Schválený hospodársky subjekt - AEO Certifikácia

 Schválený hospodársky subjekt - AEO Certifikácia

Termíny konania všeobecná forma:  2.6.2020, 21.7.2020, 4.8.2020, 3.11.2020 v Trnave

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

Cieľ seminára: odborný seminár poskytne potrebné informácie o procese certifikácie, aby žiadateľ zvládol zostaviť žiadosť a prílohy k nej. Spoľahlivo a bezchybne zvládne prejsť procesom samohodnotenia a zostaviť kompletne  hodnotiaci dotazník. Je určený pre firmy vystupujúce v logistickom reťazci pri odosielaní, distribúcií, doprave, skladovaní, manipulácie s tovarom, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na colných formalitách. AEO certifikácia Vám nastaví zrkadlo, odhalí rezervy, prispeje k zdokonaleniu Vašich systémov, zvýši kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť Vašej spoločnosti, jej značky a  a značky. Tým sa stanete konkurencie schopnejšími, bezpečnejšími a lepšími obchodnými partnermi. Účastníci sa dozvedia o samozrejme významne zvýši goodwill firmy a jej postavenie v očiach obchodných partnerov.  

Cieľová skupina: žiadatelia, ktorí chcú získať štatút AEO, obchodníci s krajinami mimo EÚ, výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, colní deklaranti, dopravcovia, zasielatelia, sprostredkovatelia, terminály v prístavoch a na letiskách, terminály kombinovanej dopravy, operátori medzinárodnej dopravy, operátori kombinovanej dopravy, prevádzkovatelia colných skladov, prevádzkovatelia expresných zásielkových služieb, distribútori. Odporúčame tiež pre priebežné preškolenie pracovníkov subjektov, ktorí už sú držiteľmi AEO osvedčenia za účelom zvyšovania povedomia ich zodpovednosti s cieľom dodržiavania postupov a bezpečnosti.

Program seminára:   

 1. Komunitárne colné predpisy upravujúce AEO
 2. Predstavenie, podstata, fázy projektu AEO
 3. Analýza súčasného stavu žiadateľa
 4. Časový plán a kontaktná osoba
 5. Kto môže byť a požiadať o osvedčenie AEO
 6. Dôvody prečo získať osvedčenie AEO
 7. Druhy osvedčení AEO
 8. Podmienky získania osvedčenia AEO
 9. Postup pri získaní osvedčenia AEO
 10. Priame a nepriame výhody pre držiteľov 
 11. Nastavenie colných a logistických postupov
 12. Zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie procesov
 13. Príprava podkladov k žiadosti
 14. Vyplňovanie samo hodnotiaceho dotazníka a prílohy k nemu
 15. Najčastejšie chyby žiadateľov 
 16. Súčasný stav AEO v EÚ a na Slovensku, aktuálne zmeny
 17. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU