Colný konzultačný seminár

Colný konzultačný seminár

Termíny konania: https://www.cdservices.sk/seminare/aktualne-terminy/  

Interná forma: na objednávku kedykoľvek po dohode priamo u Vás 

ON LINE forma: na objednávku kedykoľvek cez zdieľané pripojenie

    https://www.cdservices.sk/kontakt/

 

Ciele seminára: ponúknuť praktické riešenia na otázky každodennej praxe z pohľadu externých odborníkov, ktorí sú nezaujatý a majú hlboké vedomosti z colnej problematiky a to v každom z troch pilierov colného konania, ktorými sú colnotarifné zatriedenie tovaru, colná hodnota a pôvod tovaru. 

Výhodou colného konzultačného seminára je možnosť konzultovať aktuálne problémy praxe z mnohých oblastí colnej problematiky. Pomôžeme Vám tým predísť komplikovanému zisťovaniu a nachádzaniu riešení. Flexibilita pri príprave obsahovej náplne (pripravíme podľa Vašich potrieb), či termínu konania (kedykoľvek, aj cez víkendy, či počas celozávodnej dovolenky) miesta konania (internou formou priamo u Vás vo firme) alebo jeho formy (pre skupinu, či individuálne)  a tém je našou nesmiernou výhodou. Počet osôb nie je rozhodujúci.

Seminár je vhodný a odporúčame ho pre všetky subjekty pôsobiace v zahraničnom obchode, ktoré realizujú, plánujú alebo sa pripravujú obchodovať s tretími krajinami mimo Európskej únie , čo si vyžaduje dôslednú a premyslenú stratégiu pri aplikácii colných predpisov, procesných úkonov a colných formalít pri tranzite, dovoze a vývoze tovaru. 

V súčasnosti na základe požiadaviek záujemcov ponúkame colný konzultačný seminár prispôsobený obsahovej náplni podľa Vašich potrieb, ktorá identifikujeme a pripravíme návrh zodpovedajúci Vašich potrebám a požiadavkám. Pozrite si niektoré nosné témy, ktoré máme v ponuke ako samostatné témy odborných seminárov.

Cieľová skupina:  široký rozsah subjektov a jednotlivcov pôsobiacich v zahraničnom obchode, ktorí nevyhnutné potrebujú získať riešenia na konkrétne prípady z colnej problematiky, aplikácie  colných predpisov a colného konania.

Odporúčame sústrediť sa najmä na okruhy tém naviazané na samotné uplatňovanie colných predpisov v praxi:    

  1. Spoločný colný sadzobník a nomenklatúrne zatriedenie tovaru
  2. Nepreferenčný a preferenčný pôvod tovaru
  3. Colný dlh a záruky  
  4. Colný status a dôkaz colného statusu tovaru Únie
  5. Vývoz, osobitné colné režimy, voľný obeh
  6. Porušenia colných predpisov, colné delikty a sankcie
  7. Prechodné obdobie, zavedenie elektronických systémov a podmienky elektronického colného konania

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte a prekonzultujeme individuálne Vaše potreby, požiadavky a identifikujeme vhodnosť tém a ich kombináciu pre Vašich pracovníkov tak, aby vzdelávanie bolo efektívne a plnilo svoj účel.

VIAC TU