za styk s colnými zástupcami a pod.
 

Program seminára: 

 1. Dohoda o obchode a spolupráci medzi U a UK - predbežná platnosť, rozsah a vykonávanie dohody v praxi 
 2. Sloboda tranzitu a spoločný tranzitný režim s UK
 3. Hraničný režim v EÚ a UK pri prestupe hranice, predbežné vyhlásenie, dočasné uskladnenie, colný status
 4. Obmedzenia pri dovoze a vývoze – monopoly, dovozné a vývozné licencie
 5. Colné preferencie a colné kvóty WTO
 6. Pravidlá pôvodu– spracovanie, kumulácia, tolerancie, príslušenstvo, ND a súpravy
 7. Postupy pri pôvode tovaru – vyhlásenie o pôvode, nezrovnalosti, záznamy, overenie
 8. Sanitárne a fytosanitárne opatrenia
 9. Technické prekážky obchodu - označovanie tovaru, plnenie noriem kvality, balenia a uvádzania na trh
 10. Opatrenia na uľahčenie obchodu, zákaz dovozných ciel, vývozné clá, dane a iné poplatky
 11. Plnenie colných formalít a povinnosti pri dovoze a vývoze:
 • podľa smeru a druhu obchodnej transakcie a spôsobu jej realizácie (dovoz, vývoz, tranzit)
 • podľa postavenia a úlohy v medzinárodnom dodávateľskom reťazci (výr., IM/EX, dist., prepr., dopr., zasiel. a pod.)
 • podľa použitého colného režimu (vývoz, osobitné režimy, voľný obeh)
 • podľa druhu dopravy akým sa tovar prepravuje (road, rail, air, sea, combi, post)  

        12. Vyhotovovanie colných vyhlásení a colné zastúpenie:

 • môžete podávať CV sami – ako colný deklarant, čo musím splniť
 • môžete využiť služby colného zástupcu – priame / nepriame zastúpenie iným subjektom, čo musím splniť

       13. Platnosť rozhodnutí a povolení colných orgánov v EÚ a v UK (ZIN, AEO, EORI)
         
     Záverečná diskusia, otázky a odpovede

Viac TU