Schválený hospodársky subjekt - AEO povolenia

 Schválený hospodársky subjekt - AEO povolenia

Termíny konania:   https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/ 

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

Cieľ seminára: odborný seminár poskytne potrebné informácie o povoľovacom procese, aby žiadateľ zvládol zostaviť žiadosť a prílohy k nej. Spoľahlivo a bezchybne zvládne prejsť procesom samohodnotenia a zostaviť kompletne hodnotiaci dotazník. Je určený pre firmy vystupujúce v logistickom reťazci pri odosielaní, distribúcií, doprave, skladovaní, manipulácie s tovarom, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na colných formalitách. AEO Vám nastaví zrkadlo, odhalí rezervy, prispeje k zdokonaleniu Vašich systémov, zvýši kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť Vašej spoločnosti, jej značky a  a značky. Tým sa stanete konkurencie schopnejšími, bezpečnejšími a lepšími obchodnými partnermi. Účastníci sa dozvedia o samozrejme významne zvýši goodwill firmy a jej postavenie v očiach obchodných partnerov.  

Cieľová skupina: žiadatelia, ktorí chcú získať štatút AEO, obchodníci s krajinami mimo EÚ, výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, colní deklaranti, dopravcovia, zasielatelia, sprostredkovatelia, terminály v prístavoch a na letiskách, terminály kombinovanej dopravy, operátori medzinárodnej dopravy, operátori kombinovanej dopravy, prevádzkovatelia colných skladov, prevádzkovatelia expresných zásielkových služieb, distribútori. Odporúčame tiež pre priebežné preškolenie pracovníkov subjektov, ktorí už sú držiteľmi AEO povolenia za účelom zvyšovania povedomia ich zodpovednosti s cieľom dodržiavania postupov a bezpečnosti.

Program seminára:   

 1. Komunitárne colné predpisy upravujúce AEO
 2. Predstavenie, podstata, fázy projektu AEO
 3. Analýza súčasného stavu žiadateľa
 4. Časový plán a kontaktná osoba
 5. Kto môže byť a požiadať o AEO povolenie 
 6. Dôvody prečo získať AEO povolenie 
 7. Druhy AEO povolení 
 8. Podmienky získania osvedčenia AEO
 9. Postup pri získaní AEO povolenia
 10. Priame a nepriame výhody pre držiteľov 
 11. Nastavenie colných a logistických postupov
 12. Zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie procesov
 13. Príprava podkladov k žiadosti o AEO povolenie
 14. Vyplňovanie samo hodnotiaceho dotazníka a prílohy k nemu
 15. Najčastejšie chyby žiadateľov 
 16. Súčasný stav AEO v EÚ a na Slovensku, aktuálne zmeny
 17. Diskusia, otázky a odpovede

VIAC TU