Colné zatriedenie a pôvod tovaru

Colné zatriedenie a pôvod tovaru

Termín konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku po dohode cez zdieľané pripojenie

     https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Cieľ školenia: jednodňový odborný seminár venovaný problema..tike zatriedenia tovaru a pôvodu tovaru, ktoré sú úzko previazané. Schopnosť správne zatriediť tovar a priradiť mu správny kód znamená elimináciu incidentov a efektívny priebeh colného konania a obchodnej transakcie. Pôvod tovaru má priamy vplyv na konečnú cenu  tovarov a ich konkurencieschopnosť na trhu tretích krajín ako aj na trhu Európskej únie pri ich dovoze a preto znalosti o možnostiach ich využívanie sú dôležité. Naučíme vás aplikovať interpretačné pravidlá pre colnotarifné zatriedenie tovaru a preukázanie pôvodu tovaru pri dovoze. Zabezpečte odbyt vašich výrobkov na trhoch mimo Európskej únie s uplatnením preferenčného zaobchádzania na základe preukázania preferenčného pôvodu tovaru. To predpokladá vystavenie správneho osvedčenia o pôvode pre importnú krajinu. Preferenciu si v colnom konaní nárokujte, doložte originál dôkazu o pôvode, zvýšite konkurencieschopnosť vašich výrobkov.    

Cieľová skupina: všetky obchodné subjekty a podnikatelia, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, distribútori, obchodné zastúpenia, spracovatelia, dodávatelia, odberatelia, colní deklaranti, obchodníci, nákupcovia, predajcovia, manažéri, advokáti a zástupcovia v colnom konaní.

Program seminára:

1. modul – Klasifikácia tovaru (2 hodiny)

 1. Spoločný colný sadzobník - štruktúra, orientácia, poznámky, používanie
 2. Harmonizovaný systém a kombinovaná nomenklatúra
 3. Aplikácia interpretačných pravidiel - postup pri zatriedení tovaru
 4. TARIC SK / TARIC EÚ

2. modul – Pravidlá pôvodu (3 hodiny)

 1. Colné a daňové územia EÚ
 2. Nepreferenčný a preferenčný pôvod tovaru
 3. Zmluvné a autonómne preferenčné opatrenia (zóny voľného obchodu, colné únie, systém GSP)
 4. Hodnotové limity
 5. Pravidlá pre priznanie pôvodu (pôvod, sadzobná položka, kumulácia, štruktúra protokolov)
 6. Dostatočné a nedostatočné spracovanie a opracovanie / jednoduché operácie,
 7. Schválený vývozca -  zjednodušený postup
 8. Záväzné informácie o pôvode tovaru a o nomenklatúrnom zatriedení (ďalej len ZIN)

3. modul – Preukázanie pôvodu (1 hodina)

 1. Dôkazy o pôvode (EUR 1, EUR-MED, FORM A, REX, vyhlásenie na faktúre)
 2. Podporné dokumenty, dodávateľské vyhlásenia 
 3. Následná verifikácia dôkazov o pôvode

VIAC TU